Rekonštrukcia križovatky pri Starých pumpách

324

Dňa 9.9.2019 Púchovské noviny zverejnili príspevok poslanca MsZ Ing. Pavla Melišíka, v ktorom navrhuje jednoprechodový variant riešenia prechodu pre chodcov na križovatke pri Starých pumpách. Za oddelenie výstavby, investícií, životného prostredia a stavebného úradu Mestského úradu v Púchove nám poskytli stanovisko k tomuto problému zo spracovanej projektovej dokumentácie Ing. Miroslav Svorada a Ing. arch. Daniela Šicová:

Technická dokumentácia potrebná k riešeniu úpravy križovatky ulíc Komenského a Janka Kráľa, ktorá rieši doplnenie chodníkov a prechodov pre chodcov bola zabezpečená na základe viacerých žiadostí podaných na Mesto Púchov v priebehu rokov 2017-2019 obyvateľmi tejto lokality. Dôsledne sa jej venovalo oddelenie dopravy a služieb mestského úradu. Problematika bola prerokovaná na viacerých zasadania komisie dopravy, kde sú zastúpení odborníci v oblasti dopravy mesta. Spracovaná bola oprávnenou osobou s podrobným položkovým rozpočtom a predbežne bola odsúhlasená zástupcom dopravného inšpektorátu, ktorý jednoznačne túto variantu odporučil ako vhodnejšiu z dôvodu bezpečnosti chodcov, ich pohybu, možnosti rozhľadu a reakcie.

Návrh poslanca Ing. P. Melišíka na riešenie prechodu pre chodcov nie je podložený projektom, ktorý by vypracovala oprávnená osoba s dodržaním všetkých noriem a predpisov. Má len svoju skicu, ku ktorej získal stanovisko zo Žilinskej univerzity. Poslancov návrh nemá spracovaný rozpočet, ktorý by zahŕňal všetky požadované doplnkové stavby – osvetlenie prechodu a odvodnenie predmetného územia. Pri jeho variante bude potrebné zatrubnenie rigolu, čo sú náklady, ktoré treba okrem nákladov na chodník zohľadniť. Na tieto skutočnosti upozorňuje aj stanovisko zo Žilinskej univerzity k návrhu poslanca Ing. P. Melišíka, v ktorom sa píše: „Z dodaných materiálov však nie je možné jednoznačne posúdiť vhodnosť tohto návrhu“.

Nami navrhované riešenie nezasahuje do súkromných pozemkov tak, ako by sa to mohlo zdať z nákresu poslanca Ing. P. Melišíka. Zároveň spĺňa podmienky všetkých platných noriem o projektovaní miestnych komunikácií, križovatiek na pozemných komunikáciách a zemných prácach. Pripravované riešenie spĺňa tiež podmienky predpisov a vzorových listov pre cestné stavby, z ktorých vyplýva aj povinnosť nasvietenia prechodov pre chodcov. Projektová dokumentácia rieši navyše odvodnenie navrhovaných stavebných objektov.

Vzhľadom na technicky komplikované územie a na spor mesta s majiteľom susedného pozemku, bude možno v budúcnosti potrebné pri výjazde z Ulice J. Kráľa na Komenského ulicu zrušiť jednosmernú premávku a situáciu riešiť obojsmernou premávku. Aj vtedy naše riešenie zabezpečí optimálnejší a bezpečnejší prechod v smere do mesta a k ZŠ Gorazdova. Máme viackrát potvrdené dopravným inšpektorátom aj komisiou dopravy, že je náš návrh jednoznačne vhodnejší. V súčasnosti oddelenie investícií, výstavby a životného prostredia mestského úradu zabezpečuje doklady k povoleniu dopravnej stavby a procesu verejného obstarávania dodávateľa stavby s možnosťou realizácie do konca roka 2019.

Požiadali sme tiež o vyjadrenie právnika mesta JUDr. Antona Školka, ktorý k článku poslanca Ing. P. Melišíka uviedol:

Vlastník pozemku Ing. S.Ž. vo svojom liste poslancom MZ v Púchove uviedol, že jednal so mnou ako s právnym zástupcom mesta, preto ma veľmi prekvapuje, že p. poslanec Ing. P. Melišík napísal do Púchovských novín článok bez toho, aby zistil aj právne stanovisko mesta. Môj právny názor je vo veci jednoznačný: mesto Púchov užíva časť nehnuteľnosti vo vlastníctve Ing. S.Ž. v súlade s právnym poriadkom SR, teda neporušuje vlastnícke práva vlastníka pozemku. Nie je pravdou tvrdenie p. poslanca Ing. P. Melišíka, že mesto Púchov musí pozemky vrátiť, lebo ich ani nikdy nenadobudlo. Pokiaľ by sa bol p. poslanec informoval, s týmto právnym stanoviskom by som ho bez problémov oboznámil a nemusel púchovskú verejnosť mylne informovať, že mesto Púchov porušuje vlastnícke práva Ing. S.Ž. Na záver uvediem iba, že je pravdou čo uvádza v liste Ing. S.Ž., že v čl. 20 ods. 1 Ústavy SR je zakotvené právo vlastniť majetok a jeho ochrana má pre všetkých vlastníkov rovnaký zákonný obsah, avšak neuviedol, že podľa čl. 20 ods. 4 je ho možné obmedziť na základe zákona, v nevyhnutnej miere a vo verejnom záujme.

Spracoval S. Flimmel.