Rekonštrukcia Kukučínovej ulice a čo ďalej?

361

V posledných týždňoch a dňoch mesto Púchov nežije len témou mestských nájomných bytov, ale aj finalizáciami jednotlivých investícií, schválených mestským zastupiteľstvom. Nemôžem súhlasiť s názorom niektorých občanov, že sa v meste nič nerobí. Dôkazom opaku je schválený mestský rozpočet s rozdelením rezervného fondu na jednotlivé investície nielen v centre mesta ale aj v okrajových častiach. No a treba chodiť s „otvorenými očami“.

Na prelome septembra s októbrom sa dočkali obyvatelia ulice Kukučínova (hlavne druhej polovice) dlho očakávanej finalizácie jej rekonštrukcie. Položeniu asfaltového koberca predchádzalo spevnenie podložia jednotlivými vrstvami kameňa, suchého betónu, odvodnenie a pribudli aj nové obrubníky. Nejednalo sa teda o jednoduchú rekonštrukciu jednej z najdlhších a najužších ulíc v Horných Kočkovciach, často využívanú aj cyklistami smerujúcimi do Continentalu. Už v projektovej dokumentácii sa rátalo s inžinierskymi sieťami položenými v zemi blízko seba a s vysokou spodnou vodou, keďže ulica je v blízkosti rieky Váh.

Poďakovanie za realizáciu rekonštrukcie patrí firme Strabag a investorovi – mestu Púchov. Pri každej rekonštrukcii číhajú nepredvídateľné skryté problémy, či neúmyselné poškodenie súkromného majetku (plot, múrik) mechanizmami. V takom prípade treba konať a nájsť vhodné riešenia na ich vyriešenie a odstránenie poškodenia. Slovo robí muža mužom a tak ostáva veriť, že prísľub s nápravou škody nebude len prázdnym slovom.

Rekonštrukciou ulice, akou je aj táto sa téma infraštruktúra nekončí. Zberače dažďovej vody slúžia na odvodnenie ulíc. Väčšinou sú samotrtivé v hĺbke niekoľkých metrov pod povrchom telesa. Stáva sa, že je vidno pri rodinných domoch ako tieto zberače sú pooblievané biologickým odpadom z kuchýň domácností. Vrcholom je vyliatie stavebnej chémie – lepidiel alebo cementových mált. Z ceny rekonštrukcie ulice predstavujú zberače nemalé finančné prostriedky. Preto si treba uvedomiť, na čo majú prioritne slúžiť a vylievaním spomínaných roztokov dochádza k ich znefunkčneniu, či už celkovému alebo čiastočnému. Likvidáciu bio-odpadu a stavebného odpadu treba vykonávať na vlastnom pozemku v kompostéroch, popolniciach, alebo v zbernom dvore Podniku technických služieb mesta.

Nový povrch komunikácie evokuje nezodpovedných vodičov šliapnuť na plyn. Šoféra robí šoférom zdravý rozum a dodržiavanie pravidiel cestnej premávky, najmä rýchlosti a parkovania na komunikáciách a chodníkoch. Nech platí pravidlo pre majiteľov rodinných domov, že parkovanie svojich tátošov bude na vlastných pozemkoch a dvoroch!

Takže, záverom treba napísať, že všetko máme vo vlastných rukách my občania. Rozumne užívajme zrekonštruované komunikácie z našich daní.

Cyril Crkoň, poslanec MsZ