Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Beluši

130

Dňa 27.02.2023 sa konalo prvé zasadnutie Obecného zastupiteľstva (OZ). Okrem pravidelných bodov sa poslanci venovali zmenám v obecnom rozpočte, úpravám cenníkov za prenájom priestorov či paušálnym   výdavkom   na   dieťa v zariadeniach zriaďovaných obcou. Podstatná časť zastupiteľstva patrila riešeniu majetkovo-právnych vzťahov.

Februárové rokovanie OZ v Beluši sa konalo 27. februára 2023 za účasti 12 z 13 poslancov. Priamy prenos z rokovania bolo možné sledovať naživo cez kanál youtube obce Beluša a záznam je prístupný na oficiálnom webovom sídle obce www.belusa.sk.

Nové všeobecne záväzné nariadenie v roku 2023 pre školské zariadenia

Prvý návrh všeobecne záväzného nariadenia roka 2023 sa vzťahuje na každoročné určenie finančných prostriedkov na dieťa v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. Riaditelia škôl musia predložiť vždy do 25. septembra údaje na pridelenie finančných prostriedkov platné na nasledujúci kalendárny rok. Na základe aktualizovaných koeficientov jednotlivých zariadení im je potom udelená zodpovedajúca suma na dieťa na mzdy a prevádzku. Ročný príspevok v Materskej škole na 1 dieťa činí sumu 3 612,85 eur, pri Školskom klube pri ZŠ Beluša 794,76 eur a pri Školskej jedálni 221,36 eur na dieťa. Výslednú sumu určuje zákonom stanovený podielový koeficient na dieťa a zariadenie spolu s počtom detí.

Finančné zmeny v rozpočte

Druhá zmena obecného rozpočtu v roku 2023 vyčlenila finančné prostriedky na rôzne investičné akcie: suma 2 713 eur sa z rezervného fondu použije na nové kované zábradlie pri Dome smútku v Podhorí, sumu 2 449 eur obec investuje do nákupu autobusovej čakárne na ulici Slatinská Rázcestie. Najvýraznejšiu položku z rezervného fondu predstavujú náklady obce vo výške takmer 30 000 eur na spolufinancovanie projektu modernizácie a rekonštrukcie knižnice (obec bola úspešná v eurofondoch), vrátane výmeny okien v obecnej knižnici. Obec zadala vypracovanie na energetický audit na verejné osvetlenie v celej obci Beluša a jej miestnych častiach. Obec taktiež plánuje počas jarných mesiacov preznačiť dopravnými značkami a spomaľovacími prvkami novú ulicu pri MŠ Beluša a novom bytovom dome v centre obce, v celkovej hodnote 3 231 eur.

Obec požiada o poskytnutie úveru vo výške 50.000 eur na 5% spolufinancovanie a neoprávnené výdavky projektu Vodozádržné opatrenia v obci Beluša. Vzhľadom na aktuálnu hodnotu inflácie navrhla obec prijatie úveru z Environmentálneho fondu SR zameraného na zabezpečenie starostlivosti o životné prostredie s úrokovou sadzbou 0,1 % a so splatnosťou 3 roky.

Plány obce na verejné obstarávanie a kultúru počas roka 2023

V prvom polroku plánuje obec uskutočniť verejné obstarávanie na dodávku elektrickej energie, plynu a pohonných hmôt. V druhej polovici roka sa uskutočnia ďalšie obstarávania na odhŕňanie snehu, vývoz a uloženie komunálneho a biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu.

V obci prebehla k 31.12.2022 inventarizácia hmotného majetku, ktorú posúdila a schválila na svojom zasadnutí dňa 31.01.2023 Ústredná likvidačná komisia. Na základe jej zistení bol vyradený drobný hmotný majetok obce v hodnote 37 206,73 eur s najväčším zastúpením majetku Základnej školy Beluša.

Medzi schvaľovanými dokumentami sa objavil aj plán kultúrnych podujatí na rok 2023, do ktorého boli zaradené každoročné kultúrne podujatia. Na konci kalendárneho roka by mohla hostiť kultúrne podujatia už zrekonštruovaná a moderne vybavená Obecná knižnica v Beluši.

Zdražovanie cien energií sa premietlo aj do nového cenníka v kultúrnych domoch vo vlastníctve obce. K úprave cien došlo v oblasti el. energie zo 0,75 € na 0,90 € pri nájme daných priestorov. Upravila sa výška poplatku za občianske uzavretie manželstva v obradnej miestnosti Obecného úradu v Beluši bez účasti, resp. za účasti Zboru pre občianske záležitosti.

Zmeny a doplnky č. 4 k Územnému plánu obce

V navrhovanej zmene a doplnku č. 4 požaduje obec zohľadniť svoje potreby týkajúce sa obmedzení nadmernej nákladnej dopravy bez výrobnej činnosti, úpravu regulačných parametrov v areáli Futbalového klubu Beluša za účelom vytvorenia podmienok pre jeho ďalší rozvoj, atď. Uplatní sa zákaz umiestňovania billboardov a reklamných plôch v katastri celej obce. Dôjde k spresneniu regulácií intenzít využití pozemkov určených na výstavbu v súvislosti so „zelenými strechami“. Ďalší dôvod návrhu na zmenu a doplnok územného plánu obce predstavujú žiadosti 35 fyzických a 3 právnických osôb. V prípade fyzických osôb boli podané najmä žiadosti o rozšírenie plôch na bývanie v rodinných domoch a plôch pre rekreačné účely. Právnické osoby žiadajú rozšírenie plôch pre bytovú výstavbu a na podnikanie.

Schválené nájomné a zmluvné vzťahy

Každoročne je schvaľovaný zámer osobitnej výnimky nájmu v nájomných obecných bytoch v dvoch bytových domoch, zámer nájmu sociálnych bytov v dvoch rodinných domoch a zámer nájmu nebytových priestorov v budove zdravotného strediska, hasičskej zbrojnice, Kultúrneho domu Beluša a v budove bývalej školskej jedálne.

Bol schválený nájom 1 nájomného bytu v obecnom bytovom dome, vyhovelo sa 2 žiadostiam nájmu nebytových priestorov. Dve súkromné fyzické osoby požiadali o scelenie pozemkov, ktorým obec vyhovela, pretože na danom území neplánuje žiadne investičné aktivity. K vysporiadaniu pozemkov dôjde aj na ulici M. Kukučína v Beluši, kde obec prejavila záujem o zámenu pozemkov pod miestnou komunikáciou. K vysporiadaniu pozemkov dôjde aj medzi obcou a spoločnosťou SESTAV. Obec Beluša získa zámenou pozemok pod miestnou komunikáciou a pozemky na parkovacie miesta, pod budúcu cyklotrasu a na vytvorenie nového, budúceho verejného priestranstva. Spoločnosť SESTAV získa pozemok pod pripravovanú výstavbu bytového domu a priľahlého pozemku.

Obec Beluša prejavila záujem o vyporiadanie pozemkov so Slovenským pozemkovým fondom v rámci športového areálu Hloža. Druhá žiadosť so Slovenským pozemkovým fondom o vyporiadanie podielového spoluvlastníctva sa týka pozemkov obecnej kompostárne v extraviláne obce.

O schválenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve požiadala Stredoslovenská distribučná s cieľom vybudovať 2-stĺpovú trafostanicu o výmere 5 m2 vrátane ochranného pásma. Zároveň požiadali o zriadenie vecného bremena s cieľom uložiť na pozemkoch NN zemné káblové vedenie. Skutočný rozsah bude vymedzený po realizácií a doložený geometrickým plánom.

O zriadenie vecného bremena požiadala Považská vodárenská spoločnosť s cieľom vybudovať na určených obecných parcelách kanalizáciu. V najbližších mesiacoch začne územné konanie vo veci kanalizácie v celej obci.

Medzi posledné prerokovávané žiadosti patrila požiadavka spoločnosti Kinet o umiestnenie optickej siete nad povrchom zeme v Beluši a vo všetkých jej obecných častiach, s čím poslanci súhlasili.

Vedenie obce informovalo o informácií z Pozemkového a lesného odboru Okresného úradu Považská Bystrica o schválení Beluše a Hloži-Podhorí do zoznamu katastrálnych území, kde sa budú vykonávať pozemkové úpravy financované z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka. Obsahom je racionálne usporiadanie pozemkového vlastníctva a ostatného poľnohospodárskeho a lesného majetku v súlade s požiadavkami a podmienkami ochrany životného prostredia a ekologickej stability.

V žiadostiach subjektov bola prerokovaná žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi Farnosť Beluša o spolufinancovanie projektu obnovy strešnej krytiny kaplnky sv. Anny na rok 2023 vo výške 5 % z celkovej sumy 4 563,84 eur, t. j. 228 eur. Základnej škole Beluša a Materskej škole Beluša boli odsúhlasené žiadosti o čerpanie vlastných príjmov.

Petra Martišová, ObÚ Beluša