Výberové konanie na funkciu vedúceho Oddelenia výstavby, investícií, životného prostredia a stavebného úradu Mestského úradu Púchov

179

MESTO PÚCHOV v zmysle § 5, ods. 3 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov Mesto Púchov vyhlasuje výberové konanie na funkciu vedúceho Oddelenia výstavby, investícií, životného prostredia a stavebného úradu Mestského úradu Púchov.

Kvalifikačné predpoklady:

• vysokoškolské vzdelanie II. stupňa (získané v odbore stavebníctvo, architektúra, enviromentalistika , životné prostredie – výhodou)

• prax minimálne 5 rokov,

Znalostné a iné predpoklady:

• znalosť zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, zákona č. 311/2001Z.z. Zákonník práce, zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, stavebného poriadku  zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku a vykonávacie predpisy), právnych predpisov na úseku životného prostredia a nakladania s odpadmi, VZN a zásad mesta Púchov,

• Znalosti a skúsenosti z oblasti investičnej výstavby, územného plánovania , projektovania stavieb, stavebného poriadku, životného prostredia a nakladania s odpadmi

• Znalosť práce s PC (Microsoft Office – Excel, Word, PowerPoint, Outlook ).

Iné výhody:

• Manažérske, organizačné a komunikačné schopnosti,

• Nadobudnutá odborná spôsobilosť ( napr. na výkon stavebného dozoru, na zabezpečenie činnosti stavebného úradu. )

• Prax v oblasti územnej samosprávy alebo štátnej správy,

• Skúsenosti s riadením kolektívu,

• Znalosť anglického jazyka, prípadne iného cudzieho jazyka na používateľskej úrovni,

• Odolnosť voči stresu a časovej tiesni

• Schopnosť teamovej práce,

• Samostatnosť, flexibilita,

• Vodičský preukaz skupiny „B“

Uchádzači k žiadosti o zaradenie do výberového konania doložia:

• Profesijný životopis,

• Motivačný list,

• Potvrdenie o dĺžke praxe,

• Kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov,

• Koncepciu riadenia Oddelenia výstavby, investícií, životného prostredia a stavebného úradu v rozsahu max. 2 strán formátu A4,

• Písomný súhlas s použitím osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o osobných údajoch v platnom znení.

Výška funkčného platu: najmenej 1.300 € brutto (podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme) + ďalšie výhody

Termín podania písomnej žiadosti do výberového konania s požadovanými dokladmi je do 05.11.2021 do 12:00 hod. – rozhodujúci je dátum doručenia písomnej prihlášky, nie dátum podania na pošte. Uchádzač, ktorý nepredloží k svojej žiadosti všetky požadované doklady v stanovenom termíne, bude z výberového konania vyradený.

Predpokladaný termín nástupu: 01.12.2021

Písomnú žiadosť s požadovanými dokladmi do výberového konania zasielajte v zalepenej obálke s označením

„Výberové konanie vedúci Oddelenia výstavby, investícií, životného prostredia a stavebného úradu MsÚ Púchov – NEOTVÁRAŤ“

na adresu: Mesto Púchov, Štefániková 821/21, Púchov 020 18 alebo osobne do podateľne Mestského úradu Púchov

Termín a miesto výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnili podmienky, oznámené písomnou formou.

Mesto Púchov si vyhradzuje právo neprizvať na osobný pohovor uchádzačov, ktorí nespĺňajú všetky vyššie uvedené kritéria a požiadavky alebo nedoručia vyššie uvedeným spôsobom a v termíne požadované doklady. O termíne a mieste uskutočnenia osobného pohovoru budú uchádzači písomne informovaní.

Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa www.puchov.sk a na úradnej tabuli v priestoroch prevádzkovateľa.

MsÚ Púchov