Terapeutická mini záhradka v Spojenej škole Púchov

193

Na základe rozhodnutia predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja v školskom roku 2021/2022 bola našej škole schválená žiadosť o grant na vytvorenie terapeutickej mini záhradky. Projekt bol podporený v rámci grantového environmentálneho programu Zelené oči, ktorý tvorí súčasť projektu Zelená župa.

Z finančnej čiastky 1.982,69 € získanej z grantu sme dali zhotoviť:

– 2 ks vyvýšených záhonov na pestovanie zeleniny, ktorých súčasťou bol záhradnícky substrát bez obsahu rašeliny

– náučnú tabuľu s aktuálnym plagátom – Poďme spolu kompostovať

– 2 ks oddychových lavičiek

– 5 ks košov na bioodpad

Cieľom projektu bolo vytvoriť podnetné prostredie, kde budú žiaci rozvíjať nielen svoje pracovné a sociálne zručnosti, ale budú vedení aj k ochrane životného prostredia. Vytvoriť tak príjemné prostredie na relax, vzdelávanie a určitú formu terapie. Naučiť žiakov so zdravotným znevýhodnením pestovať zeleninu, triediť bioodpad a následne ho správne kompostovať. Nie je to práca ľahká, ale prináša úžitok a radosť.

Práce na vyvýšených záhonoch boli realizované spolu so žiakmi, kolegami a za pomoci rodičov, ktorí boli ochotní pomôcť hlavne s ťažšími prácami. Patrí im naše ďakujem. Takto sa nám podarilo ešte v tomto jesennom období pripraviť záhony na výsadbu ozimného cesnaku, cibule a jahôd.

Prostredníctvom prác chceme žiakov naučiť starať sa o živý organizmus – rastliny v terapeutickej mini záhradke, vedieť pracovať s bioodpadom a kompostovaním získať cenné organické hnojivo. Aktivitami chceme žiakov vzdelávať a viesť k úcte k darom prírody. Ak nebudeme ľahostajní k životnému prostrediu a k budúcim generáciám, nezabúdajme, čo všetko nám príroda môže dať.

Spojená škola, Športovcov 1461/17