Alkohol ako zdravotný a spoločenský problém

156

Každoročne pripadá Európsky týždeň boja proti drogám na tretí novembrový týždeň. V roku 2022 tento týždeň prebiehal od 14. do 20. novembra. Jeho zámerom bolo zdôrazniť význam prevencie v boji proti zneužívaniu drog a zároveň zvýšenie povedomia o legálnych a nelegálnych drogách.

V roku 2022 bol vládou Slovenskej republiky schválený Národný akčný plán pre problémy s alkoholom na roky 2021-2030. Akčný plán vychádza z Globálnej stratégie znižovania škodlivých účinkov alkoholu a Národného akčného plánu pre problémy s alkoholom na roky 2013 – 2020. Cieľom nového akčného plánu je zvýšiť zdravotné uvedomenie a zdravotnú gramotnosť o rozsahu a povahe zdravotných, sociálnych a ekonomických účinkov škodlivého užívania alkoholu, ako aj redukovať negatívne dopady pitia alkoholu na rôzne cieľové skupiny, presadzovaním dôsledného dodržiavania regulačných opatrení zo strany štátu.

Alkohol je totiž jednou z najčastejšie požívaných návykových látok v Slovenskej republike. Spotreba alkoholu v Slovenskej republike je vyššia, ako je priemerná spotreba v Európe:

– Podľa Štatistického úradu Slovenskej republiky bola v roku 2019 spotreba alkoholických nápojov (víno, pivo, destiláty) na 1 obyvateľa (18+ rokov) 124 litrov, pričom išlo o spotrebu 10,9 l liehovín, 23,5 l vína a 89,6 l piva.

– Spotreba čistého alkoholu (v hodnote 100 % liehu) vo vybraných alkoholických nápojoch (víno, pivo, destiláty) na 1 obyvateľa (18+ rokov) v SR v roku 2019 bola 10,7 litra. 

Početné zdravotné dopady konzumácie alkoholu

Alkohol je pritom toxická, psychoaktívna látka s vlastnosťami, ktoré vyvolávajú závislosť. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) upozorňuje, že konzumácia alkoholu každoročne prispieva k 3 miliónom úmrtí na celom svete. Ďalšie milióny ľudí zas v dôsledku konzumácie alkoholu čelia invalidite a zhoršenému zdravotnému stavu. Alkohol je podľa WHO hlavným rizikovým faktorom predčasnej úmrtnosti a invalidity medzi osobami vo veku 15 až 49 rokov, pričom predstavuje 10 percent všetkých úmrtí v tejto vekovej skupine.

Alkohol ako omamná látka ovplyvňuje široké spektrum štruktúr a procesov v centrálnom nervovom systéme a zvyšuje riziko úmyselných a neúmyselných zranení. Alkohol má tiež značné toxické účinky na tráviaci a kardiovaskulárny systém. Alkoholické nápoje sú Medzinárodnou agentúrou pre výskum rakoviny klasifikované ako karcinogénne, keďže preukázateľne zvyšujú riziko hneď niekoľkých typov rakoviny. Okrem toho alkohol ako imunosupresívum zvyšuje riziko prenosných infekčných chorôb.

Vplyv alkoholu na nehodovosť v SR 

Okrem zdravotných dôsledkov sú výsledkom škodlivého požívania alkoholu aj značné sociálne a ekonomické straty pre jednotlivcov aj pre spoločnosť.

V roku 2021 bol podľa štatistík Prezídia policajného zboru celkový počet dopravných nehôd s následkom na živote alebo zdraví 4.281, pričom alkohol bol u vinníka nehody prítomný v 424 prípadoch, čo je takmer 10 %. Celkový počet dopravných nehôd s usmrtením bol 210 a alkohol bol u vinníka nehody prítomný v 35 prípadoch, teda v takmer 17 %. V roku 2022 zaznamenala polícia nárast požitia alkoholu za volantom. 

V snahe predchádzať ďalším tragickým udalostiam na cestách v dôsledku jazdy pod vplyvom alkoholu pripravilo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky informačnú kampaň s názvom „Alkohol za volantom môže zabíjať“. Kampaň bola spustená 27. októbra 2022 a bude trvať do konca roka. Hlavnými heslami kampane sú „Všetci sa chceme vrátiť domov živí a zdraví“ a „Šoféruj iba triezvy“.

ÚVZ SR