Smelý plán modernizácie železnice pri Púchove

11101

S modernizáciou železničnej trate v úseku Bratislava – Žilina sa začalo už v roku 2000 medzi Cíferom a Trnavou. Len pred nedávnom bola dokončená časť Beluša – Púchov, do ktorej bola zahrnutá i rekonštrukcia železničnej stanice v okresnom meste, a už sa rozbieha stavba úseku Púchov – Trenčianska Teplá. Rozsahom stavebných prác a technických riešení nemá v našom regióne toto dielo obdobu od 50-tych rokov minulého storočia, kedy bola postavená Priehrada mládeže.

Podľa zmluvy o diele zverejnenej 12. júla 2016 medzi objednávateľom Železnicami Slovenskej republiky (ŽSR) a dodávateľom „Združením Nimnica“, ktorého vedúcim členom je Doprastav, a. s., by mal byť celý uvedený úsek železničnej trate dokončený do 40-tich mesiacov od odovzdania prvého staveniska. „Momentálne ŽSR rokujú s vedúcim členom Združenia Nimnica o termíne odovzdania staveniska a harmonograme prác,“ uviedol Odbor komunikácie ŽSR. Do roku 2020 sa celkovo zmení trasovanie železničného úseku medzi Púchovom a Považskou Bystricou už tretíkrát. Železnica dokončená v roku 1883 viedla pôvodne po ľavom brehu Váhu a v mieste dnešného Vodného diela Nosice preklenula trať pomocou mosta na ľavý breh, kde sa v súčasnosti nachádzajú Kúpele Nimnica. Následne pokračovala tzv. Milochovským mostom opäť na ľavý breh Váhu až do Považskej Bystrice. Z dôvodu založenia vodného diela do vhodného geologického podložia a výstavby Nosického kanála musela byť celá železničná trať v tomto úseku trasovaná po ľavom brehu tak, že v súčasnosti kopíruje nádrž priehrady. Hlavným kritériom plánovanej modernizácie je zvýšenie rýchlosti vlakov zo súčasných 100 km/h na 160 km/h s výhľadom až na 200 km/h.

Ostrov_web

Vizualizácia násypu a mostovej konštrukcii na Nosickom ostrove,
kde bude umiestnená aj zastávka pre mestskú časť.

 

 

Nové mosty, tunely a zastávka
V najväčšom železničnom tendri v histórii Slovenskej republiky zmodernizuje „Združenie Nimnica“ železničný úsek za 364,9 milióna eur bez DPH. Okrem spomínaného Doprastavu sú členmi združenia spoločnosti Subterra, a. s., TSS GRADE, a. s. a Elektrizace železnic Praha, a. s. Uvedené firmy skrátia trať medzi Púchovom a Považskou Bystricou o takmer 2,7 km, čo je skoro jedna štvrtina jej dĺžky a preložený bude úsek v dĺžke asi 7,7 km, čo tvorí 92 % dĺžky medzi okresnými mestami. Podľa navrhovaného projektu spoločnosti Reming Consult, ktorá je generálnym projektantom stavby, by po ukončení modernizácie železničnej trate mal vlak vychádzajúci z púchovskej železničnej stanice prekonať Nosický kanál pomocou štvoroblúkového viaduktu s dĺžkou viac ako 378 m. Ešte predtým bude nová železničná trať križovať cestu medzi Púchovom a mestskou časťou Nosice. „Všetky existujúce úrovňové križovania s hlavnou traťou budú odstránené a nahradené mimoúrovňových kríženiami formou nadjazdov a podjazdov alebo odstránené bez náhrady. Križovanie cesty 3. triedy z Púchova do mestskej časti Nosice so železničnou traťou bude realizované pomocou nového cestného nadjazdu. Existujúca komunikácia bude doplnená o chodník pre peších,“ upozornil zodpovedný projektant uvedenej spoločnosti Martin Kardoš. Na tzv. ostrove medzi kanálom a korytom Váhu by mali osobné vlaky zastavovať na plánovanej zastávke Nosice s dvoma nástupišťami s dĺžkou asi 250 m. Keďže sa nová zastávka a trať bude nachádzať v záplavovom území s predpokladom na vybudovanie rekreačnej oblasti, nebude železničná trať vedená len po násype, ale i na mostných objektoch. Stará železničná zastávka Nosice bude zrušená a na novú na „ostrove“ sa bude podľa projektu možné dostať pomocou novej lávky pre peších smerom z Nosíc.

Most_web

Takto by mohol vyzerať nový oblúkový most ponad Nosický kanál
medzi stanicou Púchov a zastávkou Nosice.

 

 

 

 

Bytovky ustúpia tunelu
Ďalej budú vlaky pokračovať železničným viaduktom ponad koryto Váhu, pričom na konci obce Nimnica vojdu do jednorúrového tunela s dĺžkou takmer 1 082 m. Podľa zverejneného projektu bude vstup do tunela umiestnený na konci obce Nimnica, kde sa v súčasnosti nachádzajú dva bytové domy. „Portál tunela Diel a prístupy k nemu sú v bezprostrednom kontakte s existujúcimi bytovými domami v obci Nimnica. Z tohto dôvodu dôjde k asanácii oboch objektov,“ uviedol projektant Martin Kardoš. Smerom z Púchova by mal viadukt pred tunelom podľa plánov umožniť chodcom i cyklistom z kúpeľov dostať sa k novej zastávke Nosice. Tunel spolu s únikovou štôlňou vyústi približne pri najužšom mieste VD. Tam železničná trať preklenie vodnú plochu prostredníctvom ďalšieho viaduktu s dĺžkou asi 653 m a tiež s plánovaným chodníkom pre peších a cyklistov.

Z Milochova bližšie do Púchova len po ceste
Ďalší mostný objekt medzi Horným a Dolným Milochovom by mal vlaky nasmerovať do druhého železničného jednorúrového tunela pod vrchom Stavná. Železničný tunel s dĺžkou 1 861 m by mal vyústiť pri bývalých Považských strojárňach a mal by byť najdlhším železničným tunelom medzi hlavným mestom a Žilinou. Preložením železničnej trate už nepovedú koľaje cez považskobystrickú mestskú časť Milochov. Na základe toho sme sa pýtali, čo sa stane s doteraz existujúcou železničnou traťou pri VD a železničnou zastávkou Milochov. „Železničná trať vedená v existujúcom telese medzi Púchovom a Milochovom sa zdemontuje. Vo vedení pôvodnej železničnej trate sa vybuduje cestná komunikácia pre potreby spojenia obyvateľov Milochova a Púchova, nakoľko jestvujúca železničná zastávka v Milochove bude stavbou modernizácie žel. trate Púchov – Žilina I. etapa zrušená bez náhrady,“ informovali nás ŽSR. Týmto riešením by sa mala rapídne skrátiť vzdialenosť pre automobilovú dopravu medzi Púchovom a Dolným Milochovom zo súčasných 23 km na 7km. Ak bude možné presúvať sa po tejto novej trase automobilom z Púchova až do Považskej Bystrice, vzdialenosť sa skráti asi o osem kilometrov.

Unikátna stavba a viac hluku
Celý projekt modernizácie železničnej trate medzi Púchovom a Považskou Bystricou obsahuje veľké množstvo umelých stavieb, z ktorých niektoré zatiaľ nemajú svojimi technickými parametrami a konštrukčným riešením na území Slovenskej republiky obdobu. Vyššia rýchlosť vlaku a jej nové smerovanie cez dotknuté aglomerácie bude znamenať aj vyššie hlukové zaťaženie. Podľa Martina Kardoša sa obyvatelia nemusia hluku obávať: „Na základe realizovanej hlukovej štúdie sú navrhnuté opatrenia na elimináciu hlukových emisií vo forme protihlukových stien. Tieto sú situované v zastavanom území prevažne v intraviláne dotknutých obcí a miest. Najväčší rozsah týchto stien bude zrealizovaný v meste Púchov a v mestskej časti Nosice, v obci Nimnica, v meste Považská Bystrica a v Považskej Teplej. Presné polohy protihlukových stien sú definované v Správe o hodnotení z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie.“ Medzi Bratislavou a Žilinou ide po modernizácii železničného uzla v našom hlavnom meste o finančne najnáročnejší úsek. Či bude projekt modernizácie železničnej trate korešpondovať s realitou, by sme sa mali dozvedieť po 40-tich mesiacoch rozsiahlych stavebných prác, no ŽSR sa vyjadrili nasledovne: „Celá stavba sa bude realizovať na základe dokumentácie pre realizáciu stavby v zmysle vydaných stavebných povolení a územných rozhodnutí. Jej nedeliteľnou súčasťou sú uvedené mostné objekty, v ktorých sú navrhnuté i lávky pre peších a cyklistov a tieto sú súčasťou železničných viaduktov.“

-pam-, asb.sk