Zlé rozhodnutie bývalých konateľov stojí Mestský bytový podnik 261.000 €!

275

karas_viliam_webViliam Karas:
Téma MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s. r. o. dlho nerezonovala na stránkach Púchovských novín. Ako to už v Púchove chodí, každý si našiel svoje vlastné vysvetlenie. Ak dovolíte, načriem do minulosti a vysvetlím aj moje pomerne dlhšie mlčanie:

Konateľ až na druhý pokus
Moja voľba na terajšiu pozíciu konateľa spoločnosti MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s. r. o. neprebiehala ľahko. Datuje sa ešte do obdobia januára a februára 2015 kedy sa začali šíriť informácie o neakceptovaní mojej osoby na tento post zo strany niektorých poslancov. Bolo tesne po voľbách a pozícia nového primátora bola nezávideniahodná. Časť poslancov sa doteraz nevie zmieriť (a nikdy nezmieri) so skutočnosťou, že nastala zásadná zmena. Na druhý pokus, na moje veľké prekvapenie, bola voľba úspešná. Prakticky až v októbri 2015 som bol zapísaný do obchodného registra ako konateľ. Rok 2015 rýchlo končil a staré vedenie malo dôležité informácie stále pevne v rukách. Boj o každý údaj ma stál nemálo síl.

msbp_web

Aj súkromní podnikatelia aj zástupcovia mesta?
Nutnosť okamžite vymeniť konateľov na firme resp. obmedziť ich konanie vyplývala z „nepochopiteľného“ rokmi zabehnutého stavu. Stavu, kde minoritní spoločníci, teda dve súkromné osoby, zároveň riadili celú súkromno-mestskú spoločnosť. Stretali sa tu dva záujmy – mestský (občanov), ktorý nereprezentoval vo vedení spoločnosti nikto a súkromný, ktorý reprezentovali dvaja minoritní spoločníci vo funkcii konateľov. Konatelia zastupovali seba ako spoločníkov vo firme a zároveň zastupovali aj mesto ako majoritného spoločníka.
Mnohí si určite spomínajú na moje články v mojom predvolebnom letáku, v ktorom som takýto stav v minulosti zásadne kritizoval.

To, že takéto delenie moci bolo absolútne nevyhovujúce a mesto poškodzujúce a riskantné, dokumentujú napr. aj tieto skutočnosti:
• Pracovné zmluvy a dohody zaručovali konateľom (spoločníkom) percentuálne odmeny viazané na zisk – čím vyšší zisk, tým väčšie ročné odmeny. Tak sa pýtam, sme mestská spoločnosť podnikajúca vo verejnom záujme občanov alebo eseročka určená len a len na tvorbu zisku?
• Úplným nezmyslom je skutočnosť, že konatelia (spoločníci) okrem ročnej odmeny získali aj 10-percentné podiely na každoročnom zisku ako spoločníci, teda spolu 20 percent, zásluhou bývalého primátora Mariána Michalca. Dnes je hodnota ziskov minoritných spoločníkov vyjadrená v účtovníctve v stovkách tisíc eur. Na druhej strane znevýhodneným subjektom je mesto (teda občan).

Tu je dôvod, prečo bol taký mimoriadny záujem na každoročnej tvorbe zisku aj napriek tomu, že sme splácali obrovský investičný úver. Zázračná formulka pre občana, že Úrad pre reguláciu sieťových odvetví zaručuje, že zisk nemôže byť neprimeraný, je bohužiaľ len z malej časti pravdou. Zároveň tu je aj odpoveď, prečo som ja ako konateľ po nástupe v októbri 2015 nebol informovaný o predpokladanom finálnom zisku v roku 2015 (zisk 136.000 €). Predsa zisky zaručovali bývalým konateľom niekoľkotisícové ročné odmeny a 10-percentné podiely na zisku!

Aby bolo každému jasné – aj pre rok 2016 boli ceny tepla nastavené predchádzajúcim vedením. Cena tepla sa určovala už v septembri 2015. Všetky podklady na schválenie predkladali valnému zhromaždenie bývalí konatelia. Potichu sa zamlčala skutočnosť, že ani nákup plynu v roku 2014 pre rok 2016 nebol dobrým rozhodnutím (naopak, bolo to zlé rozhodnutie), o čom svedčí minimálny pokles ceny tepla – len niečo viac ako jedno percento. Našťastie, dodávateľ plynu a regulačné limity firme pomohli.

msbp_kotle_web

Nový primátor, nové pravidlá
Dobrou správou pre občanov je, že Mgr. Henek ako primátor mesta zadal úlohu: Časť ziskov z roku 2015 a z predpokladaného vývoja zisku v roku 2016 treba vrátiť občanom. Mojou prácou je nájsť spôsob, ako to vykonať, aby boli dodržané zákonné pravidlá a zároveň, aby súkromné osoby (spoločníci MSBP) neutrpeli na svojich obchodných záujmoch. Bohužiaľ, musíme brať do úvahy aj ich odlišné pohľady.

K súčasnému vývoju zisku v roku 2016 treba povedať, že na jeho tvorbe sa podieľa v zásadnej miere rozhodnutie primátora Mgr. Heneka zo dňa 28. 4. 2016. Valné zhromaždenie spoločnosti neschvaľuje výplatu ročnej odmeny konateľom za rok 2014 ani za rok 2015, zároveň ukladá rozpustenie tejto rezervy v účtovnom období 2016. Toto rozhodnutie pozitívne ovplyvnilo priebežne vykazovaný zisk v rozsahu cca 70.000 eur. Takže zisky áno, ale nie na úkor ceny tepla! Viete ako hlasovali v tejto veci minoritní spoločníci? „Za“ neschválenie – 80 percent hlasov (mesto), „Proti“ neschváleniu 20 percent hlasov (spoločníci). Takže sú zhodné záujmy mesta a minoritných spoločníkov? Určite nie!

Čo ostalo po bývalých konateľoch
Ako som naznačil v úvode, moja voľba na pozíciu konateľa nebola úspešná vo februári 2015, ale až koncom roka 2015. Otázka znie: prečo? Na to poznajú odpoveď niektorí poslanci, ktorí moju voľbu doteraz nestrávili a v začiatkoch úspešne zablokovali. Pre informáciu uvádzam, že v mesiaci február 2015 bývalé vedenie podpísalo zmluvu na nákup plynu so spoločnosťou SPP a. s. na roky 2017 a 2018. Na tom by nebolo nič zlé, avšak pre mňa z nepochopiteľných príčin reálny nákup samotnej komodity na roky 2017 a 2018 nastal ihneď po podpise zmluvy s dodávateľom v inkriminovanom období od februára do júla 2015. Načo sme kupovali plyn dva až tri roky pred reálnou spotrebou, keď sme mohli nakupovať potrebné objemy kedykoľvek až do septembra 2016 (pre rok 2017) resp. do septembra 2017 (pre rok 2018)? Mali konatelia tak závažné informácie, pre ktoré sa rozhodli k takémuto kroku? Od nákupu ceny plynu závisí celá efektivita prevádzky MSBP a samozrejme aj cena tepla pre občanov. Pre informáciu uvádzam – cena plynu ako primárnej energie v kalkulačnom vzorci pre tvorbu ceny tepla tvorí viac ako 65 percent. Nebolo tým rizikovým faktorom, že sa zmenil primátor a budúce konanie minoritných spoločníkov bolo ohrozené? Odpoveď nech si každý urobí sám.

Výsledkom nákupu tisícov MWh plynu je dnes konštatovanie, že Úrad pre reguláciu sieťových odvetví firme neuzná náklady na zemný plyn v plnej výške tak, ako ich dojednali bývalí konatelia z dôvodu ich prekročenia. Viete o akú sumu ide? Ide o 261.000 eur len pre rok 2017! Pre úplnosť dodávam, že odstúpenie od takejto zmluvy predstavuje platbu za neodobratý plyn vo výške cca 55 percent z dojednanej ceny dodávky za každý rok neplnenia.

Ukážka vývoja ceny plynu v roku 2015

graf_ceny_plynu_web

Ako vidieť z grafu cena plynu rapídne klesla a aj v roku 2016 sa pohybuje okolo 14 až 16 eur/MWh. Priemerná ročná spotreba našej spoločnosti je viac okolo 53.250 MWh. Je pravdou, že úrad umožňuje určité korekcie ceny, ale aj pri maximálnej možnej akceptovanej cene plynu rozdiel v neprospech firmy je 261.000 eur. Aká by mohla byť cena tepla dnes, keby sme nakupovali plyn v roku 2016 pre rok 2017? Tí, čo rýchlo počítajú, výsledné číslo poznajú, predstavuje úsporu ďalších stoviek tisíc eur.
Mesto, školy, občania, podnikatelia mohli mať cenu úplne inú pre rok 2017, čím lepšie nakúpite, tým lepšie pre odberateľa. Ak dnes je počuť slabý hlas zo strany minoritných spoločníkov, že za určitých podmienok sú ochotní odpredať svoje podiely mestu, je potrebné, aby vo svojich finančných požiadavkách zároveň zohľadnili aj toto ich zlé rozhodnutie. Východisko z tejto situácie je komplikované, v každom prípade cieľový pokles ceny tepla pre rok 2017 v porovnaní s rokom 2016 v rozmedzí 12 až 15 percent musíme dosiahnuť za cenu kompromisov. Rád oboznámim občanom aj s ďalšími skutočnosťami, ale o tom v niektorom z ďalších vydaní Púchovských novín.

Ing. Viliam Karas 
(autor je konateľom MESTSKÉHO BYTOVÉHO PODNIKU, s. r. o.)

 

Stanovisko predsedu dozornej rady MsBP, s. r. o.

lako_daniel_web

Rád by som doplnil predchádzajúci článok Vila Karasa o niektoré konkrétne údaje. Mám na to právo, pretože som predseda dozornej rady (DR) v MsBP a spolu s kolegami z DR sme sa počas dvojročného obdobia, niekedy nevedeli stotožniť s prácou bývalých konateľov.

 

Áno, je pravda, že si bývalí konatelia v minulosti vyplácali a za roky 2014 a 2015 nárokovali na vysoké odmeny. V pomere k mzdovým prostriedkom a odmenám ostatných pracovníkov MsBP a MsBP servis, priam astronomické. Ako príklad uvediem rok 2014, keď bývalí konatelia spoločne s ekonomickým námestníkom naplánovali v MsBP hospodársky výsledok vo výške mínus 193.500 eur. Po dosiahnutí zisku vo výške plus 6.500 eur, spočítali hodnotu naplánovanej straty a vytvoreného zisku, ktorá im vyšla vo výške 200.000 eur. Aj z tejto sumy si chceli vyplatiť percentuálny podiel k ročným odmenám, ktoré si stanovili v celkovej sume 25.326 eur!

Aj vám sa to zdá absurdné? Im určite nie a ešte pre ilustráciu – za rok 2015 požadovali výplatu ročných odmien vo výške 28.711 eur. Primátor mesta Mgr. Henek na valných zhromaždeniach odmietol vyplatiť bývalým konateľom a ekonomickému námestníkovi uvedené odmeny a trval na tom, aby boli uvedené finančné prostriedky vrátené občanom!

Krátky komentár ku grafu:
Ako vidieť z grafu, cena plynu rapídne klesala a boli prognózy, že ešte bude výrazne klesať. Keď to bývalí konatelia zistili, nakúpili plyn pre roky 2017 a 2018! Čo alebo kto ich prinútil nakúpiť v čase neustáleho znižovania ceny plynu, plyn na tak dlhé obdobie ?
To vedia len oni sami. Porovnajte si nákupné ceny za ktoré plyn nakúpili bývalí konatelia, k cenám za ktoré sme neskôr mohli plyn nakúpiť. Ak by sme teraz nakupovali plyn pre roky 2017 a 2018, rozdiel by bol približne 350.000 eur/rok. O takúto sumu sme všetci mohli zaplatiť menej za teplo a teplú vodu. Situácia je o to horšia, že MsBP vychádza za neuznané náklady finančná strata vo výške 261.000 eur. Takže, budeme platiť za teplo a teplú vodu viac v čase, keď je zemný plyn najlacnejší? Našťastie, nebudeme!

Dobrou správou pre občanov je, že na základe rozhodnutia primátora mesta Mgr. Heneka, sa ich strata z nevýhodného nákupu plynu, nijako
nedotkne. Nové vedenie MsBP dostalo úlohu, vybudovať nové energetické zdroje v meste a efektívnejšou výrobou energie, ako aj vlastnými podnikateľskými aktivitami, uvedenú stratu eliminovať. Držme im palce a verme, že sa im to podarí.

Ing. Daniel Lako
predseda dozornej rady MESTSKÉHO BYTOVÉHO PODNIKU, s. r. o.