„Špinavosti“ primátora Rastislava Heneka

1208

Komentár šéfredaktora

Určite ste už počuli alebo čítali aké špinavosti robí primátor Rastislav Henek pred tohtoročnými komunálnymi voľbami. Za posledné mesiace udelil na mestskom úrade trvalé pobyty stovkám zahraničných robotníkov z Ukrajiny, Srbska a Rumunska. Musia mu ale sľúbiť, že vo voľbách budú voliť jeho manželku. Zároveň primátor R. Henek na augustovom rokovaní mestského zastupiteľstva prostredníctvom svojho podriadeného R. Machana zabezpečil, aby takýto voliči neboli zaradení do žiadneho volebného obvodu, a teda nemôžu ísť voliť.

Že je to na prvý pohľad nezmyselné protirečenie, ktoré ľahko prekukne každý človek, konštatovať bohužiaľ nestačí. Kandidáti na primátora M. Michalec a P. Crkoň spolu s novinármi R. Vargom a P. Hudákom, ktorí najviac rozdúchavajú vášne okolo voličov-cudzincov, pravdepodobne považujú púchovských voličov za úplných idiotov. Napriek tomu, že všetko bolo zo strany primátora a mestského úradu podrobne vysvetlené, opakovane strašia Púchovčanov, že cudzinci (ktorí vlastne nemôžu ísť voliť) negatívne ovplyvnia voľby primátora. Najskôr zopakujem najdôležitejšie fakty celej kauzy.

Fakty o cudzincoch:

 • Trvalý pobyt cudzincom udeľuje cudzinecká polícia, ktorá spadá pod Ministerstvo vnútra SR.
 • Primátor a mestský úrad nemajú právomoc ovplyvňovať rozhodnutia cudzineckej polície.
 • Počet cudzincov s trvalým pobytom v Púchove a právom voliť od posledných volieb v roku 2017 klesol z 316 na 300.
 • Cudzinecká polícia udelila trvalý pobyt v Púchove v roku 2018 len 3 cudzincom.
 • Cudzinci, ktorí u nás pracujú, vytvárajú hodnoty a platia dane. Preto je spravodlivé, že majú právo voliť vo voľbách.
 • Iba časť cudzincov z celkového počtu 300 sú zahraniční sezónni robotníci. Je málo pravdepodobné, že využijú svoje právo voliť.

Fakty o voličoch bez adresy:

 • Menšia časť cudzincov (126) a občanov SR (619) má trvalý pobyt v Púchove bez určenia adresy.
 • Púchovskí voliči bez adresy v minulosti vždy volili vo volebnom obvode č.5, konkrétne vo volebnom okrsku č.8.
 • V lete 2018 mestské zastupiteľstvo rozhodlo, že volebné obvody a počty zvolených poslancov nebude meniť.
 • To, že v pracovných podkladoch poslancov (ktoré nie sú súčasťou uznesenia a ani zápisnice) pri volebnom obvode č.5 administratívnou chybou nebolo uvedené „Púchov – voliči bez adresy“, napravia poslanci 5. novembra.
 • Aj keby tak poslanci neurobili, nehrozilo, že by voliči bez adresy nemali kde voliť. Primátor mesta im 16. októbra na úradnej tabuli oznámil, že budú voliť vo volebnom obvode č.5 ako v minulosti.

Chronológia aféry okolo voličov z cudziny:

Nepodarilo sa mi zistiť, odkedy platí súčasné rozdelenie Púchova na volebné obvody, ale dnešné rozdelenie platí určite najmenej od roku 2002. V uzneseniach a ani v zápisniciach z rokovaní mestského zastupiteľstva vo volebných rokoch 2006, 2010 a 2014 sa neuvádzajú ulice a čísla domov, ktoré patria jednotlivým obvodom. V zápisnici z r. 2014 sa napr. uvádza: „Počet obvodov, poslancov v nich ako i územné rozdelenie do obvodov zostáva rovnaké ako predchádzajúce funkčné obdobie.“ Takisto sa tam nikde nepíše o voličoch bez adresy. Ak by hrozilo, že tohtoročné voľby budú neplatné, rovnako mali byť vyhlásené za neplatné všetky voľby najmenej od roku 2006.

Špinavosti Radoslava Vargu

Aféru okolo zahraničných voličov mediálne rozpútal R. Varga – bývalý trojnásobný konateľ mestských mediálnych eseročiek, šéfredaktor Púchovskej televízie a Púchovských novín a propagandistický služobník M. Michalca a M. Kubičára. Urobil tak 22. októbra veľkým článkom v Púchovských listoch s bombastickým titulkom „Rozhodnú o novom primátorovi hlasy zahraničných robotníkov?“ Ako obvykle sa neštítil písať polopravdy a dokonca klamstvá.

Vo voľbách vraj môže rozhodnúť „skupina rumunských a srbských cudzincov, ktorí prišli do Púchova za prácou a prekvapujúco rýchlo tu získali aj trvalý pobyt a tým aj volebné právo“. Vraj tu „máme skupinu cudzincov, ktorí prišli do Púchova za prácou v posledných mesiacoch a už disponujú trvalým pobytom, ktorým je sídlo ohlasovne mestského úradu. Bývajú teda síce v ubytovniach pre zamestnancov, ale sídlom ich trvalého pobytu je budova mestského úradu č. 821 na Štefánikovej ulici. Je prakticky nemysliteľné, aby si takíto cudzinci bez rodinných väzieb na Slovensku dokázali vybaviť trvalý pobyt samostatne.“

Ďalej R. Varga nepodložene tvrdí: „Radoslav Machan ubezpečoval všetkých poslancov, že pri rozvrhnutí počtu poslancov ako aj volebných obvodov nedochádza oproti minulosti k žiadnym zmenám. Len opomenul poslancom oznámiť, že úmyselne z návrhu vyškrtol budovu č. 821 na Štefánikovej ulici, ktorá je sídlom mestského úradu a v jej ohlasovni má registrovaný trvalý pobyt niekoľko stoviek ľudí s volebným právom.“

Zopakujme si fakty: v roku 2018 získali trvalý pobyt v Púchove len traja cudzinci, aj to nie v budove mestského úradu č.821. R. Varga nenápadne podsúva čitateľom, že ide o stovky voličov, pričom nenapíše, že cudzincov bez adresy je len 126 (menej ako v minulých voľbách) a zvyšok sú občania SR. Navyše platí, že v budove č.821 v skutočnosti nikto nemá registrovaný trvalý pobyt, ani cudzinci, ani občania SR. Adresa mestského úradu platí pre voličov bez adresy len na účely doručovania písomností od orgánov verejnej správy a na účely zápisu do zoznamu voličov.

Špinavosti Mariána Michalca

Internetový funklub M. Michalca rozšíril článok R. Vargu o nové zlomyseľné a nepravdivé obvinenia. Všetky dôležité fakty som podrobne vysvetlil v článku Púchovských novín „Klamstvo o voličoch z cudziny“ už 25. októbra. Púchovčania napriek tomu dostali 29. októbra do schránok leták M. Michalca, kde píše nehorázne klamstvá:

Falošná facebooková stránka, ktorá sa tvári ako Púchovské noviny, ale v skutočnosti len šíri Michalcovu predvolebnú propagandu:

30. októbra vychádza článok P. Hudáka (bývalého Vargovho redaktora a spolukandidáta M. Kubičára) v týždenníku MY pod názvom „V Púchove majú obavy, že cudzinci ovplyvnia voľby“. V článku zamlčal najpodstatnejšie fakty a na záver vyjadril pochybnosť, či poslanci zmenu v organizácii volebných obvodov ešte môžu prijať, keďže zákonný termín už vypršal. Michalcov funklub Hudákov článok aj s jedovatými komentármi šíri prostredníctvom Facebooku:

Špinavosti Pavla Crkoňa

Kandidát na primátora P. Crkoň je povolaním právnik. Preto by mal problematike okolo voličov cudzincov a voličov bez adresy lepšie rozumieť ako obyčajný volič bez právnického vzdelania. Napriek tomu z jeho platených predvolebných facebookových statusov vyplýva, že buď nerozumie problematike, alebo úmyselne Púchovčanov zavádza:

Záver:

Celá kauza mi pripomína príbeh z románu Hlava XXII. Nikto z púchovských voličov nemá trvalý pobyt v budove mestského úradu na Štefánikovej č. 821. Nikto nemá takúto adresu zapísanú vo svojich dokladoch. Podľa zákona však voliči bez adresy majú na účel volieb adresu mestského úradu. Potom ale nie sú voličmi bez adresy. Začarovaný kruh…

Uznesenie o zaradení voličov bez adresy pravdepodobne doteraz nikdy mestské zastupiteľstvo neschválilo. Za posledné desaťročia to však nebránilo žiadnemu voličovi bez adresy uplatniť svoje volebné právo. Nestalo by sa tak ani tento rok. Len kandidáti M. Michalec, P. Crkoň a R. Varga asi nenašli nič podstatnejšie, čo by mohli vyčítať primátorovi R. Henekovi. Alebo sa len snažia uspieť vo voľbách s využitím nenávistných nálad voči cudzincom.

Uznesenie, ktorým by mali poslanci dať bodku za celou kauzou, by mohlo znieť: „Mestské zastupiteľstvo konštatuje, že Uznesením mestského zastupiteľstva č.54/2018 sa nezmenili hranice volebných obvodov.“ A aby bolo každému jasné, kde sú hranice obvodov, mohli by zverejniť ako prílohu uznesenia zoznam všetkých ulíc a bytových domov rozdelený do volebných obvodov. Vo volebnom obvode č.5 by stačilo na konci uviesť formuláciu: „Voliči s trvalým pobytom v Púchove bez určenia adresy.“

Niektorí Púchovčania pri hodnotení bývalého primátora M. Michalca hovoria, že už načisto stratil súdnosť. Niekedy to tak naozaj vyzerá. V kauze voličov z cudziny sa však okrem M. Michalca angažujú aj P. Crkoň a politickí súputníci M. Kubičára novinári R. Varga a P. Hudák. Nemala by sa brať na ľahkú váhu. Všetko treba opakovane a trpezlivo ľuďom vysvetľovať. Inak hrozí, že budeme po voľbách musieť konštatovať, že voľby sa najľahšie vyhrávajú šírením nenávisti voči cudzincom a za pomoci zlomyseľných klamstiev.

RNDr. Slavomír Flimmel, šéfredaktor PN

Prílohy:

31.8.2006 – Uznesenie mestského zastupiteľstva č.54/2006 zvýšilo počet poslancov na 19, hranice volebných obvodov nemenilo:

25.8.2010 – Uznesenie mestského zastupiteľstva č.54/2010 na volebných obvodoch nič nemenilo:

7.8.2014 – Uznesenie mestského zastupiteľstva č.54/2014 na volebných obvodoch nič nemenilo:

Na starej webovej stránke mesta som našiel Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov s uvedením budovy mestského úradu č.821 v 5. obvode:

29.4.2015 – webová stránka mesta zverejnila volebné obvody bez budovy č.821, ale tiež bez zmienky o voličoch bez adresy:

4.11.2017 – na webovej stránke mesta je oznámenie o rozdelení voličov do volebných okrskov, kde je duplicitne uvedené, že v okrsku č.8 volia voliči s trvalým bydliskom „Púchov – bez adresy“ a zároveň je tam adresa MsÚ č.821:

6.8.2018 – pôvodný návrh do zastupiteľstva, kde sa voliči bez adresy rozdeľujú po 1/9 do každého volebného obvodu:

9.8.2018 – nový návrh do zastupiteľstva, ktorým sa všetko vracalo do pôvodného stavu, len do volebného obvodu č.5 nikto nenapísal „voliči s trvalým pobytom v Púchove – bez adresy“:

13.8.2018 – Uznesenie mestského zastupiteľstva č.54/2018 na volebných obvodoch nič nemenilo:

16.8.2018 – zverejnené zoznamy volebných obvodov na úradnej tabuli a webovej stránke mesta (bez voličov bez adresy):

16.10.2018 – zverejnený oznam, že voliči bez adresy volia vo volebnom okrsku č.8 (ako vždy predtým):

Zdroj: MsÚ Púchov, puchov.sk, old.puchov.sk

 

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here

17 − 1 =