Stravovanie seniorov a zdravotne ťažko postihnutých občanov za 1 euro

641

V roku 2017 z iniciatívy primátora Rastislava Heneka a poslancov Daniela Laka a Ireny Kováčikovej vznikla pre púchovských dôchodcov a invalidov možnosť získať v školských jedálňach obed za jedno euro. Predsedkyňa Komisie vzdelávania, kultúry a sociálneho zabezpečenia MsZ Irena Kováčiková nám poskytla nasledovné informácie o ďalšom rozšírení tejto služby občanom:

V lete tohto roku poslanci mestského zastupiteľstva schválili Dodatok č. 2 k Zásadám platný od 1. septembra 2018, ktorým sa rozšírila podpora pre ďalších seniorov a zdravotne postihnutých občanov so zachovaním príspevku mesta na jeden stravný lístok. Rozšírenie služby si vyžadovalo rozšírenie kapacity stravovacieho zariadenia v Strednej odbornej škole obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov, ktorá bola na žiadosť mesta zvýšená.

Príspevok mesta na cenu stravného lístka bude poskytnutý samostatne žijúcemu dôchodcovi a samostatne žijúcemu zdravotne postihnutému občanovi, ktorého celková výška dôchodkov a pri občanoch ZŤP, ZŤP/S výška ich príjmu, nepresiahne sumu 430,- eur (predtým bola výška dôchodku alebo príjmu stanovená sumou 385,- eura). Občan v dôchodkovom veku a občan ZŤP zaplatí za obed jedno euro. Rozdiel do kalkulovanej stravnej jednotky a hodnotou 1 euro zaplatí mesto.

Poskytovania hlavného jedla – obeda je zabezpečované v zariadeniach školského stravovania. Obed si stravník môže vziať do obedára, ktorý si na tento účel zabezpečí alebo sa stravovať priamo v stravovacom zariadení, ak je takáto možnosť vytvorená, najbližšie k svojmu bydlisku:
– na Základnej škole Ul. Gorazdova, Základnej škole J.A.Komenského, Ul. Komenského, Základnej škole Ul. Mládežnícka, Základnej škole s materskou školou Ul. Slovanská v Horných Kočkovciach,
– v materských školách – Materská škola Ul. Požiarna 1291, Materská škola Ul. Požiarna 1292, Materská škola Ul. Mládežnícka, Materská škola Ul. Chmelínec, Materská škola Ul. 1. mája, Materská škola Nosice,
– v Strednej odbornej škole obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov.

Ak občan spĺňa podmienky a rozhodne sa využívať službu a príspevok na stravovanie je potrebné:

– navštíviť Mestský úrad Púchov, odd. školstva, sociálnych vecí, kde si vypíše „žiadosť o poskytovanie stravy v školskom stravovacom zariadení“ . V prípade, že občan nie je mobilný, žiadosť môže prísť vypísať rodinný príslušník (manžel, manželka, dcéra, syn) alebo opatrovateľka. Žiadosť je zverejnená aj na webovej stránke mesta Púchov www.puchov.sk, kde si ju môžete stiahnuť a vypísanú doručiť alebo poslať na MsÚ Púchov.

– Ak si občan uplatňuje nárok na príspevok mesta na cenu stravného lístka, prílohou žiadosti musí byť kópia rozhodnutia Sociálnej poisťovne – ústredie Bratislava o výške dôchodku, prípadne iný doklad potvrdzujúci výšku Vášho príjmu. Žiadateľ, ktorý nie je dôchodcom, svoj nepriaznivý zdravotný stav preukáže preukazom ZŤP, ZŤP/S.

– Po vypísaní žiadosti ju kompetentný pracovník Mestského úradu Púchov zaeviduje, potvrdí a žiadateľ-občan alebo ním poverená osoba ju odovzdá vedúcemu školského zariadenia, kde sa chce stravovať.

Poskytnutie hlavného jedla – obeda v zariadení školského stravovania je možné aj pre dôchodcov a zdravotne postihnutých občanov, ktorých príjem je vyšší ako 430,- Eur. V tomto prípade sa im neposkytne finančný príspevok mesta a celú výšku obeda si hradia sami. V prípade, že záujem túto službu bude väčší, ako sú kapacitné možnosti stravovacích zariadení, bude sa pri výbere zo žiadateľov prihliadať aj na ich sociálnu situáciu. Služba a príspevok na stravovanie sa poskytuje celoročne okrem školských prázdnin, dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov.

Foto: pixabay.com