Samosprávne kraje si definovali prioritné programové oblasti

188

Rokovanie Združenia samosprávnych krajov SK8 v druhý októbrový piatok hostila Trenčianska župa. Župani si určili programové priority a zvolili kontrolóra združenia. V hlavných bodoch našli konsenzus.

Rokovania, ktoré hostil trenčiansky župan Jaroslav Baška, sa zúčastnil predseda Združenia SK8 a zároveň trnavský župan Jozef Viskupič, ďalej predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová, bratislavský župan Juraj Droba, banskobystrický župan Ján Lunter, prešovský župan Milan Majerský, predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka a podpredseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Igor Éder.

Program rokovania SK8 pozostával celkovo z 15 bodov, v ktorých hlavy samosprávnych krajov zväčša dospeli k jednohlasnému zjednocujúcemu stanovisku. Ku konsenzu došli župani aj v rámci určovania programových priorít z kompetenčného rámca pre jednotlivé samosprávne kraje. Spoločnú reč vedenie jednotlivých žúp našlo tiež v otázke národnostných divadiel. „Ambíciou poslaneckého návrhu je presunúť divadlá pod gesciu Ministerstva kultúry SR a samosprávne kraje zaviazať, aby tieto divadlá financovali. Tento postup odmietame. Myslíme si, že divadlá majú patriť do pôsobnosti krajov, ktoré ich zriaďujú,“ konkretizoval župan Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič.

TSK na rokovaní SK8 predniesol materiál, ktorým chce dosiahnuť zmenu zákona o tzv. verejných prácach. V rámci zmeny budú samosprávne kraje žiadať zvýšiť limity, od ktorých je nevyhnutné vypracovanie stavebného zámeru a štátnej expertízy. Samosprávne kraje tak ušetria finančné prostriedky časový kapitál. K témam rokovania patrilo tiež čerpanie finančných prostriedkov na kultúrno-kreatívne centrá, rozpočet verejnej správy, podpora knižníc či stav finančnej implementácie projektov z Integrovaného regionálneho operačného programu. Predsedovia vyšších územných celkov si vypočuli aj informáciu po rokovaní s ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu SR, týkajúcu sa stanovenia počtu žiakov v prvých triedach stredných škôl či problematiky športových gymnázií. Súčasťou rokovacieho programu bola aj tvorba dátovej základne cestovného ruchu, zastúpenie samosprávnych krajov v Bruseli či ochrana ovzdušia zapojením sa do projektu Ministerstva životného prostredia SR.

Piatkové rokovanie SK8 na pôde trenčianskeho župného úradu prítomní predsedovia označili za efektívne a konštruktívne. Otvorenou ostala len otázka financovania sociálnych služieb neverejných poskytovateľov. Ďalšie rokovanie Združenia samosprávnych krajov SK8 sa uskutoční 17. decembra 2018 na pôde Úradu Žilinského samosprávneho kraja. V tomto čase už bude známe aj meno nového kontrolóra SK8, ktorého dnes župani volili tajnou voľbou. Od piatku 12. októbra 2018 má Združenie samosprávnych krajov SK8 zriadené aj tri odborné sekcie, a to dopravnú, finančnú a sekciu sociálnych vecí.

Zdroj: TSK