Začala výstavba cyklotrasy do Nimnice

2310

Na základe právoplatného stavebného povolenia bola minulý týždeň zahájená realizácia cyklotrasy, ktorej investorom je Trenčiansky samosprávny kraj.

Stavba prechádzajúca viacerými katastrálnymi územiami je súčasťou projektu „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK, časť 6: úsek Púchov – Nosická priehrada“, ktorého hlavným cieľom je vytvoriť kostru cyklodopravy na Považí. Na ňu sa potom budú napájať ďalšie cyklotrasy aj cezhraničného charakteru. Spájať bude významné body v rámci kraja, priemyselné parky, centrá sídiel a dopravné uzly. Po dobudovaní bude cyklotrasa spájať Hornú Stredu v okrese Nové Zámky až po Plevník – Drieňové v okrese Považská Bystrica s celkovou dĺžkou trasy cca 100 km. Dnes vám prinášame o tejto stavbe zopár technických parametrov a zaujímavostí.

Cyklotrasa časť 6: úsek Púchov – Nosická priehrada prechádza katastrami Púchov, Nimnica, Nosice a dopravne bude napojená na ďalšie samostatné úseky. Rozdelená je na dve samostatné časti – trasu A a trasu B s celkovou dĺžkou 4.067 m. Cyklotrasa je navrhnutá s vylúčením motorovej dopravy, na základe podmienok Slovenského vodohospodárskeho podniku bude umožnená len obslužná doprava – údržba, kosenie trávy a pod.

Okraj trasy bude chrániť oporný múr a zábradlie

Trasa A je vedená spoločne s pruhom vyhradeným pre peších so šírkovým usporiadaním 4,5 m po vrchnej časti ochrannej hrádze Nosickej priehrady v súbehu s cestou II/507 v smere Púchov – Považská Bystrica. Chodci a cyklisti budú navzájom oddelení zvislým a vodorovným dopravným značením ako aj rozdielnou farebnou úpravou povrchu komunikácie.

Trasa B so šírkovým usporiadaním 3,0 m bude vedená po novovybudovanom koridore cez vodné dielo po existujúcej komunikácii a ukončená bude cca 15 m za priehradou, kde sa napojí na ďalší úsek. Vzhľadom na to, že rozšírenie koruny pre bezkolízne využitie pre chodcov a cyklistov nie je možné realizovať k priehrade, je nutné v súbehu s cestou II/507 zrealizovať oporný múr z gabiónovej stavebnice. V hornej časti bude osadené oceľové pozinkované zábradlie. Cyklotrasa bude doplnená drobnou architektúrou pre zvýšenie komfortu cyklistov – odpočívadlom so strieškou, sedením, stojanom na bicykle, smetným košom a informačnými tabuľami. Zaujímavou stavbou tohto úseku bude aj nový oceľový mostík.

Dodávateľ Strabag, s.r.o. stavbu dokončí do 120 dní

Dodávateľom časti 6: úsek Púchov – Nosická priehrada je spoločnosť Strabag, s.r.o., ktorá zahájila prípravné práce. S nimi súvisia aj ohlásené dopravné obmedzenia na ceste II/507. Predpokladaná dĺžka realizácie je 120 dní. Dodávateľ realizáciu rozdelil na časti a začal s prácami v časti, ktorej harmonogram bol zosúladený s obmedzeniami a uzávierkami dopravy na ceste II/507 do Považskej Bystrice súvislosti s realizáciou železničnej trate. O ďalšom postupe výstavby vás budeme priebežne informovať v spolupráci s investorom a dodávateľom, ktorých cieľom je vybudovanie diela, ktoré prispeje k zvýšeniu atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy. Cyklotrasa je zdravšou a lacnejšou alternatívou s menšími priestorovými nárokmi voči iným druhom dopravy, pomáha riešiť problém s parkovaním, zároveň je priamo prepojená s prírodným prostredím a atraktivitou údolia rieky Váh.

Ing. arch. Daniela Šicová, architekt mesta
Foto: Slavomír Flimmel