Výbor mestskej časti Pod Lachovcom informuje

298

V oblasti rozvoja našej miestnej časti sme sa zamerali na jej dlhodobo zanedbávanú dominantu – areál ZŠ Komenského. Do zveľadenia a obnovy tu mesto investovalo v rokoch 2016/17 približne 1 milión EUR.

Bývalé dielne sa rekonštrukciou zmenili na materskú školu. Na hlavnej budove školy, telocvični a klube sa vymenili okná a dvere. Hlavná budova je už aj zateplená a zateplenie v budúcom roku čaká aj telocvičňu a klub, čo prinesie okrem zlepšenia vizuálu aj úspory nákladov na vykurovanie. Ďalej sa v areáli revitalizovala zeleň, pribudli detské ihriská a pripravená je zmena dopravy v zjednosmernení prepojenia ulíc Komenského a Sládkovičovej, ako aj oplotenie ihriska s umelým trávnikom.

Pre celú MČ Pod Lachovcom sme spracovali štúdiu optimalizácie statickej aj dynamickej dopravy, výstupy z ktorej sa v súčasnosti dostávajú do realizačnej podoby: obmedzenie maximálnej povolenej rýchlosti v časti ulice J.Kráľa od križovatky s Kuzmányho ulicou smerom von z mesta, prechody pre chodcov na oboch koncoch Vodárenskej ulice, zmena dopravného značenia na ulici Pod Lachovcom.

Pre pokračovanie zmien najviac traumatizujúcej problematiky parkovania pri NsP Zdravie, je v štádiu projektovej prípravy nové parkovisko pre zamestnancov (cca 30 miest), čím sa odľahčí existujúce parkovisko pre návštevníkov – pacientov. Rozpracované máme aj ďalšie riešenie, ktoré je v štádiu vzájomných rokovaní zainteresovaných subjektov. Do štádia projektovej prípravy vstupujú aj ďalšie akcie ako je v širšom poňatí dopravné prepojenie a zmeny organizácie dopravy na trase J.Kráľa – Za cintorínom – Hoštinská, vybudovanie chodníka na pravej strane Komenského popred bytovky č.666, 665 a 664, ako aj dokončenie chodníka Pri starých pumpách s vytvorením prechodu pre chodcov cez Komenského ulicu. Realizačne by sme tieto akcie chceli presadiť už do rozpočtu na rok 2018, ktorý sa v súčasnosti pripravuje.

Dňa 18.10. po prvý krát zasadal VMČ v rozšírenom zložení so správcami BD a právnickými osobami pôsobiacimi v našej MČ, na ktorom sme problematiku rozvoja vzájomne prediskutovali. Predstavili sme aj víziu činnosti výboru do budúcnosti, v ktorej očakávame od občanov aktívnejší prístup pri riešení vecí verejných.

Ing. Pavel Melišík, poslanec MsZ