UNESCO si 5. októbra pripomenie Svetový deň učiteľov

20

Svetový deň učiteľov si pripomíname každoročne 5. októbra. V druhom roku pandémie COVID-19 sa tohtoročný Svetový deň učiteľov zameria na podporu, ktorú učitelia potrebujú, aby mohli plne prispieť k procesu obnovy vzdelávania.

Svetový deň učiteľov si pripomíname každoročne 5. októbra už od roku 1994 pri príležitosti výročia prijatia odporúčania ILO/UNESCO z roku 1966 o postavení učiteľov. Toto medzinárodné odporúčanie stanovuje práva a zodpovednosti učiteľov, ako aj štandardy pre ich vzdelanie, ďalší profesionálny rozvoj, nábor, zamestnanie a podmienky výučby a vzdelávania. Svetový deň učiteľov pripomína aj Odporúčanie UNESCO o postavení vysokoškolských učiteľov.

V druhom roku pandémie COVID-19 sa tohtoročný Svetový deň učiteľov zameria na podporu, ktorú učitelia potrebujú, aby mohli plne prispieť k procesu obnovy vzdelávania. Oslavy Svetového dňa učiteľov sa budú konať po celom svete s hlavným cieľom upriamiť pozornosť vlád a medzinárodného spoločenstva na situáciu učiteľov na celom svete a výzvy, ktorým učiteľská profesia čelí. Na oslavách Svetového dňa učiteľov sa aktívne zúčastnia vlády, miestne úrady, učitelia z rôznych kontextov a profesionálnych prostredí, médiá, študenti, rodičia a širšia verejnosť.

Pokiaľ ide o fázu obnovy po pandémii, je nevyhnutné obnoviť úlohu učiteľov ako kľúčových aktérov pri obnove adaptabilnejších systémov vzdelávania, ktoré sú odolné voči budúcim šokom, a zaistiť rovnosť a začlenenie pre všetkých študentov za každých okolností. Preto ministerský segment „Svetového stretnutia o vzdelávaní“ stanovil ako prioritu poskytovanie podpory všetkým učiteľom a školskému personálu ako pracovníkom v prvej línii. Aj preto UNESCO, UNICEF a Svetová banka spustili spoločnú misiu: Obnovenie vzdelávania v roku 2021, zameranú na podporu učiteľov, ktorá všetkým žiakom umožní vrátiť sa do školy a doplniť si zameškané učivo.

UNESCO