Zastupiteľstvo rokovalo o Púchovskej kultúre, s.r.o.

524

Rokovanie púchovského mestského zastupiteľstva sa uskutočnilo v stredu 25. septembra 2019 v Divadle Púchov.

Mestské zastupiteľstvo viedla primátorka Katarína Heneková za účasti šestnástich z devätnásť poslancov. Zo zdravotných dôvodov boli ospravedlnení poslanci Roman Hvizdák, Daniel Lako a Milada Vargová. V úvode rokovania dostali priestor občania, ktorí poslancom predniesli svoje podnety. Po kontrole uznesení zastupiteľstvo prerokovalo Správu z kontroly výdavkov mesta čerpaných v roku 2018, zverejňovania a vykonávania základnej finančnej kontroly v Mestskej polícii.

Hlavná kontrolórka Marta Kavecká predložila poslancom svoju správu z kontroly Púchovská kultúra, s.r.o. zameranú na hospodárenie a dodržiavanie základných legislatívnych predpisov. Kontrola bola vykonaná na základe požiadavky mestského zastupiteľstva z 11.06.2019. Dôvodom tejto kontroly bol nepriaznivý výsledok hospodárenia spoločnosti v roku 2018, konkrétne vykázanie straty v sume -71.891 eur. Ako vyšlo najavo z diskusných príspevkov hlavnej kontrolórky, mestského právnika a poslancov mestského zastupiteľstva spoločnosť Púchovská kultúra od svojho vzniku nemala schválené základné vnútorné predpisy ako sú organizačný poriadok, pracovný poriadok, interné smernice o odmeňovaní a rozpočítavaní správnej réžie na jednotlivé strediská, činnosti a akcie. Spoločnosť neviedla riadnu centrálnu evidenciu zmlúv.

V Púchovskej kultúre došlo nedávno k personálnym zmenám vo vedení: ku dňu 1.8.2019 sa zmenil konateľ spoločnosti – Ing. Miloša Svobodu nahradil Mgr. Pavol Pivko a ku dňu 30.9.2019 na základe dohody o rozviazaní pracovného pomeru odišla zo spoločnosti manažérka kultúry Mgr. Milada Vargová. V diskusii k správe hlavnej kontrolórky vystúpilo viacero poslancov. Poslanec Emil Filo povedal: „Chod spoločnosti riadila pani Vargová, konateľ spoločnosti len podpisoval, čo mu predkladala. Plnú zodpovednosť za výsledky hospodárenia nesie jednoznačne bývalý konateľ spoločnosti Púchovská kultúra pán Miloš Svoboda. Nepriamu zodpovednosť nesie aj pani Vargová… Z morálneho hľadiska ma pani Vargová totálne sklamala. Doporučujem jej vykonať jedinú a poslednú slušnú vec, aby sa vzdala poslaneckého mandátu. Poslanecký sľub svojim konaním porušila.“

Bývalý konateľ spoločnosti Miloš Svoboda sa obhajoval: „Ja som sa na manažérku spoliehal ako na odborníčku v kultúre, ktorá tu bola roky, ktorá to – ako sa spomína – robila so srdiečkom. Podľa všetkého to tak nebolo…“ Do vzniku spoločnosti v roku 2017 v Divadle nefungoval ani systém transparentného predaja lístkov na podujatia, neexistovali registračné pokladne. V novej spoločnosti sa na predaje zaviedli zákonom predpísané registračné pokladne a navyše sa spustil systém predaja lístkov aj cez webovú aplikáciu. Mnohé veci sa zlepšili, ale ako uviedol bývalý konateľ, manažérka kultúry ho sklamala.

Nový konateľ spoločnosti Pavol Pivko sa k správe vyjadril: „Ja si myslím, že Púchovská kultúra bola manažovaná veľmi zle, vôbec nebola manažovaná srdcom… Mojou úlohou je Púchovskú kultúru pozdvihnúť, urobiť ju transparentnou a peniaze, ktoré mi odklepnete v rozpočte v roku 2020, využiť rozumne.“ Poslanci tento bod rokovania uzavreli prijatím uznesenia navrhnutého poslaneckým klubom Integrita, ktoré predniesol poslanec Rudolf Marman: „Mestské zastupiteľstvo žiada primátorku mesta Púchov JUDr. Henekovú a konateľa Púchovskej kultúry, s.r.o. Mgr. Pivku vyvodiť osobnú finančnú zodpovednosť zamestnancov spoločnosti Púchovská kultúra, s.r.o. za zistený nepriaznivý stav v spoločnosti Púchovská kultúra, s.r.o., ktorý vyústil do prijatých odporúčaní a opatrení hlavnou kontrolórkou mesta uvedených v správe z vykonanej kontroly.“

Mestské zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo plnenie rozpočtu Mesta Púchov k 30.6.2019 a monitorovaciu správu programového rozpočtu k 30.6.2019 (predkladateľ L. Pružinská), Operačný plán zimnej údržby Mesta Púchov na roky 2019 – 2020 (predkladateľ M. Svoboda, A. Vavrová). Poslanci prerokovali a schválili Štatút participatívneho rozpočtu Mesta Púchov a Dodatok č. 1 k Zásadám o činnosti výborov v mestských častiach Púchova (obidva materiály predkladala Z. Brindzová), Úpravu rozpočtu Mesta Púchov – september 2019 (predkladateľ L. Pružinská). Poslanci schválili odmenu hlavnej kontrolórke za obdobie prvého polroku 2019 v sume 1.200 eur.

Keďže nedávno došlo k výmene konateľa v spoločnosti Púchov servis, s.r.o., poslanci schválili zmenu člena v komisii bytovej politiky – odvolali Ing. Ivana Andrejčíka a za člena komisie zvolili Michala Kočnera. Ing. arch. Daniela Šicová predložila zastupiteľstvu Informáciu o investičných akciách Mesta Púchov. Ďalej poslanci schválili drobné dotácie pre školy a občianske združenia a odpredaj, resp. prenájom časti mestských pozemkov. Prenájom zastupiteľstvo schválilo aj v prípade niekoľkých nebytových priestorov objektu SOV na Nám. slobody – pre divadelné a folklórne súbory (Púchovská kultúra, s.r.o.), OZ Rádioklub Javorník a firme Rebita, s.r.o. za dohodnutým účelom prevádzkovania cukrárne Azalka.

Mestské zastupiteľstvo požiadalo uznesením právneho zástupcu mesta Púchov JUDr. Školeka o vypracovanie a predloženie písomnej informácie o všetkých právnych sporoch, ktoré vedie Mesto Púchov a jeho mestské spoločnosti a tiež informáciu v akom právnom stave sa nachádzajú. Prerokovalo a schválilo správy o činnosti mestských spoločností, mestskej polície a mestského úradu. Ako posledné uznesenie poslanci schválili doplnenie predmetu činnosti spoločnosti Púchovská kultúra, s.r.o. o vlastnú divadelnú, kultúrnu, folklórnu a tanečnú činnosť. Spoločnosť bude túto činnosť vykonávať súbormi: Folklórny súbor Váh, Folklórny súbor Holíšan, Detský folklórny súbor Prípravka, Detský folklórny súbor Púchovček, Detský folklórny súbor Biela voda, Detský divadelný súbor Trpaslíci, Detský divadelný súbor Ochotníček, Divadelný súbor Makyta, Divadelný súbor D121, Divadelný súbor M a Divadelný súbor Homo Fuge.

Slavomír Flimmel