Referendum 2023 – delegovanie do volebných komisií

163

Prezidentka Slovenskej republiky rozhodnutím č. 362/2022 Z. z., na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022 vyhlásila referendum a určila deň jeho konania na sobotu 21. januára 2023. Referendum sa koná od 07.00 h do 22.00 h. Ľudia sa budú môcť v referende vyjadriť, či súhlasia s tým, aby bolo možné skrátiť volebné obdobie referendom alebo uznesením NR SR. Má to zabezpečiť zmena Ústavy SR. V referende majú právo do volebných komisií delegovať jedného člena a jedného náhradníka politické strany a politické hnutia zastúpené v NR SR a petičný výbor za referendum.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie (vzor oznámenia o delegovaní do okrskovej volebnej komisie na webe MV SR) doručí politická strana a petičný výbor za referendum primátorovi mesta v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení referenda – do 24. novembra 2022 do 24.00 h. Člen okrskovej volebnej komisie nemusí mať trvalý pobyt v obci, v ktorej vykonáva funkciu člena okrskovej volebnej komisie. Členovi okrskovej volebnej komisie, ktorý nebude vykonávať svoju funkciu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, odporúčame požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu.

Podľa výsledkov ostatných volieb do NR SR, ktoré sa konali v roku 2020, sú v NR SR zastúpené tieto politické strany a politické hnutia: Sloboda a Solidarita, SME RODINA, ZA ĽUDÍ, OBYČAJNÍ ĽUDIA, SMER – sociálna demokracia, Kotlebovci – ĽS NS, petičný výbor za referendum.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie musí obsahovať: meno, priezvisko a dátum narodenia člena a náhradníka s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti, telefonický kontakt, e-mailový kontakt, meno, priezvisko a podpis osoby oprávnenej konať v mene politickej strany a odtlačok pečiatky politickej strany alebo určenej pre styk s orgánom verejnej správy, ak ide o petičný výbor za referendum.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie možno doručiť v listinnej forme alebo elektronicky na e-mailovú adresu, ktorú na účely delegovania do volebných komisií je zverejnená nižšie; pre delegovanie člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie utvorenej pre osobitný volebný okrsok zverejní adresu na doručenie oznámenia Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán. Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

V listinnej forme možno doručiť oznámenie o delegovaní člena osobne alebo prostredníctvom pošty. Ak politická strana alebo petičný výbor za referendum doručuje oznámenie prostredníctvom pošty, pre vznik členstva vo volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené. Nepostačuje, ak v tento deň bolo oznámenie podané na pošte. Elektronicky sa zasiela oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie ako sken. Pre vznik členstva vo volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené do e-mailovej schránky príjemcu (odporúčame prijatie oznámenia o delegovaní overiť na obci / okresnom úrade / štátnej komisii telefonicky). Nepostačuje, ak v tento deň bolo oznámenie odoslané.

Členstvo vo volebnej komisii vzniká delegovaním člena do volebnej komisie (doručením oznámenia o delegovaní starostovi obce, resp. prednostovi okresného úradu, predsedovi štátnej komisie). Zložením zákonom predpísaného sľubu sa člen volebnej komisie ujíma svojej funkcie. Volebná komisia si na svojom prvom zasadaní určí zo všetkých členov komisie svojho predsedu a podpredsedu žrebom. Žrebovanie riadi zapisovateľ volebnej komisie.

Členstvo vo volebnej komisii zaniká dňom doručenia písomného oznámenia o odvolaní člena politickou stranou alebo petičným výborom za referendum, ktorý ho delegoval alebo doručením písomného oznámenia o vzdaní sa funkcie predsedovi volebnej komisie, ktorej je členom. Predseda volebnej komisie povolá náhradníka, ak bol politickou stranou alebo petičným výborom za referendum náhradník v zákonnej lehote v oznámení určený. Členstvo vo volebnej komisii zaniká aj vtedy, ak člen nezloží sľub najneskôr desať dní predo dňom konania referenda; to sa netýka náhradníka. Náhradník nastúpi len v prípade, ak zanikne členstvo delegovanému členovi volebnej komisie jeho odvolaním alebo vzdaním sa.

Členovia okrskovej volebnej komisie musia pri výkone svojej funkcie zachovávať nestrannosť. V prípade narušenia poriadku vo volebnej miestnosti je predseda okrskovej volebnej komisie, v jeho neprítomnosti podpredseda komisie, povinný vyzvať člena okrskovej volebnej komisie, aby sa zdržal svojho konania. V prípade opakovaného narušenia poriadku vo volebnej miestnosti alebo neuposlúchnutia výzvy, predseda okrskovej volebnej komisie, v jeho neprítomnosti podpredseda komisie, požiada o pomoc orgány polície a informuje o tom prostredníctvom okresnej volebnej komisie štátnu komisiu.

Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Brindzová, PhD., +421 42 465 08 33, mobil +421 917 988 943, email: zuzana.brindzova@puchov.sk, volby@puchov.sk, Mestský úrad Púchov, Štefánikova 821/21, 020 18 Púchov

Úradné hodiny: pondelok, utorok: od 7.30 do 11.00 h a od 12.00 do 15.00 h, streda: od 7.30 do 11.00 h a od 12.00 do 17.00 h, štvrtok: od 7.30 do 12.00 h, piatok: od 7.30 do 14.00 h.

Oddelenie organizačné a vnútornej správy MsÚ