ZŠ J. A. Komenského je už v poradí treťou školou, ktorá sa môže popýšiť novým vybavením odborných učební

51

Mesto Púchov sa zapojilo do výzvy Integrovaného regionálneho operačného programu, ktorej prioritou bolo investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry. Projekt Základná škola J. A. Komenského, Púchov – obstaranie vybavenia odborných učební bol ukončený, žiaci i učitelia sa tak môžu tešiť novému vybaveniu odborných učební fyziky a polytechniky.

Zrealizovaný projekt pozostával z troch hlavných aktivít – obstarania vybavenia odbornej učebne fyziky, obstarania vybavenia odbornej učebne polytechniky a stavebno-technických úprav.

Učebňa fyziky je vybavená nábytkom – žiackymi stolmi a stoličkami, laboratórnymi stolmi, učebnými pomôckami a IKT technikou.

Učebňa polytechniky je vybavená novými modernými dielenskými pracoviskami, a učebnými pomôckami.

Výška nenávratného finančného príspevku predstavuje 86 446,82 eur a spoluúčasť mesta je 4 549,83 eur.

Výsledkom realizácie projektu je moderné vybavenie odbornej učebne fyziky a polytechniky, ktoré je nesporným krokom zabezpečenia kvalitnejšieho vzdelávania, úspešnej prípravy na ďalšie štúdium žiakov a ich lepšieho uplatnenia sa na trhu práce. „Mesto Púchov sa teší z úspechu už tretieho zrealizovaného projektu vybavenia odborných učební na našich základných školách. Za aktívnu spoluprácu a súčinnosť pri realizácií aktivít projektu patrí poďakovanie kolektívu zamestnancov školy, predovšetkým však p. zástupcovi Mgr. Miroslavovi Mudrákovi,“ uviedla koordinátorka projektu Jana Vondrová.

„Veľmi ma teší, že sa podarilo zrealizovať tento projekt, ktorého výsledkom je zvýšenie kvalifikovanej výučby. Je naším dlhodobým cieľom podporovať úroveň vzdelania v Púchove a ja prajem všetkým žiakom ZŠ J. A. Komenského, aby v týchto zmodernizovaných učebniach načerpali nové poznatky smerujúce k rozvoju ich vzdelania. Pedagógom prajem, aby v týchto priestoroch našli študentov, ktorí túžia po nových poznatkoch a skúsenostiach,“ doplnila primátorka mesta Katarína Heneková.

Žiaci už v týchto dňoch môžu naplno využívať novo-vybavené učebne, v ktorých učiť sa a skúšať nové veci je pre nich veľkým potešením.

Laura Krošláková
Foto: MsÚ