Septembrové investičné akcie mesta

420

Z tohtoročných dvojmiliónových investičných akcií schválených poslancami mestského zastupiteľstva vyberáme dve aktuálne:

Rekonštrukcia chodníka na Ulici J. Kráľa

Zhotoviteľom stavby „Rekonštrukcia chodníka na Ulici J. Kráľa“ je firma DOSA Slovakia, s.r.o., ktorá mestskú zákazku získala za celkovú cenu za zhotovenie diela 33.007 EUR (s DPH). Práce začali 11. septembra, termín ukončenia prác je zmluvne určený na 30. september 2017. Obyvatelia Ulice J. Kráľa očakávajú, že nepriaznivé daždivé počasie tento termín nepredĺži. Pri nedodržaní dohodnutého termínu realizácie diela si mesto v zmluve vyhradzuje právo účtovať 0,05 % z dohodnutej ceny za každý deň omeškania. Zhotoviteľ poskytuje na predmet plnenia obvyklú 24-mesačnú záručnú dobu.

 

Rozšírenie parkovacích miest na Okružnej ulici

Mesto prostredníctvom elektronického trhoviska vysúťažilo firmu ENERGOVOD s.r.o., Rožňava ako dodávateľa diela „Rozšírenie parkovacích miest na Okružnej ulici“. Celková cena diela je podľa zmluvy 13.488 EUR (s DPH). V cene diela sú zahrnuté všetky náklady spojené so stavebnými prácami, službami, dodávkou materiálu a odvozom a likvidáciou odpadu (pôvodný asfalt, buriny a porasty a pod.). Termín ukončenia prác je zmluvne určený na 29. september 2017. K dokončeniu diela už chýba len položenie asfaltového koberca.