Púchovskí rybári bilancovali jubilejný rybársky rok

556
Predsedníctvo Členskej schôdze MO SRZ Púchov. Na snímke zľava Rastislav Šajdák - hlavný hospodár, Roman Rovný, Jozef Kalus - predseda MO SRZ Púchov a Pavol Kadlec. FOTO: Milan Podmaník.

Prevažná väčšinu úloh, ktorými zaviazala minuloročná členská schôdza výbor Miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu (MO SRZ) v Púchove, bola splnená. Vyplýva to z rokovania členskej schôdze púchovských rybárov, ktorá sa konala v aule Fakulty priemyselných technológií v Kolonke v Púchove.

Okrem bežnej práce aj oslavy osemdesiatky
Popri najdôležitejších úlohách miestnej organizácie, ktorými sú hospodárenie na revíroch, ich ochrana a zveľaďovanie a hospodárenie s majetkom organizácie, bola jednou z najdôležitejších udalostí minulého rybárskeho roka oslava 80. výročia vzniku MO SRZ
Púchov. Vedeniu púchovskej organizácie sa podarilo zabezpečiť dôstojnú oslavu aj za prítomnosti prezidenta SRZ, primátora mesta a predsedov mestských a miestnych rybárskych organizácií v samosprávnom kraji. Okrúhle výročie bude púchovský rybárom pripomínať publikácia, ktorú dostal zdarma každý člen organizácie pri preberaní dokladov na túto sezónu.

Zarybňovali, vydávali povolenky aj úradovali 
Výbor MO SRZ Púchov zasadal v minulom roku celkom 16-krát, prijal 64 uznesení. Výbor venoval pozornosť najmä plneniu uznesení členskej schôdze, hospodárskej činnosti – najmä zarybňovaniu revírov, príprave a vydávaniu povolení na rybolov, príprave a školeniu nových členov, inventarizácii majetku, príprave rybárskych pretekov, prevádzkovaniu chaty na VN Ihrište a ďalším činnostiam, ktoré súvisia s hospodárskou činnosťou organizácie.

Nebezpeční predátori podľa rybárov? Kormorán a vydra! 
Potešiteľné je, že v minulom roku sa znížil počet kormoránov na púchovských revíroch. Bolo to spôsobené pravdepodobne aj intenzívnym plašením tohto predátora, ktorý spôsoboval na revíroch obrovské škody. Čiastkový úspech v utlmení škôd spôsobených kormoránom zatieňujú škody, ktoré na revíroch nielen púchovskej, ale všetkých organizácií, spôsobujú vydry. Tento predátor, ktorý dokáže za krátku chvíľu úplne vykynožiť pstruhový potok, je však chráneným druhom živočícha a na rozdiel od kormorána nie je žiadna výnimka na jeho odstrel. Jednou z úloh, ktoré trvajú, je vytvoriť pracovnú skupinu, ktorá má zdokumentovať výskyt vydry na revíroch MO SRZ Púchov a vyhodnotiť množstvo úlovkov na pstruhových potokoch za posledné dve desaťročia.

Úspechy v súťažiach
Púchovská organizácia v minulom roku zorganizovala tradičné preteky pre svojich členov – deti i dospelých. Mimoriadne dobre sa MO SRZ Púchov (podľa vyjadrení účastníkov) zhostila usporiadania Pretekov trojčlenných družstiev funkcionárov organizácií z Trenčianskeho kraja. Čerešničkou na organizačnom úspechu bolo celkové víťazstvo Púchovčanov v kategórii družstiev a triumf Rasťa Šajdáka medzi jednotlivcami.

Len necelé dve percentá ženy
Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Púchove mala v roku 2016 celkom 1032 členov, 31 mládežníkov od 15 do 18 rokov, 22 žien, 160 dôchodcov a 42 zdravotne postihnutých členov. Členskú základňu tvorilo aj 96 detí, z nich sedem bolo dievčat.
Najviac členov – 649 bolo z Púchova, v Lednických Rovniach evidovali 169 členov, v Beluši a Pružine 171 členov a v Dolných Kočkovciach 43 členov. Celkovo tvorilo v minulom roku členskú základňu MO SRZ Púchov 1128 členov, 78 z nich si zaplatilo len udržiavaciu známku a 30 požiadalo o prerušenie členstva.
V minulom roku a do dátumu konania Členskej schôdze (9. apríla 2017) navždy opustilo rady púchovských rybárov šesť členov – Karol Ivaniš (68 rokov), Silvester Malo (42 rokov), Jozef Szabo ml. (53 rokov), Rudolf Polacký (81 rokov), Stanislav Milko (75 rokov) a Matej Hošman (20 rokov). Účastníci Členskej schôdze si ich pamiatku uctili minútou ticha.
-pok-