ZMOS o problematike túlavých zvierat

79

Združenie miest a obcí Slovenska pozná výsledky prieskumu, v ktorom sa mestá a obce vyjadrili aj k problematike túlavých zvierat.

Viac ako tretina samospráv realizuje odchyt túlavých psov

Z prieskumu Združenia miest a obcí Slovenska vyplýva, že 33,7 % samospráv realizuje odchyt túlavých psov a na umiestnenie využíva útulok zriadený susednou obcou alebo mestom. Ďalších 3,9 % realizuje ich odchyt a na umiestnenie využíva vlastný útulok. Celkovo 25,6 % uviedlo, že nerealizujú odchyt túlavých psov, pričom 26 % uviedlo inú odpoveď a 10,8 % respondentov sa nevedelo vyjadriť.

Kontrola evidencie

ZMOS v tejto súvislosti zaujímalo aj to, či samosprávy disponujú kontrolným mechanizmom na zistenie správnosti nahlásených údajov o chove psov, vrátane ich počtu. V prípade 19,8 % samospráv je evidencia psov zavedená a osvedčila sa. Zavedená evidencia, ktorá je nepostačujúca, sa podľa prieskumu spája s prostredím 17,3 % samospráv. Celkovo 32 % respondentov uviedlo, že systém evidencie nemajú zavedený, ale uvažujú o ňom. Iný postoj vyjadrilo 25,9 % samospráv, ktoré evidenciou nedisponujú a ani ju neplánujú zaviesť. Inú odpoveď na anketovú otázku uviedlo 1,8 % a 3,2 % opýtaných nevedelo odpovedať.

Úľava za osvojené zviera nie je samozrejmosť

ZMOS v prieskume hľadal aj odpoveď na otázku: „Zaviedli ste v rámci VZN nástroj na úľavy napr. za starostlivosť o osvojené zviera?“ Úľavu nezaviedlo a ani o nej neuvažuje 74 % samospráv. Ďalších 16,6 % samospráv úľavu za osvojené zviera nezaviedlo, ale uvažuje o tom. Takýto mechanizmus sa po zavedení doposiaľ osvedčil v prípade 3,3 % samospráv. Iba 1 % respondentov konštatovalo, že mechanizmus zaviedlo, ale sa neosvedčil. Inú odpoveď uviedlo 2,1 % a nevedelo odpovedať 3 % respondentov.

V čom spočíva úľava za osvojené zviera?

Napriek tomu, že úľavu za osvojené zviera zaviedlo celkovo 4,4 % samospráv, Združenie miest a obcí Slovenska zaujímalo, v čom spočíva tento nástroj. Zníženú daň za osvojeného psa zaviedlo 43,5 % zo všetkých, ktorí to majú upravené v príslušnom všeobecne záväznom nariadení. Ďalších 39,1 % daň za osvojeného psa odpustilo. V prípade 4,3 % samospráv bola úľava sprevádzaná príspevkom na kastráciu, respektíve sterilizáciu a rovnaké percento uviedlo aj podporu formou príspevku na krmivo. Celkovo 8,7 % spomedzi všetkých samospráv, ktoré zaviedli úľavu za osvojenie zvieraťa, nevedelo odpovedať na konkrétnu formu úľavy.

ZMOS bude reagovať

Združenie miest a obcí Slovenska bude na tieto zistenia reagovať spracovaním metodického usmernenia v rámci tzv. Včasnej intervencie, kde spracujeme komentár k povinnostiam samospráv vo vzťahu k zákonu, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ako aj k zákonu o veterinárnej starostlivosti a ďalej príslušnej legislatíve tak, aby samosprávy mohli disponovať dokumentom, ktorého dodržiavaním predchádzajú prípadným kolíziám s platnou legislatívou.

Prieskum s názvom „Bezpečná samospráva“, ktorého súčasťou boli aj tieto otázky, realizovalo Združenie miest a obcí Slovenska v čase od 7. septembra 2020 do 9. októbra 2020 na reprezentatívnej vzorke 516 respondentov. Výsledky prieskumu budú slúžiť ako podklad na ďalšiu prácu v rámci národného projektu ZMOS s názvom Modernizácia miestnej územnej samosprávy, ktorý je realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa. Súčasťou formulovaných záverov z prieskumu je aj tzv. druhostupňové triedenie dát, prostredníctvom ktorého poznáme postoje k tejto problematike s prihliadnutím na veľkostné kategórie obcí či jednotlivé regióny.

Michal Kaliňák, ZMOS