Zmapujú životný štýl stredoškolákov

252

Základné ukazovatele zdravotného stavu, fyzickú zdatnosť, držanie tela, ale aj stravovacie návyky, pohybové aktivity a životný štýl troch tisícok prvákov zo stredných škôl zmapujú odborníci z 36 regionálnych úradov verejného zdravotníctva v SR.

Prvá časť prieskumu sa uskutoční od 19. marca 2018 do 1. júna 2018, druhá časť sa zrealizuje v školskom roku 2019/2020, keď budú študenti tretiaci. „Prieskum vychádza z úloh Národného akčného plánu pre podporu pohybovej aktivity na roky 2017-2020, ktorý prijala vláda v máji 2017. Výsledky prieskumu u študentov pomôžu tvorcom národných a regionálnych politík nájsť spôsoby a možnosti ako podporovať deti a mládež v tom, aby sa pravidelne venovali pohybu“, informuje Ján Mikas, hlavný hygienik Slovenskej republiky.

Ako jeden z najdôležitejších faktorov zdravia, fyzická aktivita nám pomáha lepšie prekrviť celý organizmus, zlepšiť prácu srdca, udržiavať normálnu hmotnosť, upraviť pomer dobrého a zlého cholesterolu, zlepšiť hustotu a silu kostí, termoreguláciu organizmu, štruktúru a funkcie väzív, šliach a chrupaviek, ďalej látkovú premenu, udržiavať normálne hodnoty krvného tlaku a znižovať pravdepodobnosť srdcovo-cievnych ochorení.

„Súčasťou prieskumu bude prednáška o vplyve pravidelného pohybu a vyváženej životosprávy na zdravie s názvom Prínosy optimálnej pohybovej aktivity, s cieľom poskytnúť študentom komplexné informácie o prínosoch a benefitoch pohybovej aktivity aj s ohľadom na ich zdravotný stav (napríklad pri zistení nesprávneho držanie tela a pod.). Odborníci z regionálnych úradov verejného zdravotníctva budú okrem vybraných biochemických ukazovateľov zdravotného stavu prostredníctvom dotazníkov zisťovať či vôbec a akému športu sa študenti venujú, ako sa stravujú, ako vnímajú životnú pohodu, zdravie, ale tiež ako využívajú komunikačné technológie. Odpovedať budú aj na otázky o požívaní alkoholu a fajčení,“ hovorí Mgr. Mária Patoprstá z Odboru podpory zdravia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

Vyšetrenia aj testy zdatnosti

Všetci  účastníci absolvujú komplex meraní. V rámci antropometrie to bude zmeranie telesnej výšky, hmotnosti a stanovenie pomeru medzi nimi, zmeranie percenta kostrového svalstva a bazálneho metabolizmu, obvodu pása a bokov, výpočet pomeru obvodu pása k telesnej výške a zmeranie percenta telesného tuku. Zistia im aj hodnoty krvného tlaku a pulzu, celkového a ochranného cholesterolu, glykémie a triacylglycerolov.

Odborníci posúdia u stredoškolákov držanie hlavy a krku, hrudníka, brucha a panvy, dolných končatín a zakrivenie chrbtice. Prípadné zmeny v držaní tela sa ukážu pomocou Matthiasovho testu, pri ktorom drží testovaný v stoji tridsať sekúnd predpažené ruky. Merania doplnia funkčné vyšetrenie pľúc  – spirometria a testovanie telesnej zdatnosti dvoma jednoduchými funkčnými testami, ktorými sa sleduje odozva srdcovo-cievneho systému na záťaž. Jedným je Ruffierov test – testovaný urobí tridsať drepov počas 30-45 sekúnd, druhým nenáročný ergonomický test na stacionárnom bicykli. Študent absolvuje aj stúpajúcu záťaž v troch 3-5 minútových intervaloch s minútovou pauzou po každom záťažovom stupni.

Prevencia pre budúcnosť

Prvé výsledky prieskumu by mali byť spracované na konci tohto roku. Študenti sa prostredníctvom prieskumu dozvedia aj prečo je zdravá životospráva dôležitá v prevencii chronických neprenosných ochorení.

„Na výsledky prvej časti nadviaže druhá, v školskom roku 2019/2020, po ktorej získame ucelenejší obraz nielen o zdravotnom stave, ale aj o tom, na akej úrovni je a ako sa mení fyzická kondícia stredoškolákov, či sa kvalitne stravujú, či nemajú problém s látkovými alebo nelátkovými závislosťami a ďalšie. Našim cieľom je už počas tejto prvej realizovanej časti prieskumu poskytnúť študentom cenné informácie a zistenia o ich životnom štýle, vďaka čomu budú môcť svoj životný štýl následne pozitívne ovplyvniť. Po absolvovaní všetkých meraní dostane každý študent výstupný protokol spolu s odporúčaniami a radami, na ktorých odborníkov sa môže obrátiť v prípade, ak sa výsledky meraní a vyšetrení odchýlia od normy“,  informuje Ján Mikas, hlavný hygienik SR.

Zdroj: ÚVZ, foto: pixabay.com