Zápis detí do 1. ročníka ZŠ pre školský rok 2020/21

577

Oznam o zápise detí do 1. ročníka ZŠ pre školský rok 2020/2021

Mesto Púchov informuje verejnosť, že v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Mesta Púchov č. 9/2019 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole sa uskutoční zápis detí do 1. ročníka ZŠ pre školský rok 2020/2021.

Miesto zápisu:

Termín zápisu:

 • 8. apríla 2020 od 14,00 do 17,00 hod.
 • 15. apríla 2020 od 14,00 do 17,00 hod.

Náhradný termín zápisu:

 • 22. apríla 2020 od 14,00 do 17,00 hod.

K zápisu si treba priniesť: občiansky preukaz zákonných zástupcov, rodný list dieťaťa, poplatok na predpísané zošity, pracovné zošity. Vhodné je priniesť si aj vyplnené tlačivá k zápisu, ktoré má konkrétna základná škola zverejnené na svojom webovom sídle.

Postup pri odklade povinnej školskej dochádzky:

 • predložiť riaditeľke ZŠ písomnú žiadosť zákonných zástupcov,
 • odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast,
 • odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Zákonným zástupcom odporúčame:

 • ak sa rozhodnete pre ZŠ mimo určeného školského obvodu, dieťa bude zapísané po dohode s riaditeľkou základnej školy,
 • ak je dieťa v zahraničí, požiadajú zákonní zástupcovia riaditeľku príslušnej ZŠ podľa školského obvodu v Púchove rozhodnúť o možnosti plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia Slovenskej republiky.

JUDr. Katarína HENEKOVÁ, primátorka mesta

Príprava zápisu detí do školy

Vo štvrtok sa stretli na Školskom úrade v Púchove zástupkyne štyroch základných škôl k príprave zápisu detí do 1. ročníka ZŠ. Venovali sa hlavne administratívnym úlohám zabezpečujúcich zápis pre školu, zriaďovateľa a štatistiku. Pre šk. r. 2020/21 v základných školách na území mesta podľa dostupných evidencií očakávajú na zápise 236 detí. V uvedenom počte sú už zarátané aj deti s trvalým pobytom v meste Púchov, deti, ktoré mali odloženú povinnú školskú dochádzku a deti z obce Nimnica.

Pri porovnaní so súčasným počtom 204 evidovaných predškolákov vo všetkých materských školách vrátane súkromnej a cirkevnej v Púchove nám vychádza, že 32 detí nenavštevuje materské školy v Púchove. Tento údaj je potvrdzujúcim ukazovateľom vzniknutého rozdielu očakávaného počtu detí, ktorý je porovnaný s počtom predškolákov v MŠ v Púchove, nakoľko aj v predchádzajúcich školských rokoch do prvých ročníkov ZŠ nastúpili aj deti z okolitých obcí a deti, ktoré v meste nemajú trvalý pobyt a zároveň naše deti, ktoré žijú mimo Púchova nastúpili do školy v tomto bydlisku, čo je prirodzený jav súčasnej spoločnosti a nedá sa vždy presne vyčísliť. Minulý rok sme k zápisu očakávali 212 detí, k zápisu prišlo 206 a reálne do 1 ročníka nastúpilo 179 detí. Pri tejto evidencii sme zaznamenali zaujímavý stav: 33 detí prišlo k nám do 1. ročníkov z iných obcí a 33 detí z Púchova nastúpilo v iných mestách a obciach.

Problém, pri zápise detí do školy, ktorý základné školy a zriaďovateľ predpokladá, je zápis detí, ktoré žijú s rodičmi v zahraničí a majú trvalý pobyt v Púchove. Každoročne je problémom sa s nimi skontaktovať a zistiť ich spôsob vzdelávania v zahraničí. Z uvedeného dôvodu vyzývame našu verejnosť a rodinných príslušníkov, ktorí sú v kontakte s takýmito rodinami o ich upozornenie na to, že si musia splniť zákonnú povinnosť zapísať dieťa do základnej školy na Slovensku, nakoľko sú občanmi SR a taktiež deti majú slovenské občianstvo, bez ohľadu na to, kde žijú.

Preto:

 • ak dieťa žije s rodičmi v zahraničí a má trvalý pobyt v Púchove musí absolvovať základnú školu v Púchove, alebo na inej ZŠ na Slovensku,
 • musí byť riadne prihlásené do kmeňovej školy v Púchove (teda tam, kam patrí podľa školského obvodu), alebo na inej ZŠ na Slovensku,
 • pri zápise zákonný zástupca oznámi, že dieťa bude študovať v zahraničí a zároveň písomne požiada riaditeľa školy o povolenie študovať v zahraničí,
 • ak má dieťa dvojité občianstvo, dieťa je zapísané a nastúpi do školy v krajine, kde má druhé občianstvo, nemusí byť zapísané u nás.

Ďalšie informácie môžete získať na MsÚ Púchov, školský úrad: Mgr. Češková, 042/4650848, e-mail: viera.ceskova@puchov.sk, alebo priamo u riaditeliek jednotlivých základných škôl v Púchove.

Zdroj: MsÚ Púchov, foto: Slavomír Flimmel