Umožňuje nariadenie GDPR beztrestne sa vyhnúť očkovaniu?

469

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky dňa 18.10.2018 zverejnil stanovisko k otázke ochrany osobných údajov pri hlásení odmietnutia povinného očkovania.

Píše sa v ňom, že ÚVZ SR dementuje informáciu o tom, že všeobecní lekári pre deti a dorast boli pri poskytovaní osobných údajov osôb, ktoré si nesplnili zákonnú povinnosť povinného pravidelného očkovania, chránení len záväzným stanoviskom Úradu na ochranu osobných údajov SR a že po uplynutí platnosti tohto záväzného stanoviska pediatri porušovali v danom čase platnú legislatívu v oblasti ochrany osobných údajov.

Generálna prokuratúra SR vydala dňa 13.5.2013 stanovisko, v ktorom uvádza, že poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je povinný okrem skutočnosti odmietnutia očkovania oznámiť aj osobné údaje osôb, ktoré sa nepodrobili očkovaniu, resp. osobné údaje ich zákonných zástupcov a to v rozsahu, aby mohol byť zabezpečený riadny výkon verejnej správy, t.j. uskutočnením priestupkového konania dosiahnuť realizáciu opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení formou povinného očkovania.

Podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia poskytovatelia zdravotnej starostlivosti a zdravotnícki pracovníci sú povinní poskytovať úradu verejného zdravotníctva a regionálnemu úradu verejného zdravotníctva údaje súvisiace s prevenciou prenosných ochorení v zdravotníckom zariadení. Ďalej sú povinní poskytovať úradu verejného zdravotníctva a regionálnemu úradu verejného zdravotníctva na plnenie ich úloh informácie a ďalšie údaje, ktoré majú k dispozícii alebo sú oprávnené ich zisťovať alebo vyžadovať.

Podľa vyhlášky č. 585/2008 Z. z., ak sa osoba, ktorá má byť očkovaná, nedostaví na povinné očkovanie ani v náhradnom termíne, na ktorý bola pozvaná preukázateľným spôsobom, lekár oznámi túto skutočnosť regionálnemu úradu; lekár oznámi regionálnemu úradu každé odmietnutie povinného očkovania. Ďalej vyhláška uvádza, že lekár, ktorý vykonáva očkovanie, zasiela do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po vykonaní očkovania údaje o pravidelnom povinnom očkovaní v určenej elektronickej podobe podľa prílohy č. 5 regionálnemu úradu.

Rozhodnutia orgánov verejného zdravotníctva o uložení pokuty za nepodrobenie sa povinnému očkovaniu boli v rámci správneho súdnictva preskúmavané príslušnými súdmi Slovenskej republiky a tieto sa vo svojich rozsudkoch zaoberali aj námietkami žalobcov, ktorými poukazovali na možnú nezákonnosť poskytovania a spracúvania osobných údajov. Žiaden súd nevyslovil nezákonnosť poskytovania osobných údajov pediatrami, resp. následnú nezákonnosť spracúvania takto získaných osobných údajov zo strany orgánov verejného zdravotníctva v rámci priestupkového konania.

Dňa 10. októbra 2018 sa na Úrade na ochranu osobných údajov SR uskutočnilo pracovné stretnutie zástupcov Úradu verejného zdravotníctva SR a zástupcov Úradu na ochranu osobných údajov SR. Záverom pracovného stretnutia je, že poskytovatelia zdravotnej starostlivosti pri výkone oznamovacej povinnosti – nahlasovaní osôb, ktoré sa nepodrobili povinnému očkovaniu, ktorá im vyplýva zo zákona neporušujú ani GDPR a ani zákon o ochrane osobných údajov.

Zdroj: ÚVZ, foto: pixabay.com