Zápis detí do materských škôl a harmonogram letnej prevádzky MŠ

141

Oznam o zápise detí do materskej školy

Mesto Púchov v zmysle § 59 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení neskorších predpisov oznamuje verejnosti, že žiadosti/prihlášky o prijatie dieťaťa do materskej školy od 2.9.2021 prijímajú v termínoch 17. 05. 2021 a 24. 05. 2021 od 14. 00 hod. – 16. 00 hod. riaditeľky materských škôl:

– Mgr. Jarmila Rolincová: Materská škola, Požiarna 1291/26,

– Katarina Tomanová: Materská škola, Požiarna 1292/11,

– Daniela Valentínyová: Materská škola, Mládežnícka 1438/13,

– Danka Černičková: Materská škola, Chmelinec 1411/6,

– Jana Kovárová: Materská škola, 1. mája 1348/28,

– Tatiana Pavlacová: Materská škola, Nosice 221,

– Jana Šimonová, zástupkyňa RŠ: Základná škola s materskou školou, Slovanská 330/23.

Žiadosť/prihláška o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie je k dispozícii u riaditeliek materských škôl a na internetovej stránke materských škôl www.skolkapuchov.sk.

K vypísanej žiadosti/prihláške je potrebné priložiť:

– potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast; pričom potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa,

– ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, k žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa prikladá aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

– na zápis je potrebné priniesť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu.

Do materských škôl sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné. Ostatné podmienky prijímania detí určí riaditeľ materskej školy a zverejní ich na verejne prístupnom mieste a webovom sídle materskej školy.

Zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia môže materskej škole doručiť žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie aj prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky materskej školy alebo elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Pokyny pre rodičov detí k harmonogramu prevádzky materských škôl počas letných prázdnin 2021

Prevádzka materských škôl (ďalej len „MŠ“) v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Púchov počas letných prázdnin je realizovaná v súlade s § 2 ods. 3 Vyhlášky č.306/2008 Z.z. o materskej škole a podľa schváleného harmonogramu ich prevádzky v jednotlivých týždňoch mesiacov júl – august 2021:

Oznamujeme zákonným zástupcom, že zabezpečenie prázdninovej činnosti v MŠ v termíne júl až 31.8.2021 je pripravené v súlade so VZN Mesta Púchov č.13/2020. Zároveň žiadame zákonných zástupcov:

Do 30. mája 2021 záväzne prihlásiť dieťa na letnú prázdninovú činnosť do MŠ podľa vyššie uvedeného harmonogramu počas leta na obidva mesiace a uhradiť príspevok najneskôr do 20. júna 2021 na účet konkrétnej materskej školy, ktorú bude dieťa navštevovať. Záväzné prihlásenie je „povinné“ pre všetky deti mestských MŠ, ktoré budú chcieť zákonní zástupcovia umiestniť v letných mesiacoch do materských škôl!

1. Pre určenie výšky príspevku je rozhodujúce písomné vyhlásenie zákonných zástupcov, v ktorom preukázateľne a záväzne vyjadria svoj záujem o dochádzku dieťaťa do materskej školy v termíne 1. júl – 31. august 2021 a uvedú, v ktorých týždňoch – ktorú materskú školu bude dieťa navštevovať.

Poznámka: Záväzné prihlásenie na letnú prázdninovú činnosť v MŠ organizačne zabezpečuje riaditeľka MŠ v Púchove, ktorú dieťa bežne navštevuje počas roka.

2. Zákonní zástupcovia uhradia príspevok konkrétnej MŠ, kde bude dieťa po vyjadrení riaditeľky MŠ prijaté na prázdninovú činnosť v konkrétnom mesiaci vo výške:

a) za dieťa, ktoré bude navštevovať materskú školu jeden týždeň: 10,00 €,

b) za dieťa, ktoré bude navštevovať materskú školu dva týždne: 20,00 €,

c) za dieťa, ktoré bude navštevovať materskú školu tri týždne: 30,00 €,

d) za dieťa, ktoré bude navštevovať materskú školu štyri týždne: 40,00 €.

Za týždeň dochádzky dieťaťa do MŠ sa na účely platenia príspevku považuje každý, aj začatý týždeň, okrem týždňa, v ktorom 1. júl pripadne na štvrtok, alebo piatok, kedy sa za začatý týždeň príspevok neuhrádza.

Čísla príjmových účtov:

– Chmelinec 1411/6 – SK04 5600 0000 0072 3076 2002

– Mládežnícka 1438/13 – SK30 7500 0000 0040 2666 6319

– 1. mája 1348/28 – K60 7500 0000 0040 2357 1285

– Požiarna 1291/26 – SK52 7500 0000 0040 2357 9092

– Požiarna 1292/11 – SK93 7500 0000 0040 2633 5579

– Nosice 221 – SK85 7500 0000 0040 2358 9071

– Slovanská – SK18 5600 0000 0072 1011 2002

Variabilný symbol písať ten istý ako bežne v roku a do správy pre prijímateľa uviesť „priezvisko dieťaťa“ a text: „Leto 21“.

Upozornenie zákonných zástupcov:

Žiadame dodržať termín úhrady na účet MŠ podľa výberu z harmonogramu termínov za obidva mesiace: júl, aj august 2021.

Bez doručenia platby k tomuto dátumu na účet vybranej MŠ, nebude možné dieťa umiestniť do vybranej materskej školy, preto úhrady vykonajte včas!

3. Úhradu za stravovanie detí počas pobytu detí na prázdninovej činnosti v materskej škole realizujte podľa pokynov a prostredníctvom vedúcej školskej jedálne.

4. Zákonní zástupcovia dieťaťa písomne požiadajú riaditeľku príslušnej materskej školy o vrátenie príspevku za prázdninovú činnosť, len v prípade, ak dieťa nenastúpilo na prázdninovú činnosť zo zdravotných dôvodov po predložení lekárskeho potvrdenia najneskôr do 30. septembra aktuálneho roka.

JUDr. Katarína HENEKOVÁ, primátorka mesta