Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky

61

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci sa týka každého z nás.

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) prispieva k tomu, aby sa Európa stala bezpečnejším, zdravším a produktívnejším miestom na prácu. Agentúra, ktorú zriadila Európska únia v roku 1994 so sídlom v meste Bilbao v Španielsku, skúma, vyvíja a šíri spoľahlivé, vyvážené a nestranné informácie o bezpečnosti a ochrane zdravia a vytvára siete s organizáciami z celej Európy v záujme zlepšovania pracovných podmienok. Agentúra EU-OSHA organizuje tiež 2-ročné kampane Zdravé pracoviská, ktoré podporujú inštitúcie EÚ a európski sociálni partneri a ktoré sú na vnútroštátnej úrovni koordinované sieťou koordinačných stredísk agentúry. Cieľom kampane na obdobie rokov 2018 – 2019 Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky je zvýšiť informovanosť o rizikách, ktoré predstavujú nebezpečné látky na pracovisku a podporiť kultúru prevencie rizika.

Kampaň – kontrolovanie nebezpečných chemických látok pri práci

Na mnohých pracoviskách v rámci Európy sú pracovníci vystavení nebezpečným látkam, ktoré predstavujú významný problém v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP). V tejto oblasti existuje veľké množstvo právnych predpisov, ako aj mnohé usmernenia a podporné dokumenty a nástroje. Napriek tomu informovanosť a znalosti v tejto oblasti sú často nedostatočné a ľahko použiteľné preventívne opatrenia by sa mohli prijať v omnoho väčšom počte prípadov. Prijatie opatrení na elimináciu alebo obmedzenie expozície nebezpečným látkam pomáha chrániť zamestnancov pred celým radom nehôd (napr. požiar, výbuch a udusenie) a zdravotných problémov (vrátane kožných chorôb, alergií, respiračných ochorení, vrodených porúch a rakoviny). Navyše riešenie rizík má svoje opodstatnenie: organizácie budú ťažiť z prínosov z hľadiska napríklad zvýšenej produktivity a zníženej pracovnej neschopnosti.

Kampaň má tieto ciele:

• zvýšiť informovanosť o význame kontrolovania nebezpečných látok na európskych pracoviskách;
• propagovať hodnotenie rizík, elimináciu a nahradenie, ako aj hierarchiu preventívnych opatrení;
• zvýšiť informovanosť o rizikách spojených s expozíciou karcinogénom pri práci;
• zamerať sa na skupiny pracovníkov s osobitnými potrebami a na tie skupiny, ktoré sú vo väčšej miere ohrozené (napr. ženy, migranti a mladí ľudia);
• zvýšiť informovanosť o vývoji politík a súčasnom legislatívnom rámci.

Začiatok kampane bol v apríli 2018, kampaň je najintenzívnejšia počas Európskeho týždňa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v októbri 2018 a 2019. Na Slovensku je národným kontaktným miestom EU-OSHA Národný inšpektorát práce, ktorý tak ako v minulých rokoch organizuje v jednotlivých krajoch viaceré aktivity, akými sú besedy, semináre, dni otvorených dverí na inšpektorátoch práce a poskytovanie bezplatného poradenstva. Počas celého týždňa budú propagované aktivity smerujúce k zlepšeniu povedomia verejnosti o význame  bezpečnej práce a ochrany zdravia zamestnancov.

Zdroj: ÚVZ SR, foto: pixabay.com.