Na slovíčko s riaditeľkou ZŠ s MŠ Slovanská Mgr. Ľubicou Dvorskou

871

Ďalšou riaditeľkou púchovskej základnej školy, ktorá nás privítala vo svojej pracovni a odpovedala na naše otázky je Mgr. Ľubica Dvorská. V minulosti pôsobila na tejto škole ako učiteľka, neskôr ako zástupkyňa riaditeľky, posledné tri roky pracuje na pozícii riaditeľky. Popri náročnej riaditeľskej a učiteľskej funkcii je aj milujúcou matkou dvoch šikovných dievčat. Viac o nej, jej profesionálnom i osobnom živote a v neposlednom rade najmä o ZŠ s MŠ Slovanská v Púchove sa dočítate v nasledujúcom interview.

dvorska-lubica_webMohli by ste sa v skratke predstaviť našim čitateľom?
V roku 2001 som začala pracovať v ZŠ Slovanská ako učiteľka. O tri roky neskôr sa naša škola spojila s materskou školou a od roku 2008 som šesť rokov pracovala ako zástupkyňa školy. Vo funkcii
riaditeľky pôsobím tretí rok a počas tohto obdobia som musela riešiť množstvo problémov a často robiť aj závažné rozhodnutia.

Ako by ste sa charakterizovali? Aký ste človek?
V prvom rade sa snažím v škole vytvárať otvorené, tvorivé ovzdušie a stimulovať zamestnancov –pedagógov ku kvalitným pracovným výkonom. Moja práca si vyžaduje náležitú objektivitu a korektnosť vo vzťahu k spolupracovníkom a všetkým zamestnancom školy. Mojou silnou stránkou je otvorenosť a úprimnosť, k pedagogickým zamestnancom som priama, viem vyzdvihnúť silné stránky ich práce, upozorním ich však aj na prípadné nedostatky. Som optimistická a spoločenská. Jednou z mojich priorít je stmeľovať zamestnancov, aby sa v škole cítili dobre, čo ich ďalej motivuje ku kvalitným pracovným výkonom.

Vzájomná spolupráca riaditeľ – pedagóg je určite základom, ktorý vytvára kvalitné školské prostredie. Čo je ďalšou potrebnou vecou, ktorá je pri vykonávaní vašej funkcie dôležitá?
Snažím sa udržiavať úzku spoluprácu s rodičmi, ktorí nám pri mnohých školských i mimoškolských aktivitách značne pomáhajú. Som veľmi vďačná za skvelých rodičov našich žiakov, ktorí sa aktívne zapájajú do života školy. Jednou z najvýznamnejších spoločných aktivít je organizácia MDD. Zároveň by som touto cestou chcela veľmi poďakovať Združeniu rodičov školy za ich pomoc a úsilie.
Čo považujete za najväčšie dosiahnuté úspechy v osobnom alebo pracovnom živote?
Mojím najväčším životným úspechom je jednoznačne moja rodina, ktorá je pre mňa prioritou. Mám dve dcéry – jedna je už prijatá na pedagogickú fakultu, čiže pokračuje v mojich stopách a druhá je žiačkou šiesteho ročníka práve tu v základnej škole. Čo sa týka pracovným úspechov – ako učiteľka fyziky som spolu so žiakmi získala niekoľko hodnotných umiestnení na súťažiach.

deti_zs_slovanska_webAké plány máte do budúcna so ZŠ s MŠ Slovanská?
V prvom rade by som sa chcela v budúcnosti zamerať na zlepšenie a skvalitnenie materiálneho vybavenia školy či výchovno-vzdelávacieho procesu. V spolupráci so zriaďovateľom (mesto Púchov, pozn. autorky) plánujeme zateplenie školy a výmenu okien. Rozprávali sme sa tiež o vybudovaní športového areálu, ale je to veľmi finančne náročná investícia. Aj napriek tomu dúfam, že sa nám to podarí.

Koľko detí momentálne navštevuje ZŠ s MŠ Slovanská? Sú triedy plne obsadené?
Triedy sú úplne plné. Otvorenú máme jednu triedu v každom ročníku. Prvý stupeň navštevuje 70 žiakov, druhý 117 a materskú školu 38 detí.

Chystáte v rámci školy aj nejaké novinky v tomto školskom roku?
Najbližšie budeme organizovať spoločne s materskou školou Deň otvorených dverí. Začína jeseň a s ňou je spojená aj tradičná Šarkaniáda, ktorej sa zúčastňujú žiaci zo základnej školy spolu s deťmi z materskej školy. Snažíme sa, aby aktivity našich detí boli vzájomne prepojené.

Ako trávite voľný čas? Aké sú vaše záľuby?
Voľný čas, samozrejme, najčastejšie trávim s celou svojou rodinou. Máme radi vychádzky do prírody, zaujímame sa o históriu. Veľmi radi navštevujeme rôzne historické hrady a zámky. Obľubujem tiež čítanie historických kníh. Zo športových aktivít preferujeme bicyklovanie.

Prezradíte vaše životné motto, ktorým sa riadite?
Mám dve obľúbené. To prvé znie: „Každá práca vyžaduje celého človeka.“ To druhé sa mi však páči ešte o niečo viac: „Nie je umením ísť hlavou proti múru, ale očami nájsť dvere.“ Vystihuje ma preto, lebo chcem, aby bol náš kolektív stmelený. Prajem si, aby medzi nami vládla komunikácia, otvorenosť a aby sa ľudia v našej škole cítili dobre. Či ide o žiakov alebo o učiteľov.
Zhovárala sa Barbora Krchňavá