Vplyv nezamestnanosti na aktivačnú činnosť v okrese Púchov – rok od začiatku pandémie

221

Nezamestnanosť tu s nami bola stále a je vysoko pravdepodobné, že sa s ňou budeme stretávať aj naďalej. Ide v podstate o prirodzenú súčasť ekonomiky každej krajiny. Už viac ako rok ovplyvňuje pandémia COVID-19 náš každodenný život. Jednou z oblastí, ktorá bola výrazne zasiahnutá, je trh práce, ktorého priaznivý vývoj bol narušený touto pandémiou. Svedčia o tom aj ukazovatele miery nezamestnanosti – po dlhoročnom znižovaní nezamestnanosti jej miera začala od marca 2020 výraznejšie rásť, v auguste sa vývoj aj kvôli sezónnym prácam a prijatým opatreniam zlepšil, avšak od októbra miera nezamestnanosti kontinuálne rástla.

V decembri dosiahla celková miera nezamestnanosti úroveň 8,4 %, čo je zvýšenie oproti predchádzajúcemu mesiacu o 0,1 percentuálneho bodu (počet nezamestnaných narástol približne o 3,5 tisíc osôb). Miera nezamestnanosti tak už štvrtý mesiac po sebe rastie a prekonala tak úroveň z júla 2020, kedy dosiahla svoje maximum po prvej vlne pandémie. V priemere sa zvýšila miera nezamestnanosti v roku 2020 o 1,5 percentuálneho bodu na 7,6 %. Prejavil sa vplyv pandémie a reštriktívnych opatrení. V minulom roku začali po niekoľkoročnom poklese (od roku 2013) opäť rásť počty dlhodobo nezamestnaných. Okrem pokračujúcich reštriktívnych obmedzení by sa mali odraziť v pokračujúcom raste počtu nezamestnaných v prvom štvrťroku aj viaceré ohlásené hromadné prepúšťania.

Vo februári 2021 dosiahla hodnotu 7,9 % (v medziročnom porovnaní nárast o 2,85 p.b.). Analytici predpokladajú, že miera nezamestnanosti dosiahne úroveň spred konca roka 2019 najskôr v druhej polovici roka 2023.

V porovnaní s prvou „jarnou“ vlnou pandémie, nepredpokladáme taký nepriaznivý vývoj nezamestnanosti aj vďaka rôznym podporným opatreniam pre zamestnávateľov a zamestnancov. Došlo napríklad k predĺženiu poberania dávky v hmotnej núdzi o dva mesiace. Najviac nezamestnaných pribúda v sektoroch ako sú reštaurácie, hotely, cestovný ruch. Naopak, najmenej nezamestnaných je zo segmentov verejnej správy, IT, financií a priemyslu.

Špeciálnou kategóriou sú dlhodobo nezamestnaní, t. j. uchádzači, ktorí sú v evidencii úradu práce viac ako 12 mesiacov. Práve počas krízových období dochádza k výraznému nárastu tejto skupiny, čo môžeme sledovať aj na súčasnom vývoji. Ku koncu februára 2021 úrady práce evidovali až 85,5 tisíc dlhodobo nezamestnaných, čo medziročne predstavuje nárast o 46 %. Táto skupina tvorí viac ako tretinu všetkých evidovaných nezamestnaných. Najhoršie je na tom Prešovský, Košický a Banskobystrický kraj. Opakom, najnižšou mierou dlhodobej nezamestnanosti sa môže pochváliť Trnavský, Bratislavský, Trenčiansky a Nitriansky kraj. Dlhodobo nezamestnaní sú ohrození nielen dlhodobou stratou príjmu, ale aj stratou pracovných návykov a pre pracovný trh sa stávajú neatraktívnymi.

Okres Púchov zaznamenáva od októbra 2020 nárast nezamestnanosti, čím kopíruje aj celoslovenský vývoj. V mesiaci február/2021 bola nezamestnanosť v okrese Púchov na úrovni 5 % (na 63. mieste zo 79 okresov na Slovensku). S rastúcim počtom nezamestnaných rastie aj záujem o aktivačnú činnosť ako zo strany miest a obcí, tak aj zo strany uchádzačov o zamestnanie. Tu však narážame na paradoxy. Koronakríza spôsobila nárast nezamestnaných a na druhej strane mimoriadna situácia, ktorá bola v dôsledku koronakrízy vyhlásená, pozastavila uzatváranie nových dohôd a spustenie nových projektov na podporu zamestnanosti.

Mesto Púchov v súčasnosti eviduje 28 aktivačných pracovníkov, no už od mája očakáva ich výrazný úbytok. V tomto mesiaci totižto končia dohody, ktoré Mesto Púchov uzatvorilo ešte v priebehu minulého roka. Nedostatok aktivačných pracovníkov znásobí aj príchod jari, čo znamená i nárast práce vonku, v areáloch mestských škôlok, ale aj na verejných priestranstvách, kde sa často využívali aj aktivační pracovníci.

Obľúbeným projektom pre nezamestnaných je aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby, pretože tento projekt poskytuje pre nezamestnaných najvyššiu sumu príspevku. Podľa informácií z úradu práce, v súčasnosti uzatvárajú dohody na tento projekt len s uchádzačmi, ktorí môžu byť využití ako dobrovoľníci v zdravotníckej oblasti.

Okrem aktivačných prác sa Mesto Púchov často zapája aj do rôznych projektov z úradu práce na podporu zamestnanosti, ktoré sú určené pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie (starších ako 50 rokov, dlhodobo nezamestnaných, s najvyššie dosiahnutým základným vzdelaním). Úrad práce prispieva Mestu Púchov refundáciou časti mzdy týmto znevýhodneným uchádzačom, poprípade poskytuje aj ďalšie príspevky na refundáciu nákladov spojených so zriadením takéhoto pracovného miesta.

V súčasnosti je Mesto Púchov zapojené do troch projektov – „Praxou k zamestnaniu 2“, „Pracuj, zmeň svoj život“ a národný projekt zameraný na marginalizované rómske komunity. Podobne ako v prípade aktivačných prác, aj pri týchto projektoch platí, že uzatváranie nových dohôd je počas mimoriadnej situácie pozastavené. Ostáva nám len veriť, že čoskoro budú projekty opätovne spustené.

Zuzana Brindzová, Martina Horečná, OOaVS MsÚ