Slávnostná svätá omša pri príležitosti 20. výročia založenia školy

133

Po slávnostnej akadémii, ktorá sa uskutočnila 24. marca, oslavy 20. výročia školy pokračovali slávnostnou svätou omšou. Vo štvrtok 20. apríla ju celebroval otec biskup Tomáš Galis vo farskom Kostole Všetkých svätých. Prítomní boli aj kňazi, ktorí sa zaslúžili o vznik a rozvoj školy – vdp. Jozef Bagin, vdp. Mons. Michal Keblušek, vdp. Stanislav Stolárik a bývalí riaditelia školy –  Mgr. Emil Hakáč, Mgr. Vlasta Orgoniková a Mgr. Veronika Pobežalová. Žiaci, učitelia, zamestnanci školy, rodičia i hostia ďakovali za dar existencie cirkevnej školy, za požehnaných dvadsať rokov, počas ktorých v nej študovalo množstvo nielen úspešných, ale i ľudsky a duchovne vyformovaných absolventov.

Otec biskup vo svojej homílii vyzdvihol špecifickosť a hodnotu cirkevnej školy a povzbudil žiakov nasledovaní vzorov, akým je napríklad Anka Kolesárová. Zároveň citoval slová pápeža Františka, aby v živote mladých nechýbali dve ingrediencie – láska a statočnosť.

Do liturgie sa zapojilo aj množstvo žiakov či už miništrovaním, spevom, čítaním prosieb alebo prinášaním obetných darov. Spoločne sme ďakovali Pánovi za požehnanie a milosti, ktorými našu školu zahŕňal počas dvadsiatich rokov. Zároveň sme mu zverili všetky naše aktivity i úsilia, ktoré pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci a žiaci vynakladajú pri budovaní a rozvoji školy.

Po svätej omši pani riaditeľka PaedLic. Ing. Ľubica Mišíková, PhD. predstavila históriu a dôležité míľniky v rozvoji školy a zároveň poďakovala všetkým, ktorí sa o vznik a rozvoj školy zaslúžili. Potom nasledoval program, ktorý tvorili detské ľudové tance a piesne v podaní detí z materskej školy a tiež v umeleckom spracovaní žiakov 2. ročníka. Svoje miesto v programe malo i folklórne vystúpenie, hra na akordeóne, báseň o našej škole i pásmo básní. Odznelo i svedectvo našej absolventky, v ktorom vyjadrila, za čo všetko vďačí práve tomu, že mohla navštevovať našu cirkevnú základnú školu. V závere programu sa predstavili žiaci 8. ročníka pantomímou na motívy piesne Kristíny „Modlitba za ľudskosť“, kde dobrota a ľudskosť nakoniec zvíťazili.

Po kultúrnom programe žiakov materskej i základnej školy pani riaditeľke Mišíkovej v mene žiakov i zamestnancov našej školy poďakoval pán zástupca Peter Rečka. Za mesto Púchov jej vyjadrila vďaku pani primátorka Katarína Heneková a škole odovzdala pamätný list od mesta Púchov k 20. výročiu školy.

Zdroj: ZŠ s MŠ sv. Margity
Foto: Slavomír Flimmel