Nové terapeutické metódy na Chmelinci

1014

Nie každý si dokáže pomôcť sám aj v najzložitejších životných situáciách. Presvedčili sme sa, že rešpekt a dôstojný postoj k ľuďom odkázaným na pomoc druhých nie sú v CSS Chmelinec len prázdnymi pojmami.

Centrum sociálnych služieb – Chmelinec je zariadením, ktoré poskytuje službu v domove sociálnych služieb (DSS) a špecializovanom zariadení (ŠZ). Do DSS sú prijímané osoby s minimálne V. stupňom odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby do dovŕšenia dôchodkového veku alebo osoby nevidiace alebo prakticky nevidiace, ktorých stupeň odkázanosti je najmenej  III podľa výsledku posudkovej činnosti. Do ŠZ sú prijímaní ľudia najmä s diagnózou Parkinsonova choroba a demencia rôzneho typu etiológie so stupňom odkázanosti V alebo VI.

Uvítali by väčšiu spoluprácu s mestom a obcami

Záujem o umiestnenie v zariadeniach CSS Chmelinec je v súčasnosti vyšší ako ich kapacita. Obe pracujú pri plnej vyťaženosti, ktorá činí sedemdesiat klientov na jedno zariadenie: „V zozname čakateľov o zabezpečenie sociálnej služby v DSS v  súčasnosti evidujeme tri žiadosti, čakateľov na špecializované zariadenie je až dvadsaťjeden. Uvítali by sme väčšiu spoluprácu s mestom a obcami v našom okrese pri poradenstve občanom skôr, ako si požiadajú o posúdenie na odkázanosť na sociálnu službu. Netreba zabúdať, že najideálnejšie je čo najdlhšie  zotrvanie občana vo svojom prirodzenom domácom prostredí a treba tiež zvážiť službu, na akú bude osoba posúdená. V meste máme aj zariadenia pre seniorov.“ hovorí Elena Behrová, riaditeľka CSS Chmelinec.

Terapie a aktivity

O potreby a záujmy klientov sa na sociálno-zdravotnom úseku CSS Chmelinec stará štyridsaťdva zamestnancov. Dennú službu drží spravidla šestnásť až sedemnásť ľudí, v nočnej službe bývajú traja až štyria pracovníci. Ich úlohou, alebo skôr poslaním, je čo najviac spríjemniť život tým, ktorí sú odkázaní na pomoc druhých. Aj preto majú na Chmelinci nezanedbateľný priestor rôzne aktivity a terapie: „Najnavštevovanejšie sú tvorivé dielne, máme tam tri skupiny štyrikrát v týždni. Venujeme sa hlavne jemnej motorike pri práci s papierom, štetcom, drevom či látkami a tiež pri strihaní, lepení alebo servítkovej technike. Nezabúdame ani na svoje okolie, staráme sa o záhony, polievame, sadíme, okopávame, teda klasické práce okolo domu.“

Vážia si dobrovoľníkov, je ich málo

Okrem ručných prác sa môžu klienti CSS Chmelinec venovať aj spoločenským hrám, relaxačnému cvičeniu na stoličkách, výzdobe spoločných priestorov vlastnoručne vyrobenými dekoráciami alebo čítaniu v spoločenskej miestnosti pod vedením dobrovoľníčky: „Túto prácu si nesmierne vážime, lebo dobrovoľnícka činnosť v zariadeniach sociálnych služieb veľmi chýba. Stále veríme, že sa pridajú žiaci a študenti stredných škôl a venujú chvíľu zo svojho voľného času návšteve niektorého klienta.“ dodáva E. Behrová, podľa ktorej slov sú v centre pre klientov zabezpečené tiež katolícke a evanjelické Bohoslužby a kultúrne podujatia. Okrem toho chodievajú zamestnanci s chodiacimi ale aj imobilnými klientmi na prechádzky, v lete do cukrárne, na jarmok či asistujú pri vybavovaní záležitostí na pošte, v bankách a úradoch.

Novinky: spomienková miestnosť a terapeutické bábiky

 Veľmi zaujímavý projekt sa pracovníkom CSS Chmelinec podarilo uskutočniť v septembri minulého roka: „Vďaka nadšeniu a spontánnosti našich zamestnancov sme pre našich klientov zriadili reminiscenčnú miestnosť. Samotná reminiscenčná terapia prebieha raz do týždňa a je zameraná na spomienky z minulosti, do ktorej sa naši klienti navracajú  formou rozhovorov, vôní, jedla, rôznorodých predmetov, fotografií, hudby, oblečenia  a taktiež pomocou inovatívnej metódy terapeutických bábik, ktorá sa okrem reminiscenčnej miestnosti denne využíva aj na izbách klientov. Práve terapia bábikami je najnovšia ,,zbraň“ používaná pri liečbe Alzheimerovej choroby, pričom hlavne u žien vyvolávajú materské inštinkty a môže zastaviť alebo aspoň spomaliť stratu dlhodobej pamäti. Bábika môže byť spôsobom na odstránenie stresu a strachu.“ Ďalšou z úspešných terapeutických noviniek, ktoré v CSS Chmelinec využívajú od konca minulého roka, je novozriadená kuchynka, v ktorej starkí spoločne pod vedením zamestnancov pripravujú koláčiky a drobné pečivo podľa ich osvedčených receptov.

reminiscenc. 003

Snaha prináša ovocie

Terapie prebiehajú najmä v dopoludňajších hodinách, kedy je k dispozícii najviac zamestnancov, popoludní sú plánované najmä cvičenia a prechádzky. Všetky činnosti v centre prebiehajú pod vedením odborných zamestnancov, ohľadne reminiscenčnej terapie a terapie s bábikami dokonca absolvovali dve pracovníčky koncom minulého roka špeciálne školenia. Podľa slov riaditeľky CSS Chmelinec snaha všetkých zainteresovaných prináša úrodu v podobe vďaky a veľkého záujmu o všetky druhy spomínaných terapií zo strany klientov: „Snažíme sa vytvoriť našim obyvateľom prostredie čo najviac pripomínajúce domov a hlavne im chceme venovať maximálnu pozornosť, úctu a rešpekt. Zaslúžia si to.“

Snoezelen miestnosť a canisterapia – hudba blízkej budúcnosti?

Ciele CSS Chmelinec do najbližšej budúcnosti sú jasné – rozšíriť už tak pomerne bohatú paletu ponúkaných terapií o ďalšie aktivity: „Na Dni otvorených dverí mala veľmi úspešnú premiéru canisterapia, liečba so psíkmi, naši klienti sa jej dožadujú. Chceli by sme tiež zriadiť Snoezelen miestnosť, prostredníctvom ktorej by sme chceli našim obyvateľom ponúkať nové zážitky, fyzické i psychické upokojenie, zotavenie, harmonizáciu, načerpanie síl a výber príjemných aktivít. Jedinou prekážkou by mohol byť nedostatok finančných prostriedkov. Veríme však, že všetko je riešiteľné a na daný druh terapie sme požiadali MPSVR SR o dotáciu. Ak by sme ju nezískali, pokúsime sa zohnať financie sponzorsky.“

-lef-