Herbarium Populi Vagi 2021

194

Púchovský Folklórny súbor Váh má tento rok opäť možnosť byť súčasťou umelecko-odborného projektu Herbarium Populi Vagi – dokumentujúceho vývojové varianty ľudového odevu obcí Stredného Považia a blízkeho okolia. Kalendárová forma sa tvorcom v minulých rokoch osvedčila, ako medzi odbornou i laickou verejnosťou, a preto aj v roku 2021 nás bude jednotlivými krojmi Považia sprevádzať práve veľkoformátový nástenný kalendár. Autori projektu nám v krátkom rozhovore ponúkli prehľad najzaujímavejších informácií.

Čo symbolizuje spojenie Herbarium Populi Vagi a ako vznikla myšlienka vytvoriť kalendár?

Herbarium Populi Vagi – Herbár ľudu Váhu vznikol ako reflexia ku konceptu projektu spájajúceho tradičný ľudový odev s umeleckým prvkami – kvetmi. Herbár ako zbierka zakonzervovaných kvetov – krojov, ktoré sú kvetmi nášho regiónu a upozorňuje na obsiahlu zbierku zozbieraného ľudového odevu. Pod slovom Vagus v latinčine môžeme hľadať 2 významy – starý názov rieky Váh, ktorý vznikol na základe rozvodnenosti rieky, pretože vagus v latinčine označuje aj prívlastok blúdivý. Vagus – Váh priamo odkazuje na modelový región projektu – Stredné Považie a jeho okolie. Celé slovné spojenie v latinčine upevňuje myšlienku projektu použitia pôvodného odevu a jeho súčastí (prípadne ich rekonštrukcií).

Kto je súčasťou tvorivého tímu projektu?

Tvorivý tím pozostáva zo skúsených a uznávaných odborníkov vo svojich odvetviach. Odborným garantom je etnológ PhDr. Richard Benech, ktorý zodpovedá za výber ľudového odevu, celkový koncept a formu jednotlivých dokumentovaných častí regiónu. Za fotografickú a umeleckú stránku je zodpovedný Michal Zahornacký, ktorý prišiel s myšlienkou zakomponovania živých kvetov do ľudového odevu. Grafické spracovanie do tlačovej podoby má na starosti grafický dizajnér Dominik Hajko, ktorý sa v súčasnosti špecializuje práve na spracovanie ornamentiky ľudovej výšivky v modernej grafike. Interné záležitosti, komunikáciu, propagáciu, pomocné práce, ale aj nastrojenie do odevov, spadajú do kompetencií Adama Staňa v spolupráci s Katarínou Kalusovou. Súčasťou projektu sú vždy aj zberatelia a znalci, ktorí svoje odevné súčiastky zapožičiavajú i odievajú modelov do svojich zberateľských pokladov. Za finančné a organizačné záležitosti tento rok zodpovedali Mgr. Lucia Šarišská, Ing. Marián Šarišský a Ing. Martin Rosina z Folklórneho súboru Váh.

Aký región Stredného Považia dokumentuje nadchádzajúci kalendár na rok 2021?

V kalendári na rok 2021 sa venujeme pomerne neznámej oblasti – Rajeckej doline, do ktorej spadá najviac popularizovaná obec Čičmany. Zároveň však chceme poukázať na fakt, že ľudový odev ďalších obcí ako sú Fačkov, Rajecká Lesná, Lietavská Svinná, Kamenná Poruba či Mojtín a Pružina, je vizuálne zaujímavý, podobný, a je možné v ňom sledovať špecifiká jednotlivých obcí.

V dnešnej dobe vidíme veľkú popularizáciu folklóru a ľudovej kultúry, snažíte sa projektom ľuďom viac priblížiť reálnu stránku tradičnej ľudovej kultúry v jej pôvodnej neznehodnotenej forme?

Jedným z našich cieľov je vyvrátiť predstavy laickej verejnosti o tom, že ľudové ume-nie je len o povrchnej kráse, kupovaných stuhách, umelých úsmevoch a častej idealizácii predstáv o živote v minulosti a našej kultúre. Snažíme sa ísť proti prúdu dnešného vývoja, kde sú prvky tradičnej ľudovej kultúry často viac zneužívané ako úctivo využívané. Na druhú stranu však chceme dokázať, že ľudová kultúra nemusí byť len dominantou minulosti, ale môže byť integrovaná aj jemnou a vkusnou formou pre potreby spoločnosti 21. storočia.

Ako sa vám podarilo spojiť tradičné prvky so súčasným umením?

Prvokom spájajúcim tradičné s moderným sú práve živé rezané kvety ako naturalistický element v kontraste s chladným výrazom modelov na fotografiách, fotených v štúdiu bez iných rušivých elementov. Fotografia zároveň naberá atmosféru estetickej zaujímavosti a vážnosti aj vďaka neutrálnemu výrazu modelov ako na starých fotografiách.

Aké všetky faktory sa musia dodržiavať pri zostavovaní a strojení modelov do ľudového odevu?

Projekt sa zameriava hlavne na sviatočný a obradový odev, ktoré patria k tým najzdobenejším v širokej palete variantov odevov v každej obci. Začína sa štúdiom zdrojov, komunikáciou so znalcami (zberateľmi) a terénnym výskumom, prípadne verifikáciou údajov v teréne u pamätníkov. Následne, po spracovaní všetkých informácií, sa snažíme pripraviť koncept tak, aby „čitateľ“ to, čo nenájde na jednej fotke, môže dohľadať na inom zábere. Je náročné zostaviť kalendár tak, aby aj informácie po vizuálnej stránke do seba zapadali. Preto sme zaradili do kalendára teoretickú časť s dokumentačnými fotografiami. Pred fotografovaním je potrebné určiť si základné pravidlá ustrojenia. Tým môže byť pomer zástery a sukne – to je napríklad signifikantný znak oblastí, alebo jednotlivých variantov v rôznych obdobiach. Komplikované sú úpravy ženských hláv, ktoré sa menia, zjednodušujú, a je potrebné úpravu porovnať aj s dobovými fotografiami. I keď dôverujete miestnym znalcom (zberateľom), vždy je na mieste pravidlo: „Dôveruj, ale preveruj.“ Pravidiel je veľmi veľa – od príležitosti k akej sa odev nosil, vek nositeľa, obdobie, ku ktorému sa odev viaže a hlavne, akú informáciu chceme odovzdať. Aj my sami musíme veľakrát dokazovať miestnym znalcom, že odevná súčiastka existovala, respektíve jej úprava bola iná. Učíme sa teda aj my, aj oni, a toto všetko chceme odovzdať ďalej. Prvotný je zámer, čo chceme, aby daná snímka zobrazovala a čo ňou chceme prezentovať.

Kalendár a fotografie majú nielen pútavú graficko-estetickú formu, ale aj vysokú výpovednú hodnotu. V čom spočíva práve jeho odborná hodnota?

Množstvo, možno graficky a tlačovo nákladnej literatúry, ponúka veľakrát plytké a nepresné informácie o ľudovom odeve, ktorú by bolo vhodné zaradiť do „neodporúčanej“ literatúry. V tomto projekte postupujeme opačným spôsobom – kolektivizácia kvalitného materiálu, predchádzajúci výskum v teréne, ale aj konzultácie so zberateľmi a znalcami, vyústia do kvalitného výstupu. Až ten je potom “čitateľovi” prezentovaný a svoju pútavosť (odbornú i estetickú) nadobudne nesilenou cestou.

Modeli a modelky v kalendári sú hudobníci a tanečníci FS Váh, je ich použitie na fotografiách zámerné?

Samozrejme, keďže sa jedná o herbár ĽUDU Váhu, snažili sme sa využiť ako modelov práve obyvateľov z regiónu. Zároveň integrácia folklórneho súboru, ktorého úlohou je šíriť osvetu o ľudovej kultúre, do projektu celoslovenského významu, dokáže nielen zvýšiť relevantnosť a povedomie o FS Váh vo svete folklóru a ľudovej kultúry, ale môže i ukázať, že súbory sa nemusia prezentovať len na javiskách a festivaloch.

Ako sa vžili členovia FS Váh do úlohy modelov a modeliek?

Odozva zo strany Váhistov je veľmi pozitívna. Dôležité pre nás je, aby si skúsili aké to je nastrojiť sa do odevov, ktoré mali naposledy oblečené ich nositelia pred niekoľkými desiatkami rokov. Zároveň môžu vidieť rozdiel medzi súborovými replikami odevu a reálnymi odevnými súčiastkami, ktorých vek niekedy presahoval aj 150 rokov. Do odevu ich strojili aj znalci a zberatelia priamo z regiónu či obce pôvodu kroja. Napríklad, zaviť ženu do čičmianskej podviky a rohatého účesu s čepcom je skutočne činnosť, ktorú dnes dokáže praktizovať len zopár ľudí na Slovensku. A takýchto úkonov sme realizovali v projekte desiatky.

Sú ešte ďalšie ambície na rozvíjanie projektu?

Chceme zdokumentovať ešte pár zostávajúcich subregiónov Stredného Považia. Pracuje sa aj na doplnení obrazov k rovnomennej výstave projektu, ktorá už bola prezentovaná aj na Trenčianskom hrade a Dubnickom folklórnom festivale.

Kde si budú môcť Púchovčania zakúpiť kalendár Herbarium Populi Vagi?

Výroba kalendára v týchto týždňoch finišuje. Sledujte facebookové stránky nášho Folklórneho súboru Váh i projektu Herbarium Populi Vagi, kde sa vždy dozviete aktuálne in-formácie a novinky. Preto odporúčame: nekupujte si zatiaľ kalendáre na rok 2021 a počkajte si na ten náš. O miestach predaja vás budeme včas informovať (napr. vaše obľúbené kníhkupectvá alebo informačné centrá). Za podporu pri vzniku kalendára ďakujeme hlavnému partnerovi spoločnosti OLD HEROLD, spoločnosti VS-MONT a Nadácii Matador.

Adam Staňo