Za dobre vykonanú prácu sa patrí poďakovať

357

Uplynulých 6 mesiacov som okrem funkcie prednostky Mestského úradu Púchov bola poverená vedením oddelenia výstavby, investícií, životného prostredia a stavebného úradu (OVIŽPaSÚ). Už samotný názov oddelenia v sebe zahŕňa rôznorodosť a rozmanitosť agendy, ktorú toto oddelenie, resp. zamestnanci tohto oddelenia vykonávajú. Ide o množstvo činností, úloh a kompetencií, ktoré sa dotýkajú každého obyvateľa, ale i návštevníka mesta. Či už je to realizácia nových investičných akcií a projektov, rekonštrukcie ciest, chodníkov a mestských objektov, agenda odpadového hospodárstva, separácia odpadov, ekológia, údržba a rozvoj zelene v našom meste, činnosť stavebného úradu, ktorý pre občanov rozhoduje v stavebných konaniach, prenesený výkon štátnej správy na úseku ŠFRB a v neposlednom rade vybavovanie rôznych podnetov a žiadostí. Manažovať všetky tieto činnosti na jednom oddelení sa môže javiť ako náročné, čo nepochybne aj je, a môžem to z vlastnej skúsenosti potvrdiť. Dá sa to však zvládnuť, ak máte v tíme ľudí, kolegov, ktorí Vám pomáhajú a hlavne si pomáhajú navzájom. Bez vzájomnej pomoci, rešpektu a predovšetkým enormného pracovného ako i osobného nasadenia, by sa nám nepodarilo zvládnuť to množstvo vecí a projektov, ktoré mesto nedávno zrealizovalo alebo sa realizujú, resp. pripravujú.

Veľmi ma teší, že máme upravené krásne zelené, od jari do jesene, kvitnúce mesto, čo je bezpochyby aj zásluha Martiny Knížatovej, ktorá pozná každý záhon v meste, stará sa o naše stromy aj mačky, bojuje s hlodavcami, stará sa o Lesopark a rieši s nasadením sebe vlastným množstvo ďalších eko a enviro problematík. Martina, ĎAKUJEM. Pomáha jej v tom aj kolegyňa Natália Janíčková, ktorá sa však venuje najmä agende odpadov. Ide o tému, ktorá rezonuje v spoločnosti čoraz viac a určite ste aj v našom meste postrehli, že jej venujeme veľkú pozornosť. Bola to práve kolegyňa Natália, ktorá od svojho nástupu na oddelenie v apríli tohto roka veľmi intenzívne riešila problematiku BRKO, mala na starosti obstaranie a distribúciu košíkov a vreciek na zber kuchynského odpadu do vašich domácností, pripravovala k tomu informačné materiály a kampaň, komunikovala s bytovými domami. Skutočne veľkým zadosťučinením pre ňu, ale samozrejme aj pre mesto, je úspech v súťaži ENVIROMESTO 2021, do ktorej sa mesto zapojilo so všetky aktivitami v tejto oblasti, ktoré spracovala a odprezentovala práve Natália. ĎAKUJEM, ide ti to veľmi dobre.

Stavebný úrad je začlenený na OVIŽP a SÚ, vykonáva však osobitný druh právomoci, kedy mesto vystupuje ako orgán verejnej správy, teda štát na neho preniesol výkon štátnej správy, v tomto prípade na úseku stavebného poriadku. Pri prenesenom výkone štátnej správy mesto ako stavebný úrad vydáva celú sériu rozhodnutí začínajúc územným rozhodnutím, stavebným povolením a rôznymi formami užívacích (kolaudačných) povolení. Okrem toho mesto v rámci tejto právomoci vykonáva úlohy štátneho stavebného dohľadu. Na našom stavebnom úrade vykonávajú v súčasnosti túto agendu 4 kolegovia: Tomáš Kovár, Janka Zetochová, Michal Loduha a Pavol Jakubík, z toho jeden je v súčasnosti na dlhodobej PN. Prekážky osobného charakteru (rodičovská dovolenka, OČR, PN), ale najmä korona a s ňou súvisiace karantény, spôsobovali v uplynulých mesiacoch značné výpadky zamestnancov z výkonu práce, a to na celom mestskom úrade. Na SÚ sa to však prejavilo viditeľne, v podobe predĺženia času vybavovania a rozhodovania v stavebných konaniach, čo účastníci samozrejme vnímajú veľmi negatívne a za čo sa im v mene mesta ospravedlňujem. Stavebné konania sú však veľmi časovo a legislatívne náročné, pretože zákon ukladá doložiť ku každému konaniu množstvo vyjadrení, projektov, stanovísk, posudkov. Kto si tým prešiel, vie, o čom hovorím. Lehoty určené stavebným zákonom na vydanie právoplatného stavebného rozhodnutia sú neprimerane krátke a vôbec nezodpovedajú realite. Kolegovia na SÚ boli a sú každodenne konfrontovaní a napádaní účastníkmi konania, nespokojnými s dlhým trvaním konania, s postupom stavebného úradu, s vyžiadaním ďalších podkladov potrebných na rozhodnutie, so samotným rozhodnutím vo veci, a to nehovorím o prenášaní susedských sporov a konfliktov práve do stavebných konaní, kedy stavebný úrad častokrát pôsobí ako mediátor alebo rozhodca dvoch alebo viacerých rozhádaných účastníkov. Na zamestnancov SÚ je z tohto pohľadu vyvíjaný neustály tlak a sú vystavovaní častokrát osobným invektívam, čo je psychicky veľmi zaťažujúce a nepríjemné. Musím skonštatovať, že kolegovia na SÚ sa za posledné mesiace veľmi dobre vysporiadali so všetkými personálnymi, technickými, ale najmä covidovými obmedzeniami a dostali väčšinu stavebných konaní do zákonných lehôt, čím sa stabilizovala situácia na úseku stavebného poriadku, za čo im ĎAKUJEM.

Ešte jeden prenesený výkon štátnej správy na OVIŽP a SÚ vykonáva Natália Beňová, ktorej budem určite ďakovať aj v mene predsedov SVB, resp. správcov bytových domov, za jej ochotu a ústretovosť pri vybavovaní žiadostí o príspevok zo ŠFRB a kvalitný a odborný prístup, ktorým prispieva k obnove a revitalizácii bytových domov v meste Púchov.

Osobitný význam pre mňa majú investičné akcie realizované mestom, pretože presahujú rámec OVIŽP a SÚ, keďže na nich participujú takmer všetky oddelenia. Každá investičná akcia predstavuje komplex procesov, ktoré sú navzájom podmienené, časovo a vecne na seba nadväzujú a v konečnom výsledku musia do seba zapadnúť ako puzzle. Nie vždy sa nám darilo investičnú skladačku poskladať podľa našich predstáv a určeného harmonogramu, častokrát nejaká časť puzzle chýbala. Nie, nechcem sa vyhovárať na pandémiu, aj keď, čo si budeme hovoriť… všetko s ňou súvisí. Pre predstavu – pár okolností, ktoré predlžovali projekty a ich realizáciu. Nevídaný a neočakávaný nárast cien stavebných materiálov spôsobil potrebu aktualizovať projektové dokumentácie a ich rozpočty, následne upraviť rozpočet (čo sa väčšinou deje na mestskom zastupiteľstve) a až potom bolo možné vyhlásiť verejné obstarávanie. Azda najväčší problém sme zaznamenali zo strany organizácií spravujúcich inžinierske siete (rozvody elektriny, vody, kanalizácie, plynu), ktoré zásadným spôsobom zmenili, resp. sprísnili, podmienky udeľovania súhlasných stanovísk potrebných k stavebným povoleniam. Mesto v prípade začatia výstavby vystupuje v pozícii stavebníka a vzťahujú sa na neho úplne tie isté podmienky pre vydanie stavebného povolenia ako pre každého iného. Takže aj my sme „bojovali “ so SSD, SPP, SVP, SPV, vytyčovali siete, zakresľovali siete do GP, prerábali PD, riešili ochranné pásma, čakali na stanoviská, realizovali uložené opatrenia – a čas neúprosne bežal. A keď sme toto všetko úspešne absolvovali, a podarilo sa nám vyhlásiť verejné obstarávanie, tak sme s prekvapením zistili, že sa nám do súťaže nikto neprihlásil a museli sme ho opakovať…. a čas zase bežal.

Ale práve investičné akcie sú pre mňa dôkazom, že tam kde je vôľa, odhodlanie, nasadenie a zmysel pre zodpovednosť, tam sa dostaví očakávaný výsledok. A práve tu sa všetky tieto vlastnosti stretli v osobách a kolegoch, ktorí tvoria „pracovný tím“ majúci na starosti investičné akcie. Sú to Danka Šicová, ktorá má v ňom nezastupiteľné miesto z pohľadu svojich doterajších pracovných skúseností, odborného dohľadu a nadhľadu a nemenej dôležitá je komunikácia s projektantmi pri príprave PD. Tomáš Kovár, ktorý dohliada na proces stavebných konaní, v ktorých mesto vystupuje ako stavebník a ktoré sa javia ako najviac problematická a časovo najnáročnejšia časť investičných akcií, s ktorou nám pomáha Tomášov prehľad, skúsenosti a orientácia v stavebnej legislatíve. Lenka Koncová, ktorá síce organizačne nepatrí do oddelenia, ale bez nej by to určite nešlo. Má na starosti proces verejného obstarávania so všetkými komplikáciami, ktoré v sebe obsahuje a prináša, vrátane prípravy a uzatvárania zmlúv o dielo so zhotoviteľmi. Filip Makay, ktorý je zainteresovaný vo všetkých etapách od prípravy projektovej dokumentácie, cez inžiniering (zabezpečenie vyjadrení od všetkých dotknutých orgánov), prípravy súťažných podkladov, hodnotenia ponúk až po dozor pri samotnej realizácii diela, komunikáciu so zhotoviteľom, riešenie problémov na stavbe a prevzatie diela. Nemôžem zabudnúť na Lukáša Ranika, ktorý sa stal plnohodnotným členom tímu vždy pripravený pomôcť. Za všetku túto, nikdy nekončiacu prácu, ĎAKUJEM.

A bez peňazí by to nešlo, tie má na starosti na oddelení Milka Pilná, ktorá sleduje rozpočet, vystavuje objednávky, zverejňuje zmluvy a poskytuje administratívne zázemie celému oddeleniu, za čo jej ĎAKUJEM, a to aj za to, že napriek ťažkej životnej situácii, ktorej musela čeliť, sa medzi nás vrátila hneď ako jej to okolnosti dovolili, a to stále s úsmevom a pozitívnym prístupom.

S týmto tímom sa nám podarilo – a dúfam, že sa bude dariť naďalej – prekonávať všetky prekážky opísané vyššie, výsledkom čoho je, že za posledných 6 mesiacov sa zrealizovalo množstvo investičných akcií, väčších alebo menších, o ktorých pravidelne informujeme aj PN, ale dovolím si ich v skratke pripomenúť.

Zrealizované:

1. Rekonštrukcia ZUŠ vrátane úpravy vonkajšieho priestranstva

2. Rekonštrukcia zasadačky v budove MsÚ

3. Rekonštrukcia plotu na cintoríne v Hrabovke

4. Rekonštrukcia úseku cesty T. Vansovej v Horných Kočkovciach

5. Vybudovanie stojísk polopodzemných kontajnerov v 5 lokalitách mesta

6. Oprava vežičky v Horných Kočkovciach

7. Rekonštrukcia kuchynky v DK Hoštiná (v spolupráci s OO a VS)

8. Stavebné úpravy KD Ihrište

9. Oprava strechy Hasičskej stanice Púchov

10. Oprava šatní pre MŠK

11. Rekonštrukcia Domu smútku Horné Kočkovce

12. Rekonštrukcia kanalizačnej prípojky vo vnútrobloku F. Urbánka

13. Rekonštrukcia dreveného kríža na hlavnom cintoríne

Prebieha realizácia:   

14. Rekonštrukcia amfiteátra na Lachovci (ukončenie apríl 2022)

15. Rekonštrukcia turistického chodníka na Ilonku (ukončenie cca 15.12.2021)

16. Rekonštrukcia cesty v Nosiciach od Hydrocentrály (ukončenie cca 15.12.2021)

17. Rekonštrukcia sauny v objekte plavárne MŠK (ukončenie začiatok decembra)

18. Projekt Pamäť lesa – vybudovanie vyhliadky a osadenie pamätného kameňa na Ilonke (ukončenie v jarných mesiacoch 2022)

Pripravené na realizáciu (teda máme za sebou stavebné konanie aj verejné obstarávanie):

19. Rozšírenie parkovacích miest Ul. Štefánikova pri detskom domove

20. Rekonštrukcia križovatky J. Kráľa a Komenského ( staré pumpy )

21. Rekonštrukcia Ul. Komenského

22. Osadenie vnútorných žalúzií na veľké okná v Divadle

Pripravuje sa realizácia:

23. Rekonštrukcia chodníka a vybudovanie parkovacích miest za „Plecháčom“

24. Rekonštrukcia a odvodnenie komunikácie za Lidlom

25. Vybudovanie parkovacích miest sídlisko Okružná

26. Úprava verejného priestranstva pred HZ Horné Kočkovce

27. Odvodnenie komunikácie medzi garážami pri Makyte

Osobitný typ investícií predstavujú projekty, ktoré sú financované z externých zdrojov, v našom prípade je to výstavba nájomných bytov na Kolonke z prostriedkov ŠFRB a dotácie z Ministerstva dopravy (ktorá sa už realizuje), kompostáreň mesta umiestnená na okraji obce Streženice a rekonštrukcia autobusového nástupišťa z prostriedkov získaných z grantov EÚ (ktoré sa začnú realizovať v blízkej budúcnosti). Ide o rozsiahle a veľmi náročné projekty, ktoré sú však vhodné na samostatný článok.

Netreba zabúdať na projektové dokumentácie, ktoré sme dali vyhotoviť so zámerom ich realizácie v budúcom období:

PD rozšírenie odbočovacieho pruhu Ul. Hollého
PD parkovacie miesta na Ul. Gorazdova
PD parkovacie plochy a park na Ul. Obrancov mieru
PD rekonštrukcia cesty Ihrište
PD vodovod a kanalizácia časť Potôčky a Samoty
PD vodovod a kanalizácia časť Vieska – Bezdedov
PD rozšírenie verejného osvetlenia Okružná

Od 1.12.2021 nastupuje na miesto vedúceho OVIŽPaSÚ Ing. Filip Makay, ktorý vzhľadom na svoje doterajšie pôsobenie na oddelení pozná jeho činnosť, a preto pevne verím, že všetky svoje nadobudnuté skúsenosti zužitkuje, bude pokračovať v tom, čo sa osvedčilo a zároveň prinesie návrhy na zlepšenie jeho fungovania. Prajem mu veľa úspechov, odhodlania, vytrvalosti a spokojných kolegov.

Zároveň všetkým kolegom na úrade prajem krásne prežitie vianočných sviatkov a všetko dobré do nového roka.

Iveta Brindzová prednostka MsÚ Púchov