Mestské mediálne spoločnosti idú do likvidácie

395

Tento týždeň sa konali valné zhromaždenia MEDIAL Púchov, s.r.o. a MEDIAL TV, s.r.o., ktoré schválili riadne účtovné závierky spoločností za rok 2016 a rozhodli o likvidácii obidvoch spoločností.
MEDIAL Púchov, s.r.o. a MEDIAL TV, s.r.o. sú mestské spoločnosti, prostredníctvom ktorých mesto v minulých rokoch vydávalo Púchovské noviny a vysielalo Púchovskú televíziu. Vydavateľom Púchovských novín je v súčasnosti Púchovská kultúra, s.r.o., ktorá od 1.4.2017 dostáva od mesta finančné prostriedky určené na vydávanie Púchovských novín a aj na vysielanie Púchovskej televízie. Odňatie licencie na digitálne televízne vysielanie Púchovskej televízie spoločnosti Medial TV, s.r.o. a jej pridelenie spoločnosti Púchovská kultúra, s.r.o. schválila Rada pre vysielanie a retransmisiu dňa 21.6.2017. Od augusta 2016 výrobu a vysielanie Púchovskej televízie zabezpečuje spoločnosť MEDIA POVAŽIE, s.r.o. prostredníctvom TV Považie.

Zasadnutia dozorných rád a valných zhromaždení spoločností

Dňa 12.9.2017 sa konalo zasadnutie dozorných rád oboch spoločností. Dozorné rady zvolili za svoju predsedníčku Irenu Kováčikovú. Dozorné rady odporučili Valnému zhromaždeniu spoločností schváliť riadnu účtovnú závierku spoločností za rok 2016. Neuhradená strata minulých rokov MEDIAL Púchov, s.r.o. je po preúčtovaní -107.990,39 € a neuhradená strata minulých rokov MEDIAL TV, s.r.o. je po preúčtovaní -5.879,31 €. Valné zhromaždenia spoločností sa konali 19.9.2017. Schválili riadnu účtovnú závierku spoločností za rok 2016 a prerozdelenie straty za rok 2016. Na základe hospodárskych výsledkov za posledné roky rozhodli o zrušení oboch spoločností s likvidáciou ku dňu 1. novembra 2017. Likvidátorom spoločností ustanovili JUDr. Antona Školeka.

Trestné stíhanie za zločin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku

JUDr. Anton Školek informoval valné zhromaždenia spoločností, že 5. septembra prišlo upovedomenie z Okresného riaditeľstva Policajného zboru (PZ) v Považskej Bystrice, odbor kriminálnej polície o začatí trestného stíhania za pokračujúci zločin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku podľa paragrafu 237 ods.1 ods.3 písm. a) Trestného zákona. Trestné stíhanie začalo na základe oznámenia zo dňa 14. júna 2017, ktoré podal súčasný konateľ MEDIAL Púchov, s.r.o. na Národnú kriminálnu agentúru Prezídia PZ, čím si splnil svoju zákonnú povinnosť. Oznámenie bolo postúpené na Krajské riaditeľstvo PZ v Trenčíne a odtiaľ na Okresné riaditeľstvo PZ v Považskej Bystrici. Oznámenie o skutočnostiach nasvedčujúcich, že bol spáchaný trestný čin, bolo vypracované na základe ekonomickej a právnej analýzy účtovných dokladov spoločností MEDIAL Púchov, s.r.o., MEDIAL TV, s.r.o. a MEDIAL IN, s.r.o. za roky 2012-2014. A práve k týmto rokom sa viaže začaté trestné stíhanie, pretože analýza poukázala na vážne ekonomické pochybenia a delikty pri riadení uvedených spoločností. Ak sa podozrenia potvrdia, tak trestno-právna zodpovednosť bude pravdepodobne vznesená voči bývalému konateľovi mediálnych spoločností, ktorým bol Radoslav Varga.