ZMOS pozná postoje samospráv k obecným lesom

90

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) pozná postoje starostov a primátorov k problematike obecných lesov. Poznáme prístup k správe a prenájmu, spôsob obhospodarovania lesov, ale aj ich prínos pre komunál.

Koľko samospráv má lesy?

V prieskume, ktorý Združenie miest a obcí realizovalo v čase od 27. januára 2020 do 28. februára 2020 na vzorke 502 respondentov celkovo 25,3 % starostov a primátorov uviedlo, že ich samospráva má vo vlastníctve les, respektíve lesný pozemok. Takmer polovica, presnejšie 49,4 % respondentov konštatovala, že ich samospráva nemá les ani lesný pozemok. Ďalších 12,5 % opýtaných uviedlo, že vlastnia pasienok, respektíve pasienkový pozemok. Vodnú plochu (rybník, nádrž, rekreačnú plochu) podľa prieskumu vlastní 10,5 % samospráv. Iba 0,5 % respondentov uviedlo, že majú v prenájme les, respektíve lesný pozemok, 0,9% konštatovalo, že majú v prenájme pasienok a rovnaké percento uviedlo, že majú v prenájme vodnú plochu (rybník, nádrž, rekreačnú plochu). 

Kto prenajíma komunálne lesy?

Jedna z otázok prieskumu adresovaná starostom a primátorom sa týkala toho, akým spôsobom zabezpečujú obhospodarovanie lesného majetku. Celkovo 31 % starostov a primátorov uviedlo, že komunálne lesy prenajímajú inému subjektu. Priamo ich obhospodaruje 20 % samospráv. Prostredníctvom podnikateľského subjektu s viac ako 50 % vlastníckych vzťahov zabezpečuje obhospodarovanie lesov 13,8 % a 5,5 % to realizuje podnikateľským subjektom, v ktorom má samospráva menej ako 50 % podiel. Na túto otázku nevedelo odpovedať 16,6 % respondentov a 13,1 % starostov a primátorov uviedlo, že obhospodarovanie komunálnych lesov zabezpečujú inou formou.

Aký prínos očakávajú obyvatelia od komunálnych lesov

Združenie miest a obcí Slovenska sa starostov a primátorov zaradených do prieskumu požiadalo, aby uviedli plnenie akých funkcií, alebo služieb očakávajú obyvatelia od lesného majetku v správe komunálu. Celkovo 24,5 % respondentov uviedlo, že obyvatelia očakávajú zabezpečenie ochrany prírody. Ďalších 16,7 % vidí prínos v možnosti realizácie rekreačných, turistických, športových a iných aktivít. Zhodne po 15,6 % respondentov konštatovalo, že obyvatelia ich samospráv vidia prínos z hľadiska trvalého finančného príspevku do rozpočtu samospráv a údržby lesných ciest. Ďalších 9,2 % uviedlo prínos súvisiaci so vznikom pracovných miest, 9,9 % sa nevedelo vyjadriť, 7,8 % je presvedčených o tom, že obyvatelia neočakávajú žiadnu funkciu alebo službu a 0,7 % uviedlo inú odpoveď. Prínos spojený s príjmami z ťažby dreva uviedlo 28,9 % respondentov.

Súčasťou formulovaných záverov z prieskumu je aj tzv. druhostupňové triedenie dát, aby sme poznali postoje k tejto problematike s prihliadnutím na veľkostné kategórie obcí a tiež jednotlivé regióny. Výsledky prieskumu sú podkladmi na ďalšiu prácu v rámci národného projektu ZMOS s názvom Modernizácia miestnej územnej samosprávy, ktorý je realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa.

Michal Kaliňák, ZMOS, foto: Slavomír Flimmel