Viceprimátor k problematike mestských nájomných bytov

645

Viceprimátor mesta Roman Hvizdák poslal redakcii Púchovských novín nasledovné vyjadrenie k problematike mestských nájomných bytov z mimoriadneho mestského zastupiteľstva:

Mestské zastupiteľstvo zo dňa 13. 8. 2018 bolo jedno z najťažších, ktoré som viedol. Viem sa vcítiť do situácie ľudí, ktorí sa boja o strechu nad hlavou. V druhej časti zastupiteľstva bolo veľa emócií, čo je pochopiteľné, keď slušným ľuďom, ktorí si celé roky riadne platili svoje záväzky voči mestu hrozí, že skončia na ulici.

Som si však vedomý toho, že poslanec je aj právne zodpovedný za uznesenia, ktoré sa schvaľujú. Na to, aby bolo prijaté uznesenie sa musí viesť odborné rokovanie zo strany predkladateľa, potom rokujú komisie mesta, mestská rada, právne oddelenie mesta a až potom uznesenie schvaľuje zastupiteľstvo. Na poslednom mimoriadnom zastupiteľstve, ohľadne riešenia nájomných bytov, nebol splnený žiadny z uvedených krokov.

Jedno uznesenie už bolo unáhlene pripravené a schválené na predchádzajúcom zastupiteľstve, za ktoré sme aj zahlasovali. Neskôr sa ukázalo, že je nevykonateľné. Aj toto je dôvod, prečo som nemohol na tomto zastupiteľstve hlasovať ZA uznesenia, ktoré mi priamo do rúk odovzdali občania – nájomníci riešených bytov z Moyzesovej ulice. Veľmi ma mrzí, že ich návrhy uznesení neboli prerokované s poslancami pred samotným zasadnutím. Hlasovanie nakoniec ukázalo, že ich pripravené návrhy uznesenia nemali podporu nadpolovičnej väčšiny poslancov. Ďalej im chýbala aj právna opora, tak sme ich nemohli schváliť. Pán primátor by takéto uznesenie na odporučenie mestského právnika nepodpísal, čo aj bolo priamo na mestskom zastupiteľstve deklarované.

Vzniknutá situácia ma ako človeka nesmierne mrzí a plne si uvedomujem jej zložitosť. Preto som bol vždy otvorený a prístupný diskusii a koncom júna tohto roku, som ponúkol pomoc a spoluprácu. Zúčastnil som sa stretnutia s dotknutými občanmi, vypočul som si ich názory, aby som lepšie tomuto problému porozumel a snažil som sa nájsť možné riešenia, čoho výsledkom bola návšteva u generálneho riaditeľa Štátneho fondu rozvoja a bývania.

Úprimne preto verím, že pomoc zo strany mesta, tak ako to prezentoval mestský právnik pán JUDr. Školek v mene pána primátora, bude poskytnutá.

Roman Hvizdák, viceprimátor Púchova