ZPOZ Púchov uspel na regionálnej prehliadke „Dieťa je dar“

776

Regionálna prehliadka Zborov pre občianske záležitosti (ZPOZ) regiónu Považská Bystrica, Púchov a Ilava sa konala 12. 4. 2018 v Župnom dome v Púchove.

Do prehliadky pod názvom „Dieťa je dar“, ktorá bola zorganizovaná v spolupráci s Považským osvetovým strediskom v Považskej Bystrici a mestom Púchov, sa prihlásili 3 súbory: ZPOZ pri Obecnom zastupiteľstve Udiča, ZPOZ pri Obecnom zastupiteľstve Dohňany a ZPOZ pri Mestskom úrade Púchov.

V úvode podujatia pripravil domáci kolektív z Púchova slávnosť Uvítania detí do života „na živo“. Veď v ľudskom živote niet väčšej radosti ako tá, keď do rodiny pribudne malý krásny človiečik. Slávnostný príhovor k rodičom predniesol primátor mesta Mgr. Rastislav Henek. Celú slávnosť uvádzala Mgr. Sisková, recitovala Mgr. Holáková, vedúca oddelenia školstva a sociálnych vecí. Matrikárka Ing. Savarová pozývala rodičov a ich deti – nových občanov mesta Púchov, aby prišli k osobnej gratulácii primátora mesta a k zapísaniu sa do pamätnej knihy. S pásmom básní a piesní v programe účinkovali deti z Materskej školy Požiarna ul. 1292 pod vedením pani učiteľky Jitky Bielikovej. Za hudobného sprievodu Jána Vojteka spievali sestry Karin a Bronislava Riljakové „Uspávanku“  od púchovskej autorky Márie Jašurdovej, pieseň „Talizman“ od Dominiky Mirgovej a „Uspávanku“ z Fíha Tralala – Farebný svet.

Prítomným sa prihovorila členka RR ZPOZ Irena Kováčiková, poslankyňa MsZ. Poďakovala primátorovi mesta Mgr. Rastislavovi Henekovi za možnosť organizovať regionálnu prehliadku v Púchove, za spoluprácu pri jej organizovaní a účinkujúcemu kolektívu ZPOZ Púchov za veľmi milú slávnosť. Privítala účinkujúce kolektívy a hostí, vyjadrila potešenie, že zavítali do nášho pekného mesta. Slovo odovzdala primátorovi mesta Mgr. Rastislavovi Henekovi, ktorý pozdravil a privítal účastníkov prehliadky.

Slávnosť Pasovania prvákov z Dohňan bola druhým programom uvedeným v rámci regionálnej prehliadky. Táto slávnosť sa už stala trvalou súčasťou kultúrneho kalendára obce Dohňany. Po slávnostnom príhovore poslankyne obecného zastupiteľstva nasledovalo pasovanie prvákov riaditeľkou Mgr. Katarínou Miškárovou. Prvákom boli odovzdané medaily MÚDREJ PANI SOVY a každý žiak svojim otlačkom palca potvrdil, čo sľúbil.

Treťou a poslednou ukážkou bola slávnosť Pasovania žiakov prvého ročníka do cechu školského v Udiči. Prváci svojim programom dokázali, akí sú šikovní a čo všetko sa naučili odkedy prvýkrát prekročili prah školy. Poznajú už skoro všetky písmenká a napočítajú do viac ako 10. Spoločným tancom na pesničku „Kamaráti“ od Mira Jaroša dokázali, že sú kamarátmi medzi sebou a aj s pani učiteľkami. Riaditeľka školy Jana Beláková uskutočnila pasovanie prvákov do cechu školského a pri tejto slávnostnej príležitosti sa im prihovoril zástupca starostu Štefan Matušík. Nasledoval sľub prvákov. Autorkou scenáru slávnosti bola Mgr. Petra Šramčíková.

Členovia odbornej komisie – p. Helena Martinková, p. Alena Hudáková a p. Jana Janíčková – dôkladne zhodnotili ukážky slávností a odporučili, že na celoslovenskú prehliadku, ktorá sa uskutoční 31.5.2018 na Sliači, postúpia kolektívy ZPOZ z Púchova a Udiče. O odporučení odbornej komisie boli na záver podujatia oboznámení členovia účinkujúcich kolektívov. Predsedníčka RR p. Vysudilová, riaditeľka POS Mgr. Čižmárová a členka RR I. Kováčiková odovzdali účinkujúcim kolektívom diplomy, darček a kvety. Na záver I. Kováčiková poďakovala riaditeľke POS Považská Bystrica, organizátorom prehliadky, účinkujúcim, hosťom a prehliadku ukončila s presvedčením, že o rok sa znovu stretnú pri ďalšej prehliadke.

Irena Kováčiková, členka RR ZPOZ