Spoločenstvá bytov môžu ušetriť na poistení

333

Podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Púchov medzi povinnosti správcu majetku patrí aj zabezpečenie poistenie majetku vo vlastníctve mesta zvereného do správy. Púchov servis, s.r.o. (predtým MsBP Servis, s.r.o.) zabezpečuje poistenie majetku mesta v spolupráci s firmou EuroFin Consulting, a.s. z Považskej Bystrice. Pri poistení budov a bytových domov vo vlastníctve mesta získalo touto spoluprácou výrazné zľavy na poistnom.

Púchov servis, s.r.o. pomáha pri uzatváraní poistiek bytovým domom, ktoré má v správe

Mestská spoločnosť Púchov servis, s.r.o. má v správe aj bytové domy, ktoré nie sú vo vlastníctve mesta. Z celkového počtu 63 bytových domov má doteraz poistné zmluvy zabezpečené v spolupráci s firmou EuroFin Consulting, a.s. len 13 bytových spoločenstiev. EuroFin Consulting, a.s. je samostatný finančný agent pôsobiaci v oblasti poistenia. Spoločnosť sa prioritne venuje poisťovaniu bytových domov a ročne rieši viac ako 4.000 poistných udalostí.

Čo je predmetom poistenia bytového domu?

Poistenie bytového domu sa môže uzatvoriť na nehnuteľnosť, ktorá má štyri a viac bytových jednotiek a tiež na vedľajšie stavby, ktoré tvoria príslušenstvo bytového domu (napr. garáže, prístrešky, dielne a pod.). Pri poistení bytového domu je poistená celá budova, vrátane všetkých stavebných súčastí a technologických zariadení (napr. výťah, kotol, schodište, vonkajšie prípojky patriace k budove a pod.).

Kto je poistníkom pri poistení bytového domu?

Poistenie bytového domu je určené pre každého, kto potrebuje poistiť bytový dom – uzatvoriť si poistenie bytového domu teda môžu tak vlastníci bytových domov, spoločenstvá vlastníkov, ako aj správcovské spoločnosti, mestá či obce. Uzatvoriť poistenie bytového domu však môže s poisťovňou len správca bytového domu (správcovská spoločnosť) alebo osoba, ktorá má od spoločenstva vlastníkov bytov splnomocnenie.

Poistenie bytového domu a rozsah jeho krytia

Poistenie bytového domu býva variabilné – dá sa vybrať z rôznych druhov poistného krytia. Medzi najčastejšie riziká patria: živelné riziká (požiar, výbuch, blesk, víchrica, povodeň, pád stromov a pod.), škody spôsobené vodou z vodovodných zariadení, škody spôsobené skratom na elektromotore (osobné a nákladné výťahy, elektronické vstupné a garážové brán), riziko krádeže a vandalizmu.

Exluzívna ponuka poistenia pre bytové domy v správe Púchov servis, s.r.o.

Firma EuroFin Consulting, a.s. dáva exkluzívnu ponuku pre bytové domy v správe Púchov servis, s.r.o. vďaka spolupráci v rámci združenia SZVT. Napríklad minulý rok ponúkla jednému bytovému domu novú poistnú zmluvu, ktorá aj pri zväčšení rozsahu zmluvného poistného plnenia zníži ročné poistné o viac než 1.100 eur.

Zdroj: Púchov servis, s.r.o.