Výročné stretnutie dôchodcov z okresu Púchov

133

V piatok 8.3.2019 sa v reštaurácií Váh konala výročná členská schôdza Okresnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska (JDS) Púchov. Predsedníčka OO JDS Púchov Antónia Gabková v úvode stretnutia privítala prítomných hostí na čele s primátorkou mesta Katarínou Henekovou a poslancom NR SR Milanom Panáčkom. Z jej správy o činnosti OO JDS vyberáme:

Jeseň života je zvláštne obdobie. Všetko je zrazu inak. Zo stromov padá lístie, rýchlo sa stmieva, zobúdzame sa často s melanchóliou v duši. Deti ako to lístie odišli z domu, majú vlastný život, priatelia sú kdesi preč. My seniori – a viacerí mi dáte za pravdu – považujeme za najdôležitejšie pocit užitočnosti a za najväčšiu traumu pocit osamelosti. A práve naše občianske združenie – JDS nám napomáha uskutočňovať množstvo podujatí, ktoré dokážu vyplniť voľný čas.

Vážení priatelia, dovoľte mi, aby som vo svojej správe zhodnotila rok 2018 a hlavne uviesť, čo sa nám podarilo vykonať pre dobro nás všetkých. V priebehu mesiacov január a február, v 10 základných organizáciách (ZO) sa uskutočnili výročné členské schôdze. Zúčastnila som sa siedmych a ich úroveň a činnosť nemali chybu. V 10 ZO sme mali k 31.12.2018 spolu 703 členov. Najväčšia ZO je ZO Púchov a najmenšia v Hornej Breznici, no v činnosti nevidíme žiadne rozdiely. Činnosť každej ZO bola zameriavaná najmä na oblasť:

Kultúry: návštevou divadiel mimo mesta Púchov, ale hlavný dôraz bol kladený na akcie poriadané v Divadle Púchov, ktorých výber je naozaj bohatý. Záujem členov JDS o tieto akcie je tak veľký, že v niektorých prípadoch sa stretávame aj s nedostatkom vstupeniek. Najobľúbenejšia je akcia „Čaj pre seniorov“, ktorej sláva presahuje až rámec okresu. Ďalej to boli zájazdy na území Slovenska, ale aj v Čechách, Poľsku, Maďarsku a Rakúsku. Členky zo ZO JDS Lúky sa so svojimi krásnymi ručnými prácami zúčastnili výstavy „Zlaté ruky“ na celoslovenskej prehliadke seniorov v Trenčíne. Spevácky súbor KOČKOVANKA sa zúčastnil krajskej prehliadky speváckych súborov v Trenčíne. Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším patril kultúrny dom v Púchove našej OO za účasti 135 členov a výbornému programu pána Hruštinca, ktorý nás bavil a hral do tanca.

Športu: ZO si usporiadali vlastné športové akcie – Lysá pod Makytou, Lúky, Dohňany, Horné Kočkovce, Dolné Kočkovce. Návšteva Nízkych aj Vysokých Tatier, Bachledovej Doliny má už svoju tradíciu a nemenujem jednotlivé ZO, lebo by som ich musela vymenovať všetky. Nezaostávajú ani výšľapy do okolia dedín, kde ZO máme. Kúpanie v Rajeckých Tepliciach sa stáva pravidelnosťou, kde dominantnú úlohu zohráva ZO Púchov. V minulom roku sa relaxačných pobytov zúčastnilo 32 členov našej OO JDS, neboli to len relaxačné pobyty, ale aj pobyty zaisťované rôznymi cestovnými kanceláriami a týmto spôsobom bolo odrekreovaných 83 členov našej organizácie. Nemôžem nespomenúť účasť 130 členov v poslednú májovú sobotu v prenádhernej prírode Javorníkov v Papradne na folklórnej akcii Bačovská cesta. Nezabudnuteľné spomienky seniorov sú na stretnutie na Moravsko – Slovenskom pomedzí na Kohútke, pod názvom Valašenie.

Vstúpili sme do druhého volebného roka a tu by som rada pripomenula, že priemerný vek našich funkcionárov je 73 rokov, bolo by načase dopĺňať naše rady mladšími, ale nie je príliš veľký záujem. V rámci okresu, najstaršou organizáciou je ZO Lúky, ktorá v minulom roku oslávila 25 rokov svojej činnosti. Druhou najstaršou je ZO Púchov, ktorá v tomto roku oslávi 25 výročie vzniku.

V tomto roku plánujeme účasť speváckeho súboru RADOSŤ zo Zubáka na krajskej prehliadke speváckych súborov v Považskej Bystrici, v umeleckom prednese seniorov v Trenčíne, ktorom nás budú reprezentovať traja členovia. Plánujeme zopakovať „Bačovskú cestu“, výlet loďou: „Baťov kanál“ a zájazd za krásami Slovenska, prípadne Čiech.

Na tomto mieste chcem poďakovať predsedom ZO: pani Gajdošíkovej, pani Gelnárovej, Ing. Valachovi, pani Lackovej, Čvirikovej, pánovi Červenému, Šutriepkovi, pani Šlesarovej, Panáčkovej a Lencsesovej za odvedenú prácu, prácu, ktorá nie je finančne honorovaná. Je vykonávaná na úkor voľného času a vlastného zdravia. Je to práca vyslovene dobrovoľnícka. Ďakujem vám za aktivitu a vykonávanú prácu v roku 2018, bez Vás a vašej činnosti by nebola činnosť okresu, kraja a ústredia, lebo vy tvoríte JDS na Slovensku. Osobitne ďakujem starostom obcí za pekný prístup a pomoc: pánovi Panáčkovi, Reginovi, Gelovi, Pekarovi, Behrovi, Mičkovi, Ondričkovi a Horečnému.

Ďakujem Mestskému úradu v Púchove, primátorovi Rastislavovi Henekovi za pekný prístup a pomoc nám seniorom. Ďakujem pani Renáte Holákovej za starostlivosť. V neposlednom rade pani Anne Prokešovej, krajskej predsedníčke za účinnú metodickú a morálnu pomoc. Poďakovanie patrí aj Ústrediu JDS, i keď malo veľkú snahu, pri prepočte dôchodkov starodôchodcov, v našom okrese sa to žiaľ dotklo len asi 10 starodôchodcov.

Prajem vám pevné zdravie, nech medzi nami neubúda tolerancie, vzájomnej úcty a porozumenia.

Foto: Slavomír Flimmel