Správa o činnosti spoločnosti MŠK Púchov s.r.o.

704

Konateľ spoločnosti MŠK Púchov s.r.o. Ing. Štefan Ondrička predložil na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva správu o činnosti spoločnosti, z ktorej vyberáme:

Hospodárenia a správa majetku

Spoločnosť MŠK Púchov s.r.o. na základe zmlúv o poskytnutí dotácií pre rok 2017 prijala ku dňu 20.09.2017 čiastku 854.228 eur (116.700 eur na kúpu pozemku parkoviska a 737.528 eur na prevádzku činnosti objektov a športovú činnosť). Ďalšie finančné prostriedky získala z prenájmu nebytových priestorov, zo vstupného, príjmov z reklám, odstupného za hráčov v zmysle smerníc federácií, účastníckych poplatkov hráčov klubov, či získaných finančných príspevkov.

Prevádzková činnosť – údržba majetku

V rámci prevádzkovej činnosti prebiehali počas leta opravné a rekonštrukčné práce. Dokončila sa úprava pomocného futbalového ihriska, renovovalo sa oplotenie v spolupráci so Špeciálnou združenou školou a ČSOB bankou. Opravili sa zatekajúce vstupné búdky pri hlavnom vchode do športového areálu, ktoré boli dlhodobo v havarijnom stave, čim sa znehodnocoval majetok mesta. V mesiaci júl sa dokončila inštalácia automatického zavlažovania hlavnej hracej plochy futbalového ihriska. Prevádzka letného kúpaliska zaznamenala túto sezónu priaznivú návštevnosť i vzhľadom na teplé letného počasie.

Na krytej plavárni sa uskutočnili bežné údržbové práce a nevyhnutné opravy pred zahájením prevádzky plavárne od 1. septembra. Na zimnom štadióne sa spustila prevádzka ľadovej plochy už 9. júla, nakoľko bol záujem o využitie ľadovej plochy od komerčných nájomníkov na realizáciu kempov a sústredení. V mesiaci august sa spustila moderná LED tabuľa, ktorá je umiestnená pri kruhovom objazde na ul. 1. mája. Jej cieľom je v nábehu prevažne informovať o športových podujatiach MŠK Púchov, pričom postupne sa stane i zdrojom príjmov z reklamy. V súčasnosti informuje o reklamných partneroch, ktorý podporujú športovú činnosť MŠK Púchov, a to buď vo forme reklamy na športoviskách alebo pri jednotlivých športoch – hokej, futbal, volejbal. Súbežne informuje i podpore športu priamo Mestom Púchov.

Športová činnosť

V rámci leta prebiehala vo všetkých športoch príprava na nasledujúcu športovú sezónu 2017/2018. Riešili sa nové zmluvné vzťahy so športovcami a športovými trénermi.

Hokej

Hokej spoločnosť MŠK Púchov prevádzkuje od roku 2012. Za tento čas sa hokejová základňa hráčov klubu rozrástla a ustálila. Zastrešuje hokejovú činnosť hráčov od prípravky (hokejové triedy 1,2,3,4) cez mládežnícke kategórie hrajúce prvoligové súťaže (hokejové triedy 5,6,7,8, kadeti, dorast) až po najvyššiu možnú kategóriu (muži). V súčasnej sezóne nabieha klub prvýkrát do súťaže mužskej kategórie. Do tejto kategórie súťažne nastupujú i naši juniori a odchovanci klubu, ktorých sme aj z úsporných dôvodov neprihlásili pre túto sezónu do samostatnej súťaže 1.liga juniorov.

Pokles hráčov v niektorých vyšších ročníkoch ovplyvňuje i fakt, že niektoré deti z rôznych dôvodov časom prestanú hrať hokej, a to je i dôvod na rozširovanie hráčskej základne daného ročníka prostredníctvom získania hráčov na hosťovanie alebo prestup z iného klubu. Tieto prestupy sú v zmysle smernice SZĽH platené a predstavujú pre náš klub nákladovú položku (samozrejme pri prestupe hráča z nášho klubu výnosovú položku). Preto je snahou klubu vychovávať vlastných hráčov od najnižších kategórii. Pre nábor nových hráčov do hokejového klubu sa každoročne organizuje škola korčuľovania pre základné a materské školy. Spoločnosť MŠK Púchov sa i v rámci tejto činnosti snaží podporovať šport od najnižších vekových kategórií. Ponúka pre deti možnosť výučby základov hokeja, podporu ich zdravia ako i následnú možnosť zmysluplného trávenia voľného času pre deti v rámci ďalšieho pôsobenia v hokejovom klube. Škola korčuľovania prebieha pod vedením a organizáciou kvalifikovanými trénermi a inštruktormi a za pomoci škôl a mesta Púchov. Nárast hokejovej činnosti samozrejme ovplyvňuje i nákladové zaťaženie spoločnosti.

Futbal

Futbalovú činnosť prevádzkuje spoločnosť MŠK Púchov už druhú futbalovú sezónu. Počas tohto obdobia sa jej podarilo zvládnuť a aplikovať zmeny v legislatíve a v smerniciach SFZ. Stabilizácia futbalového klubu pod hlavičkou MŠK Púchov, tzn. pod hlavičkou 100%-nej dcérskej spoločnosti mesta Púchov, priniesla so sebou zlepšenie podmienok, istoty a pravidlá, tak pre hráčov, ako i pre trénerov a obslužný personál. Budovanie dôvery je však dlhodobý proces, ktorý so sebou v budúcnosti môže priniesť i väčšiu podporu, či už zo strany verejnosti (zvýšenie návštevnosti futbalových zápasov) alebo i od samotných podnikateľských subjektov (reklama, sponzorstvo).

Štruktúra a výška nákladových položiek sa pri každej športovej činnosti priebežne mení. Nákladové položky sú závislé od vopred zazmluvnených vzťahov (tréneri, hráči, vedenie a organizácia športového klubu), od charakteru súťaže (doprava, ubytovanie, strava), aktuálnych potrieb družstiev (prestupy, poplatky), smerníc zväzov a legislatívnych zmien (zákonník práce, zákon o športe) alebo sa náklady vyskytujú priebežne (spotreba materiálu, iné režijné náklady).

Volejbal

V priebehu letného obdobia sa hráči volejbalového klubu zúčastnili sústredenia. Sústredenie im bolo umožnené i vzhľadom k tomu, že získali reklamu do športovej haly, aby sa získali výnosy, ktoré by nepriamo, ale recipročne nahradili vzniknuté náklady sústredenia. Ďalej prebiehala letná príprava a tréningový proces. Najdôležitejšou zmenou vo volejbalovej činnosti bolo otvorenie družstva kadetov a prihlásenie tohto družstva do súťaže. O danej potrebe sa diskutovalo aj vzhľadom k tomu, že každoročne sa športovci posúvajú do vyšších kategórií a je potrebné zabezpečiť, buď schopnosť prevádzky i ďalších športových družstiev, do ktorých nám hráči dorastajú, alebo týchto hráčov v rámci vyšších súťaží posunúť do iných klubov (prestupy, hosťovania). Obe varianty vyžadujú personálne ako i finančné zabezpečenie. Vzhľadom k tomu, že MŠK Púchov prevzalo volejbal minulý rok 2016, rozhodlo sa pre variantu zachovania a udržania hráčov v Púchove aj vzhľadom na tradície volejbalu v meste Púchov, ako i na krátkosť obdobia vyhodnotiť dané rozhodnutie inak. I naďalej sa hľadajú finančné zdroje, ktoré by nepriamo pokryli financovanie športových družstiev, napr. i formou reklám v športových objektoch.

Ing. Štefan Ondrička, konateľ spoločnosti