ZMENY PRI VÝBEROVOM KONANÍ DO MESTSKEJ POLÍCIE

1171

Vo štvrtok 25. februára 2016 uplynula lehota, dokedy sa noví uchádzači na obsadenie 2 pracovných miest v mestskej polícii v Púchove mohli prihlásiť do výberového konania. Téma mestskej polície rezonovala i na zasadaní ostatného mestského zastupiteľstva. V minulom roku boli upravené podmienky pre uchádzačov, keďže na aprílovom rokovaní mestského zastupiteľstva boli na podnet okresnej prokurátorky upravené zásady výberových konaní do mestskej polície.

Zmeny v texte Zásad

V zásadách výberových konaní na pracovné miesto mestského policajta v Púchove z roku 2015 sa zmenil fakt, že bezúhonnosť preukazuje uchádzač výpisom a nie odpisom z registra trestov. Podľa aktuálnych zásad na uvedené výberové konanie tiež nemôže primátor mesta Púchov prijať do zamestnania na post mestského policajta osobu bez prijímacieho konania tak, ako to bolo uvedené v predchádzajúcich zásadách z roku 2007. Zo zákona č. 552/2003 Z. z. vyplýva povinnosť informovať o voľných pracovných miestach na výkon práce vo verejnom záujme na miesta u zamestnávateľa, ktoré je zamestnancom prístupné a umožniť zamestnancom a iným fyzickým osobám uchádzať sa o tieto voľné miesta. Po zmenách v texte zásad k výberovému konaniu sa môže natískať otázka, či budú podľa nových zásad preverení už slúžiaci mestskí policajti. Súčasní mestskí policajti už boli prijatí do pracovného pomeru, teda predpokladám, že splnili všetky podmienky pre prijatie do zamestnania v zmysle platného zákona o obecnej polícii (zákon č. 564/1991 Z.z. V platnom znení) a v zmysle zásad, ktoré boli platné v čase ich prijatia do zamestnania,“ odpovedala na otázku prednostka mestského úradu Eva Kvocerová a zároveň doplnila, „ak dôjde k novelizácii súčasne platných zásad a podmienkou prijatia nových mestských policajtov budú napr. kondičné testy, novelou by mali byť upravené aj podmienky preverovania telesnej spôsobilosti už zamestnaných mestských policajtov so stanovením kritérií. Na to je však potrebná iniciatíva v takomto zmysle zásady novelizovať a poslanecká vôľa ich znenie schváliť.“

Mišúnova iniciatíva

Na protizákonnosť uznesenia mestského zastupiteľstva z roku 2007, ktoré pôvodne upravovalo zásady výberových konaní mestskej polície, upozornil okresnú prokurátoru na začiatku roka 2015 občiansky aktivista Marián Mišún. V tom čase rozbehol i petíciu na podporu zamestnanosti mladých ľudí v Púchove, za sociálnu spravodlivosť, proti zvýhodňovaniu osôb na dôchodku, policajtov a vojakov poberajúcich výsluhy pri výberových konaniach na pracovné miesta vo verejnej správe. „Jedným z mojich zámerov je odvolať súčasného náčelníka pána Čuraja, ktorý dlhodobo – 8 rokov toleroval protizákonné zásady pre výberové konania k mestskej polícii. Práve preto by som privítal, aby náčelník Čuraj, ktorý evidentne morálne zlyhal a spôsobil uvedený protizákonný stav, bol poslancami mestského zastupiteľstva odvolaný. Čo sa týka počtu podpisov, s ohľadom na skutočnosť, že som uvedenú petíciu nikde verejne nevystavil, ani mi z jej propagáciou a zbieraním podpisov nikto reálne nepomáhal, tak počet podpisov považujem za postačujúci,“ odpovedal Mišún na otázku, či považuje iniciovanú petíciu a upozornenie na nezákonnosť za úspešné. Prijaté zmeny pri výberovom konaní považuje Mišún až na malé výhrady za zmenu k lepšiemu, najmä s ohľadom, že z nich bola vypustená možnosť prijať protekčne a bez prijímacieho konania určitých uchádzačov. Výhrady má voči mestu Púchov pri platení potrebných vyšetrení, pretože si myslí, že tým odradí mnohých potenciálnych záujemcov:„Veď mladí, nezamestnaní ľudia si predsa nemôžu len tak, dovoliť zaplatiť viac ako 100 euro.“

MsP1

Petíciou sa zaoberalo i mestské zastupiteľstvo

Žiadosť Mariána Mišúna bola i súčasťou programu ostatného mestského zastupiteľstva. Podľa vedúceho právno-organizačného oddelenia mestského úradu Radoslava Machana diskriminuje predložená petícia najmä osoby s výsluhovým dôchodkom a je v rozpore s tzv. antidiskriminačným zákonom č. 365/2004 Zb. z. Na slová Machana reagoval samotný Mišún:„Petícia, ktorú som predložil bola zámerne nastavená tak, aby diskriminovala týchto výsluhových dôchodcov a aby podnietila ľudí premýšľať. Z tohto dôvodu splnila svoj účel.“ K poplatku za potvrdenie o spôsobilosti sa vyjadril i poslanec a lekár MUDr. Viliam Bršiak:„Nerobíme to za 100 €, ale za 15 €.“ Mestskí poslanci napokon neschválili návrhy uvedené v spomínanej petícii.

MsP3

Náčelník polície reaguje

O vyjadrenie sme požiadali aj náčelníka mestskej polície v Púchove Jozefa Čuraja. „Výberové konanie nie je podľa zákona nutné realizovať na post rádového mestského policajta, ale iba na vedúce pozície, akou je napríklad funkcia Náčelníka mestskej polície. Žiadny štátny orgán nepovedal, že som porušil zákon,“ reagoval Čuraj na obvinenia Mariána Mišúna a zároveň dodal, “každý má právo podať petíciu. Pán Mišún bude rýpať, kým nedostane po nose zákonným spôsobom, alebo sa podá žaloba na ochranu osobnostných práv. Viete, celý problém vznikol tak, že Mišún chcel byť v Púchove mestským policajtom, keďže bol vyhodený z mestskej polície v Trnave. Prišiel za mnou osobne, no ja nemám a nemal som právomoc na prijímanie zamestnancov. Vysvetlil som mu zákonné podmienky, najmä bezúhonnosť. Mišún využil novelu Zákona o registri trestov, na základe ktorej pri uchádzaní sa o post mestského policajta netreba predložiť celý odpis, ale už iba výpis z registra trestov. Vo výpise sa nezverejňujú všetky tresty, ktoré občan mal v minulosti. Zamlčal teda pred zamestnávateľom základnú oznamovaciu povinnosť podľa iného zákona o tom, že bol právoplatne odsúdený a nie je bezúhonný. Policajt, ktorý bol právoplatne odsúdený nemôže riešiť veci na ulici, občanov bezúhonných, ktorý nemali nikdy problém zo zákonom. To je môj názor, ide o morálny pohľad. Nemôže to do tejto roviny skĺznuť.“ V súčasnosti je zamestnancom mestskej polície 17 pracovníkov vrátane upratovačky, z toho dve osoby sú dlhodobo práce neschopné. Podľa Náčelníka mestskej polície Čuraja by bol ideálny stav 18 ľudí vo výkone služby. Podľa prednostky mesta Kvocerovej sa na pozície mestských policajtov v Púchove aktuálne prihlásili najmä mladí ľudia, z toho dve ženy.

-pam-