Zastupiteľstvo rokovalo o investičných akciách a aktualizácii plánu dopravnej obslužnosti mesta

98

V stredu 29. septembra 2021 sa v Divadle Púchov zišlo mestské zastupiteľstvo, aby prerokovalo 18 bodov svojho programu.

Rokovanie zastupiteľstva viedla primátorka mesta Katarína Heneková za účasti 16 poslancov z celkového počtu 19 (chýbali poslanci Ivan Kubiš, Daniel Lako, Rudolf Marman, ktorí sa ospravedlnili). Ako prvý bod zasadnutia podľa rokovacieho poriadku boli zaradené Pripomienky a dopyty obyvateľov mesta, v ktorom vystúpili so svojimi požiadavkami občania Púchova. Medzi podnetmi bola najvýznamnejšia požiadavka niektorých občanov Nosíc, ktorí nesúhlasia s projektom MŠK vybudovať v ich mestskej časti tréningové futbalové ihrisko s umelou trávou. Zástupca Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov František Krajčovič odovzdal primátorke mesta Pamätný list od Ústrednej rady SZPB v Bratislave.

Po kontrole plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí MsZ hlavná kontrolórka mesta Marta Kavecká predložila poslancom Správu o výsledku kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami rozpočtu a vykonávania základnej finančnej kontroly a zverejňovania povinne zverejňovaných informácií MŠ Chmelinec na vybratej vzorke dokladov z roku 2020.

Správa o plnení rozpočtu Mesta Púchov k 30.6.2021

Vedúca ekonomického oddelenia MsÚ Lucia Pružinská predložila zastupiteľstvu správu o plnení rozpočtu Mesta Púchov a monitorovaciu správu programového rozpočtu k 30.6.2021. Celkové plnenie rozpočtu je na príjmovej strane vo výške 43,10%, na strane výdavkov 36,60%. Plnenie bežných príjmov je na úrovni cca 48,25%, bežných výdavkov je vo výške 39,95%. Pri plnení bežných príjmov došlo k časovému posunu z dôvodu predĺženia možnosti podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností z 31.1. na 15.3.2021, preto bola posunutá lehota splatnosti druhej splátky dane z 30.6. na 31.7.2021. Kapitálové výdavky sú realizované v zmysle schváleného plánu investícií a jeho úprav. Finančné príjmy sú plnené priebežným čerpaním rezervného fondu, finančné výdavky postupným splácaním úverov a v mesiaci jún 2021 prebehlo majetkové vysporiadanie so spoločnosťou FIN.M.O.S. a rovnako boli odkúpené podiely spoločnosti ADP a.s., ktorá sa stala 100% spoločnosťou mesta Púchov.

VZN o náhradnom zásobovaní vodou a odvádzaní odpadových vôd

Mestské zastupiteľstvo vyhovelo protestu prokurátora č. Pd 94/21/3306-2 proti VZN č. 2/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp. Poslanci schválili nové VZN č. 6/2021 o spôsobe náhradného zásobovania vodou, odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta Púchov, ktoré predložila prednostka MsÚ Iveta Brindzová. Tým sa zosúladilo VZN so zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi podľa požiadavky prokuratúry.

Úprava rozpočtu Mesta Púchov – september 2021

V ďalšom bode rokovania vedúca ekonomického oddelenia Lucia Pružinská predložila poslancom na schválenie úpravu rozpočtu Mesta Púchov a čerpanie rezervného fondu mesta. Išlo okrem iného o schválenie 15.035 eur na umelý povrch ihriska v ZŠ Mládežnícka a 2.155 eur na dofinancovanie projektu Pamäť lesa. Z rezervného fondu mesta sa plánuje čerpať na projekt Pamäť lesa 18.693 eur, na rekonštrukciu stavebných konštrukcií domu smútku v Horných Kočkovciach 2.500 eur a rekonštrukciu amfiteátra na Ilonke 1.500 eur.

VZN o prevádzkovaní hazardných hier na území mesta Púchov

Vedúca oddelenia dopravy a služieb Ivana Mikušcová predložila zastupiteľstvu návrh VZN č. 7/2021 o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území mesta Púchov v určených dňoch v kalendárnom roku 2022, ktoré poslanci po diskusii schválili. Mesto môže svojim VZN regulovať prevádzkovanie hazardných hier, čo poslanci využili a prevádzkovanie týchto hier zakázali počas štátnych sviatkov.

Operačný plán zimnej údržby mesta Púchov na roky 2021 – 2022

Konateľ Podniku technických služieb mesta, s.r.o. Miloš Svoboda predložil zastupiteľstvu na schválenie Operačný plán zimnej údržby Mesta Púchov na roky 2021 – 2022, ktorý je základným podkladom pre zabezpečenie zjazdnosti ciest a miestnych komunikácii vo vlastníctve mesta Púchov. Zimnou údržbou sa zmierňujú chyby v zjazdnosti a schodnosti miestnych komunikácií a chodníkov spôsobených poveternostnými a klimatickými podmienkami. Operačný plán zimnej údržby je platný pre územie mesta Púchov a integrovaných miestnych častí Hoština, Ihrište, Vieska – Bezdedov, Hrabovka, Nosice a Horné Kočkovce.

Správa o plnení úloh Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Púchov za rok 2020

Vedúca oddelenia školstva a sociálnych vecí MsÚ Daniela Gabrišová predložila poslancom na prerokovanie Správu o plnení úloh Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Púchov za rok 2020. Mesto Púchov v roku 2020 na základe Priorít z KPSS mesta poskytovalo alebo zabezpečovalo sociálne služby pre obyvateľov mesta. Opatrovateľská služba v roku 2020 bola poskytovaná 90 obyvateľom mesta. V prípade potreby pre obyvateľov mesta stravovanie je zabezpečené prostredníctvom registrovaného dodávateľa stravy. Mesto prispieva na čiastočnú úhradu stravy odkázaným a seniorom. Potravinová pomoc bola zabezpečená prostredníctvom Červeného kríža v spolupráci s obchodným reťazcom Kaufland. Od 1.10.2020 cez celoslovenský projekt realizovaný obchodným reťazcom Lidl pod názvom „Podeľ sa a pomôž“ zabezpečuje mesto potravinovú pomoc rodinám a jednotlivcom ohrozených rizikom chudoby a sociálneho vylúčenia.

V rámci pomoci mesto podporovalo organizácie zdravotne postihnutých, novorodencov a študentov. Mesto v roku 2020 zamestnávalo 30 obyvateľov mesta prostredníctvom ÚPSVaR. Zabezpečilo tiež projektovú prípravu a následné žiadosť o prostriedky zo ŠFRB na výstavbu 36 nájomných bytových jednotiek v objektoch na Kolonke, zároveň prostredníctvom MsBP pripravilo podklady k podpore obnovy bytového fondu vo vlastníctve mesta na uliciach Moyzesova a Moravská.

Plán dopravnej obslužnosti mesta Púchov

Prof. Ing. Jozef Gnap, PhD. s kolektívom spolupracovníkov zo Žilinskej univerzity vypracovali a poslancom predstavili analytický materiál Doplnenie a aktualizácia plánu dopravnej obslužnosti mesta Púchov. Pre programové obdobie 2021-2027 štrukturálnych fondov EÚ sa počíta s podporou mestskej hromadnej dopravy, integrovaných dopravných systémov a udržateľnej mobility v mestách EÚ a je potrebné využiť tieto možnosti pre zvýšenie kvality MAD v meste Púchov. Plán dopravnej obslužnosti mesta Púchov je strategický dokument a je potrebný aj pre budúce podanie projektov, napr. na rekonštrukcie zastávok, obstaranie dopravných prostriedkov MAD, tarifného a vybavovacieho systému vo väzbe na integrovaný dopravný systém.

Odborná štúdia rieši problematiku potenciálneho dopytu a súčasného stavu dopravnej obsluhy mesta Púchov. V návrhovej časti navrhuje usporiadanie liniek MAD, posudzuje koordináciu a súbežnosť MAD s ostatnými druhmi dopravy, a tiež potrebu investícií do dopravných prostriedkov a zastávok MAD. V zhrnutí k možnosti úpravy cestovného v MAD analýza uvádza: „Vo väčšine porovnávaného cestovného sú ceny v meste Púchov na nižšej úrovni s porovnávanými mestami pri využití dopravnej karty a Púchovskej čipovej karty. Pri platbe v hotovosti sú ceny vo väčšine porovnávaných skupín cestujúcich vyššie. Je tu jednoznačná snaha zo strany Mesta Púchov o podporu využívanie bezhotovostného platobného styku, ktorý má celý rad výhod a jeho výhody zvýrazňujú aj protiepidemické opatrenia proti šíreniu koronavírusu COVID-19.“

Neodporúča zvyšovať cenu cestovného v MAD. Pre podporu využívanie MAD odporúča zvážiť rokovanie s organizátorom IDS Trenčianskeho kraja o možnej tarifnej integrácií v rámci budovania Integrovanému dopravnému systému Trenčianskeho kraja s prepojením na Žilinský kraj. Odporúča zaviesť SMS lístok ako nástroj na pritiahnutie jednorazových cestujúcich do MAD. Oceňuje, že od 1.1.2020 v MAD Púchov môžu obyvatelia a pravidelní návštevníci mesta (zamestnanci podnikov, škôl, úradov atď.) využívať časové predplatné cestovné lístky s platnosťou 30 až 365 dní.

Informácia o investičných akciách Mesta Púchov

Informáciu o investičných akciách Mesta Púchov zastupiteľstvu predložila prednostka MsÚ Iveta Brindzová, ktorá je zároveň poverená vedením oddelenia výstavby, investícií, životného prostredia a stavebného úradu. Skolaudovaná bola akcia Stavebné úpravy ZUŠ (243.802 eur), kolaudácia prebieha pri akcii Stavebné úpravy KD Ihrište (5.000 eur). Zrealizované boli investičné akcie: Rekonštrukcia vežičky Hasičskej zbrojnice Horné Kočkovce (9.000 eur), Plot cintorín Hrabovka – rekonštrukcia (20.000 eur), Sanácia strechy DZH Púchov (35.346 eur), DK Hoština – kuchynka (6.000 eur). Realizácia investičnej akcie prebieha: Rekonštrukcii zasadačky MsÚ (55.000 eur), Rekonštrukcia komunikácie T. Vansovej (70.000 eur), 5 hniezd polopodzemných kontajnerov (125.000 eur), Rekonštrukcia sauny na plavárni (185.000 eur). Ďalšie investičné akcie sú v štádiu prípravy projektovej dokumentácie alebo už v procese verejného obstarávania dodávateľa, pričom predpoklad realizácie vo väčšine prípadov je do konca kalendárneho roka.

Záver rokovania mestského zastupiteľstva

Rokovanie poslancov tradične končilo bodmi Predaj, kúpa, nájom a správami o činnosti mestských spoločností, mestskej polície a mestského úradu. Viceprimátor mesta Lukáš Ranik predložil zastupiteľstvu návrh Doplnku č.4 Zásad podpory individuálneho bývania v Meste Púchov, ktorý poslanci schválili. Na základe uvedeného občania Púchov obdržia do 20.12.2021 podporu na bývanie vo zvýšenej čiastke. Mestské zastupiteľstvo schválilo tiež zriadenie komisie k riešeniu petície za odstránenie pódia z Pešej zóny pod vedením viceprimátora mesta Lukáša Ranika.

Na návrh prednostky MsÚ Ivety Brindzovej poslanci schválili Dohodu o spolupráci partnerov na projekte v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika s názvom “Park Rochus a Lesopark Lachovec – společné přírodní a kultúrní dědictví“ v rámci Výzvy Interreg V-A SK-CZ/2021/13 medzi Mestom Uherské Hradište ako vedúcim partnerom projektu a Mesto Púchov ako Hlavným cezhraničným partnerom projektu, na základe ktorej spolupráce by v prípade schválenia projektu, mohli byť refundované mestu náklady na rekonštrukciu amfiteátru. Zastupiteľstvo ďalej vzalo na vedomie Zmluvu o službách vo verejnom záujme v mestskej autobusovej doprave na území Mesta Púchov, medzi Mestom Puchov ako objednávateľom a Autobusovou dopravou Púchov, a.s. ako dopravcom.

V úplnom závere rokovania mestského zastupiteľstva viceprimátor Lukáš Ranik poďakoval v mene poslancov mestskému právnikovi JUDr. Antonovi Školekovi za jeho úspešné obhajovanie spoločnosti PTSM, s.r.o. v súdnom spore so spoločnosťou WOOD ENERGY. V súdnom spore hrozilo našej mestskej spoločnosti, že bude musieť zaplatiť spoločnosti WOOD ENERGY viac ako 2 milióny eur (o kauze sme písali v minulom čísle PN) a JUDr. Školekovi sa podarilo na Krajskom súde v Trenčíne zvrátiť pre PTSM nepriaznivý prvoinštančný rozsudok Okresného súdu v Považskej Bystrici.

Slavomír Flimmel