Slovenský zväz výrobcov tepla spolu so strednými školami vytvára alternatívu k duálnemu vzdelávaniu

58

Vďaka iniciatíve Slovenského zväzu výrobcov tepla sa existujúci študijný odbor mechanik elektrotechnik rozšíril o novú študijnú oblasť zameranú na tepelnú energetiku. Spôsob, akým sa vízia stala skutočnosťou, predstavuje na Slovensku jedinečný príklad spolupráce profesijného združenia a škôl.

Vďaka tejto spolupráci sa študijná oblasť v odbore mechanik elektrotechnik vyučuje na 3 stredných školách: Stredná odborná škola v Prievidzi, Stredná odborná škola technická v Čadci a Stredná odborná škola elektrotechnická v Trnave. Od septembra 2016 zasadlo do lavíc v Čadci aj v Prievidzi už prvých 10 študentov. Škola v Trnave začne s výučbou od budúceho školského roka.

Pri tej príležitosti sa dňa 26.10.2016 uskutočnilo na SOŠ technickej v Čadci slávnostné otvorenie učebne a samotného štúdia. Medzi pozvanými hosťami boli okrem zástupcov SZVT generálny riaditeľ sekcie regionálneho školstva MŠVV a Š Ing. Marián Galán, podpredseda Žilinského samosprávneho kraja Ing. Jozef Štrba, JUDr. PhDr. Ján Podmanický, PhD. poslanec NR SR, riaditeľka OŠaŠ Žilinského samosprávneho kraja Ing. Dana Mažgútová, poslanci Žilinského samosprávneho kraja a ďalší hostia.

Po privítaní hostí odovzdal Ing. Kajánek, riaditeľ školy, slovo Ing. Obšivanému, ktorý prítomným v krátkosti priblížil okolnosti vzniku tejto spolupráce.

„Nedostatok kvalifikovaných pracovníkov v jednom konkrétnom sektore – teplárenstve, mobilizoval spoločnosti roztrúsené po celom Slovensku, aby prostredníctvom svojho profesijného zväzu iniciovali spoluprácu so strednými školami, čo nakoniec viedlo k otvoreniu tohto učebného smeru.

Slovenskí teplári čelia generačnej výmene, pričom nájsť na trhu práce kvalifikovaných pracovníkov nie je ľahké. Nové moderné zariadenia využívané dnes v teplárenstve vyžadujú celkom iné zručnosti a úroveň vzdelania, ako tomu boli pred 20 rokmi. Zistili sme, že na Slovensku postupne zanikli všetky odbory vzdelávania, ktoré by boli schopné pripravovať kvalifikovaných pracovníkov pre teplárenské prevádzky. Preto sme postupne oslovil niekoľko desiatok technických stredných škôl s návrhom na spoluprácu. Predložili sme im konkrétne požiadavky na zručnosti a odborné vedomosti, ktoré by žiaci po ukončení štúdia mali získať a zároveň ponuku spolupráce pri tvorbe samotných učebných osnov, nových odborných predmetov pre tento nový odbor a aj pri tvorbe učebných materiálov. Záujem o bližšiu spoluprácu prejavili tri školy.

S riaditeľmi a odbornými pracovníkmi týchto škôl sme dali hlavy dokopy a pripravili sme otvorenie učebného smeru, ktorý svojou náplňou vyhovuje potrebám trhu a rešpektuje možnosti a zásady slovenského vzdelávacieho systému. Pre našu iniciatívu sme našli rýchlo podporu aj na Ministerstve školstva, a tak bolo možné takouto trojstrannou spoluprácou – teplári, školy a ministerstvo priviesť celú iniciatívu, vychádzajúcu zo skutočných potrieb praxe, do života.

Teplárenské spoločnosti budú pre žiakov zabezpečovať kvalitný odborný výcvik, letné brigády, vďaka ktorým budú môcť žiaci získať bohaté skúsenosti z praxe. Absolventi tejto formy štúdia sa môžu uplatniť ako plne kvalifikovaný pracovníci i v inom odvetví národného hospodárstva, čo zaručuje, že nerozšíria rady nezamestnaných. Alebo môžu pokračovať v štúdiu na vysokej škole, nakoľko obsahová a vedomostná úroveň tejto formy štúdia im to plnej miere umožní“ uviedol Ing. Obšivaný.

V závere poďakoval Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu za podporu rozvoja teplárenského remesla, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou života každého z nás. Zároveň poďakoval stredným školám, ktoré sa nebáli ísť do projektu, ktorý sme postavili od úplných základov.

Ing. Marián Galán ako aj JUDr. PhDr. Ján Podmanický v príhovoroch zdôraznili, že pôsob, akým táto študijná oblasť vznikla, je jedinečný na Slovensku a je príkladom pre ostatných zamestnávateľov.

Zdroj: Slovenský zväz výrobcov tepla