Triedenie jedlých olejov a tukov z domácností v Púchove

54

Mesto Púchov prostredníctvom spoločnosti Trafin Oil SK v lete umiestnilo 37 kusov čiernych zberných nádob na zber potravinárskych použitých olejov a tukov z domácností.

Čierne zberné nádoby s oranžovým vekom sú situované na existujúcich stojiskách komunálnych odpadov pre občanov v meste ako aj vo všetkých mestských častiach.

Jedlý olej je totiž po využití v domácnostiach vylievaný vo väčšine prípadov do odpadových systémov, čo so sebou nesie množstvo negatív nielen pre životné prostredie.

Hlavným cieľom zavedenia zberu použitých jedlých olejov a tukov je zabrániť vylievaniu zvyškov olejov do odpadov v domácnostiach, zabezpečiť ich efektívne spracovanie a recykláciu na hodnotnú surovinu, ktorá slúži na výrobu biopalív a v neposlednom rade tiež triedením ďalšieho druhu komunálneho odpadu zvýšiť mieru separácie a tým znížiť množstvo odpadu uloženého na skládku.

V mesiaci október prebehol prvý vývoz všetkých nádob určených na kuchynské oleje a tuky, pričom celkom bolo zvezených približne 153 kg použitého oleja.

Okrem olejov a tukov v plastových fľašiach boli však v čiernych zberných nádobách ukladané tiež rôzne iné druhy komunálneho odpadu – kuchynský odpad v igelitových vreckách, rôzne druhy plastov, sklo a ďalšie, ktoré do týchto nádob nepatria (viď fotodokumentácia).

Preto si zopakujme, čo do čiernych zberných nádob patrí:

• Všetky jedlé oleje a tuky, ktoré doma používate pri príprave jedla,

• Všetky druhy potravinárskych olejov (slnečnicový, olivový, repkový, sójový, palmový, kokosový),

• tuky (maslo, margarín alebo masť),

• všetky oleje a tuky z konzerv, šalátov, smaženia, fritovania, zo zeleniny, mäsa, rýb, syrov či húb nakladaných v oleji alebo marinád na grilovanie.

Do jedlých olejov a tukov nepatria:

• Motorové, hydraulické či iné oleje a tuky, ktoré neboli pôvodne určené na konzumáciu, či na prípravu jedla,

• kuchynský bioodpad,

• ostatné triedené zložky komunálneho odpadu, pre ktoré sú určené odlišné smetné nádoby na stojiskách.

Použité oleje a tuky stačí zliať do akejkoľvek PET fľaše, ktorú ste doma zvyknutí triediť. Plnú a dobre uzavretú PET fľašu odneste do najbližšej označenej zbernej nádoby na triedenie oleja – viď obrázky zbernej nádoby.

Vytriedený olej bude z nádob na stojiskách aj naďalej zvážaný v pravidelných intervaloch, prípadne podľa potreby a naplnenosti jednotlivých nádob.

„Zapojte sa do triedenia jedlých olejov a tukov, pretože každá kvapka sa počíta“

Ďakujeme a veríme, že sa nám to spoločne podarí.

Natália Janíčková, referent odpadového hospodárstva MsÚ Púchov