Stanovisko Mestského úradu k výrubom stromov pri Váhu

671

Na základe podnetov zo strany občanov referentka životného prostredia  MsÚ Púchov Mgr. Martina Knížatová požiadala Púchovské noviny o zverejnenie stanoviska k výrubu drevín na pozemkoch v sútoku Bielej vody a Váhu:

Dňa 08.marca 2017 požiadalo občianske združenie ART & SPORT o vydanie rozhodnutia na výrub drevín Mesto Púchov ako príslušný organ štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody. Žiadosť bola odôvodnená vybudovaním rekreačných a športových plôch – tréningového viacúčelového ihriska, volejbalového ihriska, vrhačského a skokanského priestoru. Súčasťou žiadosti bolo aj súhlasné stanovisko Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p., OZ Piešťany, Správa Povodia stredného Váhu I ako vlastníka pozemkov, na ktorých sa budú realizovať športoviská, a s ktorým má ART & SPORT uzatvorenú zmluvu o nájme týchto pozemkov.

Následne Mesto Púchov zverejnilo na svojej internetovej stránke oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub drevín. Po vykonaní miestneho šetrenia bol vydaný súhlas na tento výrub s určením podmienok, ktoré má žiadateľ dodržať. Jednou z podmienok bolo uskutočnenie výrubu v mimovegetačnom období (do 31.marca) a určenie spôsobu výrubu, či už prebierkového alebo holorubného. Holorubný spôsob výrubu, pri ktorom budú odstránené všetky dreviny, bude realizovaný pod budúcimi športoviskami. Prebierkový spôsob určuje ponechanie drevín s obvodom kmeňa väčším ako 90 cm a bude realizovaný v ostatnom priestore. Súčasťou rozhodnutia bolo aj určenie náhradnej výsadby, ktorá ale nemôže byť realizovaná v danej lokalite, nakoľko sa jedná o inundačné – zátopové územie a vlastník pozemkov SVP š.p. vo svojom stanovisku uložil podmienku realizovať nové výsadby mimo tohto inundačného územia.

Súčasne ART & SPORT požiadal aj Okresný úrad v Púchove, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej vodnej správy o vydanie povolenia na stínanie a odstraňovanie stromov a krov v korytách vodných tokov, na pobrežných pozemkoch a v inundačných územiach. Toto povolenie mu bolo vydané v zmysle platnej legislatívy.

Nakoľko pri realizácii samotných výrubov došlo zo strany ART & SPORT k nesplneniu určených podmienok, OÚ, odbor starostlivosti o životné prostredie po dohovore s Mestom Púchov podal podnet na prešetrenie uvedených zásahov na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát ochrany prírody (SIŽP). Dňa 28.apríla 2017 bolo uskutočnené šetrenie zo strany SIŽP, na ktorom bolo okrem iného skonštatované, že ART & SPORT nesplnil podmienky určené rozhodnutím, čo bude riešené v ďalších konaniach. Na konaní došlo aj k prehláseniu zástupcu ART & SPORT, že s SVP š.p. došlo k dohode o čiastočnom umiestnení novej výsadby aj na vyššie uvedených pozemkoch, pričom druhová skladba drevín bude odkonzultovaná aj s pracovníkmi SIŽP, Inšpektorátu ochrany prírody.

A ešte pár slov o prítomnosti chráneného živočícha – bobra. Pri samotnom šetrení sme zaznamenali znaky jeho prítomnosti, ale informácia hovorila o jedincovi, ktorý do tohto územia len zabieha. Ani konzultácia so zoológom zo Štátnej ochrany prírody, Správy CHKO Strážovské vrchy nám nepotvrdila stálu prítomnosť bobra, nakoľko tu nerealizovali pravidelný monitoring tohto živočícha.

Jeho tzv. pobytové znaky sa zistili až po realizovaní výrubov, kedy došlo aj k nálezu bobrieho hradu. Treba však pripomenúť, že bobrí hrad v danom území spozoruje naozaj len odborník, akým je práve pracovník ŠOP.

V prípade nálezu chráneného živočícha by mali pracovníci ŠOP ako aj členovia Stráže prírody upovedomiť vlastníkov dotknutých území, ako aj príslušné orgány štátnej správy vo veciach ochrany prírody (napr. mesto Púchov) na túto skutočnosť, ktorá by mala byť následne zohľadnená napr. aj pri vydávaní povolenia na výrub drevín na tomto území.

V tomto prípade sme dostali informáciu, že toto upovedomenie bude vydané Okresným úradom, odborom starostlivosti o ŽP, úsekom štátnej ochrany prírody v spolupráci so Správou CHKO Strážovské vrchy a bude obsahovať aj opatrenia, ktoré bude musieť ART & SPORT vykonať za účelom ochrany prirodzeného prostredia bobra.

Verím, že vo svojom stanovisku som dostatočne objasnila celý proces povolenia výrubu drevín v sútoku Bielej vody a Váhu, ktoré sú vnímané medzi obyvateľmi ako negatívne, tak aj pozitívne. Súhlas na výrub drevín bol vydaný v súlade so zákonom ochrany prírody a krajiny, čo bolo potvrdené aj SIŽP, Inšpektorátom ochrany prírody.