Rokovala ZO Jednoty dôchodcov Slovenska

221

Dňa 20. februára 2023 sa 108 členov zo 120 členskej základne ZO JDS Púchov zúčastnilo výročnej členskej schôdze v jedálni ZŠ Gorazdova. Správu predniesla a vyhodnotila bohatú rôznorodú činnosť za rok 2022 predsedníčka ZO JDS A. Gajdošíková. Poďakovala všetkým členom za účasť a všetky aktivity za rok 2022a a primátorke K. Henekovej a MsÚ za ústretovosť, podporu a klubovú miestnosť, v ktorej sa členovia schádzajú každú nepárnu nedeľu. Príhovory mali tiež poslankyňa I. Kováčiková a za OO JDS Púchov predsedníčka E. Gelnarová. Program spestrili členky E. Šipulová umeleckým prednesom básne Š. Krčméryho „Štefánikova matka“, ktorá v tento deň oslávila úctyhodných 92 rokov a E. Huťťová vlastnou tvorbou „Rýmovačky od Evičky“. Poďakovanie patrí majiteľovi ASSA, s.r.o. (Púchovská tlačiareň) za sponzorské kalendáriky s logom JDS pre každého člena ZO JDS Púchov.

Peter Farkaš, foto: Slavomír Flimmel