Spoločná výzva rezortu životného prostredia kvôli odpadom

52

Združenie miest a obcí Slovenska spolu predstaviteľmi organizácií zberových spoločností a organizácie zodpovednosti výrobcov spoločne hľadajú riešenia problémov v odpadovom hospodárstve.  

Vo štvrtok 21. mája 2020 sa za účasti predstaviteľov organizácií zberových spoločností a organizácie zodpovednosti výrobcov uskutočnilo zasadnutie odbornej sekcie životného prostredia Rady ZMOS. Cieľom spoločného stretnutia bolo prerokovať aktuálnu situáciu v oblasti odpadového hospodárstva spojenú s rizikami fungovania triedeného zberu odpadov na Slovensku v čase pandémie a problémy financovania.

Zástupcovia zúčastnených strán spoločne deklarovali, že budú podporovať udržanie aktuálneho systému triedeného zberu odpadov pri dodržiavaní princípu rozšírenej zodpovednosti výrobcov a dovozcov. „Spoločne podporujeme oprávnené a údajmi podložené požiadavky na dofinancovanie organizácií zodpovedných výrobcov, vyvolané súčasnou situáciou spojenou s Covid19. Mali by však byť dofinancované so štátneho rozpočtu, nie z prostriedkov Environmentálneho fondu. Finančné zdroje Environmentálneho fondu, tvorené najmä poplatkami miest  a obcí, musia primárne zostať zdrojom podpory a motivácie samospráv na udržaní a rozšírení systému triedenia“, konkretizuje výkonný podpredseda ZMOS Jozef Turčány

Spoločnou dohodou všetkých je aj výzva Ministerstvu životného prostredia SR,  na  urýchlené prijatie opatrení proti tých výrobcov a dovozcov, ktorí sa nepodieľajú na financovaní triedeného zberu odpadov, napriek tomu, že im to vyplýva z ich zákonných povinností. „Týmto dochádza k znefunkčneniu celého systému triedeného zberu, čo má za následok nielen zníženie finančných zdrojov na triedenie, ale aj zvýšenie objemu odpadu, ktorý skončí na skládkach“, myslí si predseda sekcie a starosta obce Dolný bar Oskár Bereczk.

Zároveň sa účastníci rokovania dohodli, že napriek rozdielnemu postaveniu v systéme, pripravia spoločný návrh legislatívnych zmien zákona č.  79/2015 Z. z. o odpadoch tak, aby systém triedeného zberu bol funkčnejší.

Zdroj: zmos.sk, foto: S. Flimmel