Rozhovor s JUDr. Antonom Školekom o právnych sporoch Mesta Púchov

537

V poslednom období je právny zástupca mesta JUDr. Anton Školek terčom ohováračských útokov na webových stránkach podporujúcich bývalé vedenie Púchova na čele s Mariánom Michalcom a Miroslavom Kubičárom. Pripravili sme s ním rozhovor o jeho práci pre naše mesto.

V akom stave sú ku koncu volebného obdobia súdne spory, ktoré vedie Mesto Púchov?

Mesto Púchov vedie so spoločnosťou Eurobuilding, s.r.o. dva spory. Jeden, o náhradu škody vo výške 6.900,- EUR spolu s úrokom z omeškania vo výške cca 1.500,- EUR, sme na súde prvého stupňa vyhrali v celom rozsahu. V druhom spore táto spoločnosť vymáhala od Mesta Púchov istinu 328.653,- EUR a úroky z omeškania vo výške 199.355,- EUR, spolu teda 528.008,- EUR. V tomto spore sme boli úspešní, pričom Okresný súd zaviazal Mesto Púchov iba na zaplatenie 59.000,- EUR, za skutočne vykonané práce, čo môžeme považovať za veľký úspech a ušetrené peniaze pre Mesto Púchov.

Na verejnosti bola polemika ohľadom súdnych poplatkov a trov v tomto konaní. Ako to teda je?

Na súdne poplatky a trovy právneho zastupovania súd vždy zaviaže subjekt podľa úspechu strán sporu. Vzhľadom na vysoké percento nášho úspechu v sporoch je zrejmé, že trovy naše, ale aj celého súdneho konania platí strana, ktorá spor prehrala, čiže nie Mesto Púchov.

Ktorý zo sporov hodnotíte ako najťažší, alebo najzávažnejší?

Za najzávažnejšie považujem trestné konanie, kde predmetom šetrenia na Generálnej prokuratúre SR je podozrenie zo spáchania obzvlášť závažného zločinu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku s výškou škody cca 1.120.000,- EUR, ktorá bola spôsobená Mestu Púchov. Predmetom je nielen navyšovanie podielu v spoločnosti Mestský bytový podnik bez proporcionálnej úpravy hlasovacích práv spoločníkov k majetkovým vkladom, ovplyvňujúc tak v neprospech a na ujmu Mesta Púchov podiel na zisku, strate, vyrovnávacom podiele a iných hospodárskych hodnotách, ale aj predaj 65% podielu mesta na základnom imaní obchodnej spoločnosti Združenie majiteľov TKR Púchov, s.r.o., iba za cenu hmotného majetku vo výške 365.118,- EUR, bez verejnej súťaže, bez znalcom stanovenej všeobecnej hodnoty majetku, pričom súčasťou prevodu bol aj nehmotný majetok, ktorý má podľa znaleckého posudku hodnotu 1.121.562,- EUR (33 milónov Sk). Vzhľadom na to, že ide o škodu veľkého rozsahu, túto kauzu prešetruje Generálne prokuratúra SR.

Je nejaká šanca, že toto trestné konanie skončí odsúdením páchateľov?

Verím, že pod priamym dohľadom Generálnej prokuratúry SR, ak sa preukáže vina a pod ťarchou dôkazov, určite áno. Je to len otázka času.

Medzi občanmi rezonovali aj kauzy okolo neplatičov nájomného v mestských bytoch a nebytových priestorov a kauza odvolaného hlavného kontrolóra…

Mesto Púchov prostredníctvom našej kancelárie vymáha aj dlžné sumy za nájom bytov a nebytových priestorov. Niektorí neplatiči na základe našich výziev dobrovoľne uzatvorili dohody o uznaní dlhu a postupne svoje dlhy splácajú. Celkovo však v súčasnosti vymáhame pohľadávky z nájomných vzťahov vo výške cca 34.000,- EUR. V tejto súvislosti považujem za prekvapivé, že viceprimátor R. Hvizdák, ktorý vie, že nájomca Reštaurácie Marczibányi neplatí mestu nájom a energie, práve teraz v tomto priestore organizuje svoju predvolebnú kampaň na primátora.

Odvolaný hlavný kontrolór mesta Mgr. M. Jurči žaloval Mesto Púchov o určenie, že jeho skončenie vo funkcii je neplatné. Napriek jeho porušeniu pracovnej disciplíny, pri ktorom sa prihliadalo aj na neuspokojivý výkon funkcie, stále tvrdí, že ju vykonával riadne a domáha sa byť opäť hlavným kontrolórom. Tento spor sme na prvom stupni na základe našej právnej argumentácie presvedčivo vyhrali už na prvom pojednávaní a v súčasnosti sa vedenie konanie o Kasačnej sťažnosti na Najvyššom súde SR.

Ako je to s kauzou odvolaného náčelníka mestskej polície? A vedie Mesto Púchov aj iné súdne spory?

Aj odvolaný náčelník mestskej polície, Mgr. J. Čuraj sa domáha toho, že bol odvolaný neprávom a podal žalobu o určenie neplatnosti jeho výpovede. Toto konanie je zatiaľ na začiatku, teda ešte neprebehlo ani jedno pojednávanie. Mgr. J. Čuraj vo svojej nespokojnosti za svoje odvolanie poslancami Mestského zastupiteľstva podal na primátora mesta trestné oznámenie za vyplatenie odmien policajtom, ktoré pritom on sám vypočítal a schválil. Toto trestné oznámenie bolo na základe listinných dôkazov a výsluchov svedkov zamietnuté. V súčasnosti preto primátor mesta zvažuje podať trestné oznámenie za krivé obvinenie, ktoré sa v tejto veci preukázalo.

Okrem tohto všetkého vedieme za Mesto Púchov aj osem súdnych sporov s pánom M. Dokupilom, s celkovou hodnotou viac ako 350.000,- EUR. Vo všetkých konania na súde prvého stupňa sme boli úspešní, ostatné sú buď v prebiehajúcom konaní, alebo na dovolacom konaní. Predmetom týchto konaní bolo najmä vymáhanie náhrady škody za vyrubenú miestnu daň a príslušné úroky z omeškania.

Množstvo sporov však vedú aj mestské spoločnosti. Ktoré sú tie najzásadnejšie?

Za najzásadnejšie považujem spory vedené s bývalým vedením a minoritnými spoločníkmi Mestského bytového podniku. Ing. Motúz, ktorý sa vzdal funkcie konateľa vymáhal na súde vyplatenie svojich odmien za rok 2014 a 2015 v hodnote 22.349,- EUR. Okresný súd uznal, že na takto vyčíslené odmeny nemá nárok. Z rovnakého dôvodu žaluje spoločnosť aj Ing. Šamánek, ktorý sa domáha odmien vo výške 16.956,- EUR. Konanie je vedené na Okresnom súde v Novom Meste nad Váhom s tým, že súd sa predbežne vyjadril, že na odmeny nemá nárok a žalobu zamietne. O svoje dlhoročne vyplácané odmeny, o ktorých súd hovorí ako o neoprávnených, má záujem aj Ing. Ižvolt, a to vo výške 14.732,- EUR a podal návrh na ich zaplatenie.

Ing. Motúz a Ing. Šamánek sa zrejme za účelom vyplatenia závratného vyrovnacieho podielu spolu vo výške 714.915,- EUR súdili o zrušenie ich účasti v spoločnosti. Toto konanie bolo podľa nášho názoru a vypracovaných právnych analýz, účelové, pretože takéto výšky ich podielov im zabezpečil bývalý primátor Mesta Púchov M. Michalec nesprávnym, nezákonným a nehospodárnym rozhodnutím.

Takže takúto sumu im Mestský bytový podnik nebude musieť vyplatiť?

V súčasnosti prebieha v tomto konaní odvolacie konanie na Krajskom súde v Trenčíne, v ktorom tvrdíme, že nie je v súlade so zákonom, spravodlivosťou a dobrými mravmi, ak spoločníci Motúz a Šamánek vložili do spoločnosti každý po 996,- EUR, a po ich zrušení účasti v spoločnosti sa budú domáhať zaplatenia vyrovnávacieho podielu v sume spolu 714.915,- EUR tak, ako to písomne prezentovali. Tieto peniaze by mali byť zaplatené najmä z peňazí občanov mesta, ktorí si platia za kúrenie a teplú vodu.

Dá sa tento stav zvrátiť, resp. napraviť?

Tento stav sa na základe našej právnej analýzy súčasne vedenie mesta, primátor mesta R. Henek, rozhodol napraviť a upravil výšku podielov spoločníkov Motúza a Šamánka na takú, aká im skutočne patrí. Spoločníci však proti tomuto rozhodnutiu podali žalobu, ktorá je predmetom odvolacieho konania na Krajskom súde v Trenčíne. Budeme však naďalej bojovať a chrániť záujmy Mestského bytového podniku o spravodlivé rozdelenie práv vyplývajúcich zo skutočných vkladov do spoločnosti.

Trestné konanie sa vedie aj v kauzách v Mestskom bytovom podniku. Ako prebieha vyšetrovanie?

Mestský bytový podnik riešil v trestnoprávnej rovine najzávažnejšiu kauzu, a to podozrenie zo spáchania obzvlášť závažného zločinu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku, kde sa škoda spoločnosti odhaduje na cca 338.586,- EUR. Takáto suma, o ktorú prišiel Bytový podnik nehospodárnym konaním konateľa Ing. Motúza, by nepochybne predstavovala značnú investíciu na obnovu a rozvoj technológií slúžiacich na vykurovanie. Konateľ spoločnosti Ing. Motúz, za čias bývalého vedenia mesta a s jeho súhlasom, predal majetok spoločnosti (siete chráničiek a optických káblov zabudovaných v zemi) za sumu iba 66.403,- EUR, pričom preukázateľne ich hodnota bola 404.989,65 EUR. Na základe znaleckých posudkov a odborného dokazovania toto trestné konanie v súčasnosti prešetruje Generálna prokuratúra SR a verím, že pod ich dohľadom sa dočkáme spravodlivosti.

V MŠK Púchov sme dávnejšie sledovali spor s bývalou konateľkou. Dozvedia sa občania výsledok ešte v tomto volebnom období?

Opakujem, že po rozsiahlej kontrole NKÚ SR a zistených nedostatkoch o nehospodárnom nakladaní s majetkom mesta za obdobie bývalého vedenia mesta a odvolanej konateľky, primátor Mesta Púchov R. Henek, nemohol závažné zistenia ignorovať a splnomocnil ma na vymáhanie škody, ktorú zistil NKÚ SR. Okresný súd v Považskej Bystrici uznal, že odmeny vyplácané v MŠK Púchov boli vyplácané v rozpore so zákonom a zavial odvolanú konateľku na zaplatenie 15.000,- EUR, zvyšné odmeny sú stále predmetom konania na Krajskom súde. Odmeny, ktoré udeľoval bývalý primátor mesta konateľke v rozpore so zákonom a počas súdneho konania si ako primátor mesta spätne overoval svoj podpis, súd uznal za absolútne neplatné. Kontrolóri ďalej zistili nehospodárne nakladanie pri nájme športovísk. Dokazovanie tu bolo naozaj náročné, pretože Zásady nájmu nebytových priestorov za čias bývalého vedenia mesta neumožňovali jednoznačný výklad a prvostupňový súd sa nestotožnil s názorom NKÚ SR a škodu vo výške cca 200.000,- EUR nezistil. Toto konanie je rovnako predmetom konania na Krajskom súde v Trenčíne a budeme naďalej bojovať o preukázanie nehospodárneho konania konateľky s majetkom občanov, nakoľko podľa nášho názoru a názoru NKÚ SR, neprenajímala nehnuteľnosti trhovo, so ziskom tak ako ostatní vlastníci športovísk v Púchove.

MŠK Púchov viedlo iba tento spor?

Spoločnosť MŠK Púchov sme na súde tvrdo obhajovali aj v konaní proti HK Púchov. Spoločnosť HK Púchov mala v minulosti prenajatý zimný štadión a domáhala sa od MŠK Púchov zaplatenia sumy cca 150.000,- EUR spolu s úrokom z omeškania cca 90.000,- EUR, spolu teda 240.000,- EUR. Aj v tomto konaní sme boli úspešní a bližšie sme o ňom informovali v predchádzajúcom čísle.

Za všetky spoločnosti, ktoré zastupujem by som chcel povedať a vyjadriť presvedčenie, že Mesto Púchov a jeho mestské spoločnosti budú aj po komunálnych voľbách v novembri 2018 pokračovať v súdnych konaniach a domáhať sa svojich oprávnených záujmov, aby sa nenaplnil predvolebný plán kandidáta na primátora M. Kubičára, ktorý tieto závažné kauzy považuje za nezmyselné a po voľbách ich chce zastaviť. Nech si občania hľadajú odpoveď na otázku, prečo chce zastaviť spory s tak vysokou finančnou hodnotou, keď práve on bol zástupcom Mariána Michalca vo funkcii viceprimátora mesta v období, keď niektoré z týchto káuz vznikali.