Smerom k znižovaniu vizuálneho smogu

88

Na piatkovom zasadnutí Národnej rady SR bol v prvom čítaní schválený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon). Cieľom predloženého návrhu je zefektívnenie regulácie reklamných stavieb zabezpečením silných a zároveň spravodlivých nástrojov pre mestá, obce a štát.

Podľa navrhovaného zákona sa reklamné stavby budú v rámci stavebného povoľovacieho konania povoľovať len na dobu určitú, najviac na tri roky. Návrh zákona ustanovuje ich trvanie obmedzené na dobu 3 rokov sa stanú stavebnými povoleniami na dobu určitú s platnosťou do 30. apríla 2024.  Vlastníci dotknutých reklamných stavieb môžu požiadať o predĺženie doby trvania reklamnej stavby v súlade so zákonom. Týmto sa zabezpečí, že mestá a obce budú môcť periodicky prehodnocovať umiestňovanie reklamných stavieb na ich územiach a v prípade, že zdôvodnia, že ich množstvo je neúnosné, môžu na túto skutočnosť poukázať pri predlžovaní doby trvania reklamnej stavby v konaní pred stavebným úradom. To môže viesť k nepredĺženiu doby trvania reklamnej stavby. V takom prípade má vlastník takejto reklamnej stavby povinnosť reklamnú stavbu odstrániť v stanovenej lehote. Nesplnenie povinnosti je sankcionované. Ak vlastník v lehote povinnosť nesplní, rozhodnutie o nepredĺžení doby trvania reklamnej stavby poslúži aj ako exekučný titul na odstránenie reklamnej stavby na náklady vlastníka.

Novela zákona rozširuje okruh subjektov, ktoré môžu ohlásiť odstránenie stavby. Týmto subjektom je obec, ak ide o reklamnú stavbu v jej sídelnom útvare. Obce by mali mať možnosť iniciovať ohlásenie o odstránení nelegálnych reklamných stavieb v ich sídelnom útvare, nakoľko práve obce majú najlepšie informácie o nelegálnych reklamných stavbách umiestnených na ich územiach. V prípade, ak stavebný úrad zistí, že predmetná reklamná stavba je postavená bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním, alebo bez písomného oznámenia stavebného úradu podľa § 57 ods. 2 pri stavbách, ktoré treba ohlásiť, alebo v rozpore s ním, potom v stanovenej lehote vydá súhlas s odstránením reklamnej stavby na náklady vlastníka.

Novela ďalej zvyšuje sankcie za nedodržiavanie zákona tak, aby pôsobili odstrašujúco. V súčasnosti sankcie túto úlohu neplnia, sú skôr symbolické, a je bežnou praxou, že vlastníci vedome kalkulujú s tým, že proces udelenia sankcie, ak k udeleniu sankcie vôbec dôjde, trvá tak dlho, že sa im sankcia počas doby, kedy prevádzkujú reklamné stavby v rozpore so zákonom, niekoľkonásobne vráti. Zvýšením pokút sa tak očakáva aj pozitívny dopad na verejné financie.

Zdroj: zmos.sk