Radosť z tvorenia v materskej škole sv. Margity

60

Primárnym cieľom našej materskej školy, ktorá je súčasťou ZŠ s MŠ sv. Margity, je ponúknuť deťom kvalitnú výchovu a vzdelávanie, osvojovanie si kompetencií v jednotlivých vzdelávacích oblastiach a to v duchu kresťanských hodnôt a tradícií.

Mesiac september a október je už za nami a s ním aj adaptácia detí na nové prostredie. Môžeme povedať, že vďaka dobrej spolupráci rodičov detí, sme toto obdobie celkom hravo zvládli. V mesiaci október sme pre deti pripravili krúžky, v ktorých sa môžu rozvíjať po stránke výtvarnej, tvorivo – dramatickej, tanečnej, hudobnej ako aj hravou formou získavať základy z angličtiny. Krúžkovou činnosťou chceme podporovať a rozvíjať tvorivý potenciál detí. Na výtvarnom krúžku sa deti zoznámia s rôznymi technikami kresby, čo vidieť už aj na prvej úvodnej hodine. Spoznávaním kreatívnych pomôcok a nástrojov si budú deti môcť rozvíjať fantáziu a predstavivosť a tak objavovať seba, svoje schopnosti a nadanie. Hudobno – anglický krúžok bude v sprievode hry na klavír, hudby a rôznych pohybových hier pomáhať deťom lepšie vnímať a napodobňovať zvuky a slová. Zároveň budú deti spoznávať anglické slová hravou formou. Tvorivo – dramatický krúžok sa orientuje na prirodzenú dramatizáciu poézie a prózy, ako aj nácvik tematických predstavení, čím pomôžeme deťom rozvíjať rečový a hlasový prejav, pamäť a emocionálnu stránku osobnosti. To všetko bude obohatené aj samostatnou tvorivosťou detí. Tanečný krúžok sa zameriava na koordináciu pohybov detí prostredníctvom hudby a piesní, kde deti budú nacvičovať rôzne tanečné variácie a takto rozvíjať hrubú motoriku, senzomotoriku, posilňovať svoju telesnú a pohybovú zdatnosť a zdravie.

V našej materskej škole rozbiehame okrem krúžkovej činnosti aj nový projekt „Katechézy Dobrého pastiera”. Jeho cieľom je budovať u detí hlbší vzťah s Ježišom – Dobrým pastierom. Toto všetko je realizované v Átriu, ktoré máme zriadené v našej škôlke. Dieťa tu môže zažiť radosť cez Božie slovo a liturgiu. Liturgia je pre dieťa úžasným vyjadrením našej viery. Je to ako pedagogická metóda. Átrium je teda pripravené prostredie, kde okrem ohlasovania Božieho slova a slávenia liturgie, vedieme dieťa k samostatnosti, nezávislosti, ovládaní seba a dávame dieťaťu príležitosť a schopnosť zvoliť si primeranú činnosť, ktorá vychádza z jeho vnútornej potreby. Sú tu prezentované témy, ktoré sú vybrané z Biblie a liturgie (modlitby a sviatosti) a riadia sa liturgickým rokom. V Katechézach Dobrého pastiera nám ide o spoločnú náboženskú skúsenosť, do ktorej sú zapojené deti a dospelí – katechéta. V súčasnosti máme dve vyškolené katechétky Dobrého Pastiera, ktoré budú deťom pri osobnej práci pomocníkmi a sprievodcami.

Týmto projektom sa zameriavame na dieťa a jeho potenciál. Všetko sa to deje prostredníctvom modlitby, meditácie a kontemplácie v danom prostredí, kde deti vnímajú radosť a radosť prináša pokoj. Deti sa v tichosti učia napodobňovať aj činnosti každodenného života, ktoré majú veľký vplyv na rozvoj ich osobnosti, a vychádzajú z princípov montessoriovej metódy a náboženskej formácie. Tento koncept je rozšírený po celom svete a jeho zakladateľkami sú M. Montessori, G. Gobbi a S. Cavalletti.

ZŠ s MŠ sv. Margity