Úsporné opatrenia mesta

272

Všeobecná kríza v spoločnosti zavinená vírusom COVID – 19 sa dotýka aj nášho života a mesta v ktorom žijeme. Aké opatrenia prijalo mesto sme sa opýtali poslanca MSZ a predsedu Ekonomickej komisie Ing. Daniela Laku.

Pred pár dňami ste mali zasadnutie Ekonomickej komisie. Aké opatrenia na zvládnutie súčasnej krízy ste odporučili?

Na poslednom zasadnutí Ekonomickej komisie (EK) bola okrem prítomných členov aj pani primátorka Katarína Heneková a širšie vedenie mesta. Táto EK bola vyústením každodennej operatívnej činnosti a komunikácie, ktorá prebiehala od začiatku krízy. Pripomeňme si, že mesto Púchov bolo medzi prvými mestami na Slovensku, ktoré napriek kritike jednotlivcov sa nebálo a preventívne zatvorilo základné školy, škôlky, obmedzilo fungovanie kultúrnych a športových podujatí. Tento prezieravý krok pani primátorky sa dodnes ukazuje ako kľúčové rozhodnutie pre zatiaľ bezproblémové zvládanie epidemiologickej krízy v našom meste.

Poďme k výstupom z EK. Komisia ako taká nemá rozhodovací štatút. Môže interne schváliť a odporučiť svoje závery pre ekonomické rokovania Mestskej rady, Mestského zastupiteľstva a vedenia mesta. Ak sa pozrieme späť na päťročné pôsobenie EK v našom meste, môžeme na stôl položiť konkrétne výsledky našej práce, ktoré viedli hlavne k výraznému zníženiu zadlženosti nášho mesta. Bez nášho doporučenia neboli realizované žiadne investičné akcie. Našou úlohou bolo a je, aby mestské financie boli zdravé, aby mesto malo vždy dostatočnú finančnú rezervu a malo pripravené ekonomické opatrenia pre prípad nepredvídateľných udalostí. A tie sa teraz žiaľ stali.

Môžete nám povedať niečo o prijatých opatreniach v našom meste?

EK hneď na začiatku vzniku súčasnej krízy odporučila vedeniu mesta postup, ktorý zabezpečí významné úspory v denných výdavkoch mesta a mestských spoločností. Na rozdiel od iných miest sme nešli násilnou cestou škrtania výdavkov. Nechali sme mestu a mestským spoločnostiam určitý čas na návrh ich vlastných opatrení, ktoré by znížili výdavky minimálne o 10%. Problém je v tom, že EK a vedenie mesta nepozná detailne všetky zmluvné záväzky jednotlivých samostatne hospodáriacich mestských subjektov. Aby sme nespravili viac škody ako úžitku, išli sme uvedenou cestou. Osobne si myslím, že sa nami odporučený postup podaril a vyčíslené úspory sú vyššie ako sme očakávali.

Ak odrátame pozastavené investície, úsporné opatrenia majú hodnotu okolo 840.000,- eur. Uvedené čísla sa môžu časom čiastočne meniť vzhľadom na budúce opatrenia štátu voči samosprávam. Z prvého pohľadu sa zdá, že je to veľká suma. Áno je, ale ak dáme do súvahy výpadok očakávaných príjmov mesta za dané obdobie, dostaneme výsledok rovnajúci sa nule. Takže musíme v opatreniach pokračovať ďalej, nemôžeme v súčasnosti rozpúšťať finančnú rezervu mesta, ktorú sme si za posledné roky vytvorili. Tú si nechajme pre prípad, že by bolo naozaj veľmi zle. Aktívne pripravujeme plán pre druhú a tretiu etapu úsporných opatrení.

Máte pripravené opatrenia pre živnostníkov a právnické osoby ktoré podnikajú na území mesta?

Samozrejme áno a nielen pre nich, ale musíme sa dívať aj na bežných ľudí. Sú medzi nami aj občania, ktorých život súčasná kríza negatívne zmení. Pripravili sme návrh opatrení, ktoré dotknutým osobám uľahčia život. Tie zatiaľ nebudem konkretizovať, pretože všetky kroky mesta musia byť v súlade s legislatívnymi normami a zákonmi. Netrpezlivo očakávame úpravy zákonov, ktoré sľúbila naša vláda. Ak prídu, ihneď začneme s realizáciou a informovaním našich občanov a firiem na území nášho mesta.

Vy ste vyštudovali VŠE v Bratislave a neskôr ste pokračovali štúdiom zahraničného obchodu v Prahe. Ako sa dívate na ekonomický život po kríze?

Ja som vždy bol a budem optimista. Takže pozitívne. A nehovorím len o našom meste, ale aj o celej spoločnosti. Je fakt, že veľa vecí sa výrazne zmení. A to aj pozitívne. Doslova a do písmena sme „jedli veľkou lyžicou“. Neustále zvyšovanie výroby a spotreby obyvateľov má predsa svoje hranice, ktoré v posledných rokoch nikto nechcel vidieť, aj keď to zákony kapitalistickej spoločnosti veľmi dobre poznajú. Svetoví ekonómovia začali hovoriť o blížiacej sa kríze, ktorú si pamätáme z roku 2008. Tomu úspešne bránili centrálne banky v EÚ, USA a ďalších štátov. Nekontrolovateľným tlačením nekrytých peňazí len odďaľovali blížiacu sa krízu, ktorú predbehol vírus. Aby sa v súčasnosti odvrátili ekonomické kolapsy ekonomík jednotlivých štátov, centrálne banky požičiavajú štátom obrovské finančné prostriedky. Podľa môjho názoru bude po pár rokoch po skončení krízy uskutočnený „generálny pardon“ na poskytnuté obrovské úvery štátom, budú odpustené. Inak ich nikdy nemôžu splatiť, ak chcú zachovať bežný sociálny život v štáte. Bolo by potrebné nastavenie iných pravidiel v svetovej ekonomike. Nových pravidiel, ktoré zabezpečia, že nebudú na svete extrémne bohaté a extrémne chudobné štáty. Vidíme, že zvyšovanie spotreby a hlavne plytvanie s potravinami je veľmi zlou cestou. Po kríze by mala vzniknúť nová celosvetová banka, ktorá bude financovať investície do budovania priemyslu, infraštruktúry a hlavne vzdelania v rozvojovom svete. Aby vyspelé krajiny mali kde vyvážať svoje know how a priemyselné produkty.

Vráťme sa do nášho mesta. Ako hodnotíte doterajšie kroky radnice pri zabezpečení starostlivosti o vlastných občanov od vzniku krízy?

Dovoľte, aby som aspoň touto formou vyjadril veľký obdiv a úctu k práci pani primátorky Katky Henekovej, pani prednostky, hlavnej kontrolórky a vedúcej ekonomického oddelenia MsÚ. A nielen im, ale všetkým pracovníkom MsÚ a mestských organizácií, ktorí denne spolupracovali s vedením mesta a Ekonomickou komisiou pri tvorbe úsporných opatrení. To, že naše mesto medzi prvými na Slovensku zaviedlo plošné opatrenia proti šíreniu nákazy, výrobu a distribúciu rúšok, pomoc seniorom a pod., nie je náhoda. Na svete nie je nič náhoda. Ani to, že máme na čele mesta ženu, ktorá sa nebojí a spolu so svojím tímom pracuje stále v plnom nasadení. Ja verím, že pod jej vedením a našim spoločným úsilím bezbolestne prekonáme súčasné krízové obdobie. Za veriacich: k tomu nám Pán Boh pomáhaj.

-sf- , foto: archív PN