Zastupiteľstvo o prebytku 1,5 milióna i o polovičnej cene za parkovanie

368

V utorok 26. apríla sa v priestoroch malého Župného domu uskutočnilo druhé tohtoročné zasadnutie Mestského zastupiteľstva. Z takmer 6-hodinového jednania prinášame stručný prehľad prerokovávaných bodov.

Nový poslanec a diskusia o NKÚ a transformácii volejbalu

Krátko po 15. hodine zasadli poslanci do svojich kresiel a hneď v úvode doplnili do 17-bodového programu ďalšie 3 body. 13. apríla sa vzdal mandátu poslanca Peter Prešnajder a za volebný obvod číslo 1 ho nahradil Pavel Melišík, ktorý zložil poslanecký sľub. Keďže Peter Prešnajder bol poverený vedením Mestského zastupiteľstva v prípade neprítomnosti primátora ako tretí v poradí, poslanci na návrh primátora Rastislava Heneka schválili nového náhradníka. Tým sa stala poslankyňa Irena Kováčiková. Nový bod rokovania navrhla poslankyňa Šulcová, ktorá žiadala prejednať usporiadanie televíznej diskusie k zisteniam Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ), kde by mali byť diskutujúcimi konateľ Mestského športového klubu Ľubomír Luhový, konateľ Mestského bytového podniku Viliam Karas, súčasný primátor mesta Púchov Rastislav Henek a bývalý primátor Marián Michalec. Primátor Rastislav Henek reagoval vyjadrením, že Mestské zastupiteľstvo nemôže primátora zaviazať k televíznej diskusii a dodal:„Viem, z ktorej strany to asi fúka a pán Michalec nie je môj partner. Pán Michalec je partner pre vyšetrovateľa a NKÚ, ktorý našiel pochybenia, dal ich do protokolu a podali ich na Generálnu prokuratúru. Pán Michalec bude môcť zodpovedať otázky na to kompetentným osobám.“ Za návrh poslankyne Šulcovej nakoniec hlasovali iba traja poslanci, trinásti boli proti a traja sa zdržali hlasovania. Rozsiahla diskusia prebehla pri ďalšom doplnenom bode rokovania – Transformácia mládežníckeho družstva Volejbalového športového klubu (VŠK) pod Mestský športový klub Púchov, s.r.o. (MŠK). Poslanci nakoniec prechod mládežníckeho volejbalu pod MŠK odsúhlasili.

Parkovanie za polovicu a prebytok 1,5 milióna eur

Púchovský poslanecký zbor ďalej v programe zobral na vedomie protest prokurátora k všeobecno záväznému nariadeniu (VZN) o výkone taxislužby na území mesta Púchov a v ďalších bodoch odhlasoval nové VZN týkajúce sa taxislužby v Púchove, VZN o tzv. Trhovom poriadku v Púchove a doplnok k VZN o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v meste. Ten obsahoval zníženie sadzieb za parkovanie o polovicu, zmenu miesta predaja parkovacích kariet a zmenu času plateného parkovania. Nové VZN o parkovaní nadobudne účinnosť od 1. júna 2016. K záverečnému účtu Mesta Púchov za rok 2015 podala správu vedúca ekonomického oddelenia Lucia Pružinská. „ Rozpočtové hospodárenie mesta bolo v roku 2015 prebytkové. Hrubý prebytok predstavuje sumu 1 577 382,58 €, očistený o vyčerpané dotácie je v sume 1 476 979,72 €,“ povedala o pozitívnom hospodárení Mesta Púchov Pružinská. V diskusií vystúpil i poslanec Lukáš Ranik s grafom a slovami:„Ide o historický prebytok, a jeden a pol milióna je obrovská suma. Odkedy nastúpil na primátorsky post po voľbách v roku 2014 pán Henek, percentuálny dlh mesta začal razantným tempom klesať. Na konci roka 2015 to bolo 42,5% a k 31. marcu 2016 to už je 38,7%.“ Pomerne rozsiahlu debatu k tomuto bodu ukončil až návrh poslanca Daniela Laka a poslanci odhlasovaním zobrali na vedomie záverečný účet a k nemu hodnotiacu správu programového rozpočtu za rok 2015. Mestské zastupiteľstvo uložilo hlasovaním primátorovi mesta realizovať rozhodnutie vymenovať za dočasného konateľa Podniku technických služieb mesta Púchov, s.r.o. súčasného prokuristu Miloša Svobodu. Tento návrh predložil poslanec Lako. Svoboda by mal byť vymenovaný za dočasného konateľa do 30. júna 2016 a v tejto funkcii by mal zotrvať do doby, kedy vzíde z výberového konania nový konateľ uvedeného mestského podniku.

Výmena postov, rekonštrukcia ZŠ Komenského i dotácie

V druhej polovici rokovania poslancov sa odvolávalo a vymenovávalo z členstiev a funkcií v meste. Z komisie výstavby, životného prostredia a územného plánovania bol odvolaný bývalý poslanec Miroslav Rosina a nahradený bol jeho nástupcom v poslaneckom zbore Milanom Trníkom. Spolu s ním poslanci doplnili do tejto komisie i Miroslava Hyžáka, ktorý vykonával pre mesto funkciu stavebného dozoru. Na mestskom zastupiteľstve bolo zrušené členstvo v komisii dopravy, služieb a bytovej politiky poslancovi Petrovi Prešnajderovi, technickému námestníkovi Mestského bytového podniku, s. r. o. (MBP) Vladimírovi Motúzovi a bývalému riaditeľovi Technických služieb mesta, s. r. o. (TSM) Milanovi Krajčovičovi. Menovaní boli nahradení poslancom Pavlom Melišíkom, súčasným prokuristom TSM Milošom Svobodom a konateľom MBP Viliamom Karasom. Poslanec Ján Riško sa vzdal členstva v Rade školy na Základnej škole s materskou školou (ZŠ s MŠ) na Slovanskej ulici a na toto miesto doporučil vymenovať poslanca Milana Trníka. Poslanci návrh hlasovaním podporili. Radnica v Púchove sa pripravuje v meste uskutočniť niekoľko investičných akcii, medzi ktorými je asi finančne najrozsiahlejšou rekonštrukcia ZŠ Komenského a zrekonštruovanie dielne tejto školy na MŠ, o čom informovala vedúca oddelenia výstavby a životného prostredia Daniela Šicová. 15. prerokovávaným bodom mestského zastupiteľstva bolo prideľovanie dotácií pre záujmové, športové a neziskové subjekty pôsobiace na území mesta. Poslanci v utorok schválili dotácie siedmym subjektom a komisie neodporučili ďalším piatim subjektom schváliť dotácie na predložené projekty, s čím volení zástupcovia občanov hlasovaním súhlasili. „Na Mestský úrad bolo doručených do 31. marca 2015 spolu 55 žiadostí o dotácie z rozpočtu mesta Púchov. Z oblasti športu to bolo 32 žiadostí, od kultúrno-spoločenských subjektov to bolo 22 žiadostí. V porovnaní s minulým rokom to je ku koncu marca nárast o 12 žiadostí …Obe komisie konštatovali, že do budúcnosti je potrebné zvýšiť dotačnú položku, aby sa mohlo viac vyhovieť žiadajúcim subjektom,“ povedala o množstve žiadostí a financií vedúca oddelenia školstva a sociálnych vecí Viera Češková. Poslanci tiež schválili predĺženie nájmu vybratých priestorov Župného domu o jeden rok pre OZ Puchovo dedičstvo, ktoré tu v minulom roku zrekonštruovalo múzeum a v spolupráci s OZ Mŕtva kosť vybudovalo nový kultúrno-spoločenský priestor. V závere zasadania sa riešili faktúry za výkon právnickej činnosti, hospodárenie spoločností Medial s.r.o., podanie trestných oznámení na Generálnu prokuratúru v súvislosti so zisteniami v protokole NKÚ, personálne zmeny v MŠK, prenájom športovej volejbalovej haly i otázka zrušenia vysielania Púchovskej televízie.

Jednotlivým témam sa budeme podrobnejšie venovať v nasledujúcich vydaniach Púchovských novín. Zasadnutie mestského zastupiteľstva rozdelené na 2 časti si môžete pozrieť vo vysielaní Púchovskej televízie od soboty 30. apríla do štvrtku 5. mája. Púchovská televízia odvysiela po magazíne približne o 13.30 v uvedených dňoch prvú časť a o 18.30 i druhú časť záznamu zasadania mestského zastupiteľstva.

-pam-